39e NUMMER VAN DE ‘DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN’ (jaargang 2013) VERSCHENEN !

Het 39e nr. van ‘Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks’, dat eigenlijk hoort bij de jaargang 2013, is met enige vertraging dan nu toch verschenen.

Onderstaand leze men alvast de titels van de artikelen uit deze aflevering die ook deze keer weer gaan over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de doopsgezinden. Niet-DHK-abonnees kunnen het nummer bestellen bij Uitgeverij Verloren, te Hilversum.

Inhoudsopgave Doopsgezinde Bijdragen 39 (2013)

JELLE BOSMA & PIET VISSER - Redactioneel - pp. 9 t/m 12

ARTIKELEN
ANNA VOOLSTRA - Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel. 40 jaar Doopsgezinde Historische Kring - pp. 13 t/m 26
PIET VISSER - Van baksteenbruin naar veelkleurigheid. De metamorfose van de Doopsgezinde Bijdragen gedurende 40 jaar DHK - pp. 27 t/m 50
ADRIAAN PLAK - ‘Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind sijn’. Rumspringa in de Doopsgezinde Bibliotheek - pp. 51 t/m 66
EDWIN DE JONG - De huidige Doopsgezinde Gemeente Ouddorp in perspectief - pp. 67 t/m 74
ELMA POSTHUMA-GRINWIS - Een opmerkelijke geschiedenis! De doopsgezinde Gemeente te Ouddorp - pp. 75 t/m 106
GERARD JASPERS & WOUTER MEEDER - Van Zürich tot Emden. De zestiende eeuw in de bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - pp. 107 t/m 162
GEOFFREY DIPPLE - Nederlandse doopsgezinden en de doperse bijdrage aan religieuze tolerantie - pp. 163 t/m 174
GARY K. WAITE - Dissidente dopers, creatieve handwerkslieden en het bijzondere godsdienstige en intellectuele klimaat van de Nederlandse Republiek - pp 175 t/m 196
ALEX NOORD - ‘Terwijl men Beeld en Staf der Majesteiten ziet; De Godsdienst, Vryheid, Recht en Wijsheid rust geniet.’ Govert Bidloo (1649-1731), vertrouweling en propagandist van Willem III, stadhouder van de Republiek en koning van Engeland - pp. 197 t/m 220
ERNST HAMM - Doopsgezinde verzamelpunten. Martelaren en instrumenten - pp. 221 t/m 256
WILLEM STUVE - De doopsgezinde gemeenten tussen Vecht en Eem - pp. 257 t/m 274

TEKSTEDITIE
PIET VISSER (ed.) - ‘Ick wou wel dat ick u tongh hadde’. Een gedenkwaardig gereformeerd-mennist godsdienstgesprek over de doop tussen Tieleman Jansz van Braght en Gerardus Aemilius te Oud Beijerland (1663) - pp. 275 t/m 352

RECENSIES
PIET VISSER - Die Schriften des Menno Simons; Gesamtausgabe - pp. 353 t/m 355
PIET VISSER - Abraham Friesen, Reformers, radicals, revolutionaries; anabaptism in the context of the Reformation conflict - pp. 355 t/m 358
PIET VISSER - Paul Valkema Blouw, Dutch typography in the sixteenth century; the collected works - pp. 358 t/m 360
PIET VISSER - Alastair Hamilton, The Family of Love II: Hiël (Hendrik Jansen van Barrefelt); addenda to The Family of Love I. Hendrik Niclaes - pp. 361 t/m 364
BERT DOP - Sebo H. Abels, Geschiedenis der doopsgezinden in de Groninger veenkoloniën en Selwerd [1590-1811] - pp. 364 t/m 368
MIRJAM VAN VEEN - Bart Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter, Adriaan Koerbagh 1633-1669 - pp. 368 t/m 369
PIET VISSER - Alfred R. van Wijk, Van beleren naar beleven; tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012) - pp. 370 t/m 372
JELLE BOSMA - Hans-Jürgen Goertz, John Howard Yoder - radikaler Pazifismus im Gespräch - pp. 372 t/m 374

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR - pp. 375 t/m 378

LEDENLIJST -  p. 379
PERSONALIA AUTEURS - pp. 380 t/m 382

9 april 2014 - Lezing over geschiedenis van de doopsgezinden in Holwerd en omgeving

Voor de doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-Ternaard houdt drs. Anna Voolstra, op 9 april 2014, een lezing over de geschiedenis van de doopsgezinden in Holwerd en omgeving. Dit in het kader van het 450 jarig jubileum: de oudste vermeldingen over doopsgezinden in Holwerd en omgeving dateren namelijk uit het jaar 1563.
Aanvang: 19.45 uur.  Toegang: gratis. Locatie: in de doopsgezinde kerk aan de Stationsweg 3 te Holwerd.
Anna Voolstra - historica en voorzitter van de DHK - promoveert dit jaar aan de Vrije Universiteit op een onderwerp uit de geschiedenis van de doopsgezinden.

De DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING krijgt EEN NIEUWE WEBSITE !

Sinds het najaar van 2013 wordt naarstig gebouwd aan een nieuwe website voor de Doopsgezinde Historische Kring. Het Leidse ‘ab-c media’, dat zich gespecialiseerd heeft in sites voor instellingen die cultureel erfgoed ontsluiten of bestuderen doet het design. Waarschijnlijk komt de site ergens in het voorjaar van 2014 online. Na verloop van tijd zullen de meeste ‘Doperse Bijdragen nieuwe reeks’ op die nieuwe site te lezen zijn. Het is de bedoeling dat ook de artikelen uit de oorspronkelijke, 19e eeuwse reeks Doperse Bijdragen, uiteindelijk via deze site raadpleegbaar zullen zijn. Daarmee zal in een klap een flink extra stuk Doperse geschiedschrijving, die lange tijd moeilijk te vinden was, beschikbaar komen.

Inhoudsopgave DB 38 (2012)

INHOUDSOPGAVE Doopsgezinde Bijdragen 38 (2012)

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER - Redactioneel - pp. 7 t/m 15

ARTIKELEN
AUKE F. DE JONG - zoektocht naar doperse identiteit - pp. 17 t/m 60
PIET VISSER - Eenvoudige deftigheid. Het ideaal en imago van beschaving bij de doopsgezinden in de eerste helft van de negentiende eeuw - pp. 61 t/m 88
BERT DOP - Aandacht voor de doodgewone doopsgezinde dorpsdominee. Over een mislukte poging om beter in de behoeften van kleine plattelandsgemeenten te voorzien - pp. 89 t/m 110
ALFRED R. VAN WIJK - Metamorfosen in het doopsgezind eigene. Twee eeuwen identiteit voorgehouden aan jongeren (1812-2012) - pp. 111 t/m 130
HEIME STOFFELS - Entreebiljet of visitekaartje? Persoonlijke belijdenissen van doopsgezinden geanalyseerd - pp. 131 t/m 166
GERKE J.J. VAN HIELE - Doopsgezinde identiteit? Een eeuw brochures in ADS folders in vogelvlucht - pp. 167 t/m 198
JELLE BOSMA - Hoe meer godsdienst, des te minder heimwee. Over het vertrek rond 1850 van de orthodoxe doopsgezinden uit Balk - pp. 199 t/m 222
RUUD LAMBOUR - Het doopsgezinde milieu van Michiel van Musscher (1645-1705) en van andere schilders in zeventiende-eeuws Amsterdam. Een revisie en ontdekking - pp. 223 t/m 258
GERLOF HOMAN - De Marcus-zending in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea - pp. 259 t/m 270
PIETER POST - Hoedster van het geloof. Over de manier waarop de doopsgezinde ‘ambts’-opvatting en hun gemeentemodel gunstig uitpakten voor de rol van de vrouw - pp. 271 t/m 284

BRONNEN / TEKSTEDITIES
PIET VISSER (ED.) - Kritisch commentaar van een collegiantische kwelgeest. Twee manuscripten en een pamflet van Jan Knol uit de jaren 1655-1659, ingeleid en van aantekeningen voorzien - pp. 285 t/m 350

IN MEMORIAM
PIET VISSER - In memoriam dr. Simon Verheus - pp. 351 t/m 359

RECENSIES
ANNA VOOLSTRA - Maarten Hell & Emma Los, Geboortegrond; vier eeuwen familie Salm - pp. 361 t/m 363
MIRJAM VAN VEEN - Menno, eenmalig magazine / Kracht van een minderheid; doopsgezinden in Nederland / Gedoopt! Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland - pp. 363 t/m 364
PIET VISSER - Willem de Bakker, Michiel Driedger & James Stayer, Bernhard Rothmann and the reformation in Münster, 1530-1535 - pp. 364 t/m 367
PIET VISSER - Alle G. Hoekema & Hanspeter Jecker (red), Geloof en traditie beproefd; geschiedenis van dopers Europa ca. 1800-2000 - pp. 367 t/m 369
PIET VISSER - De Caeskopers; een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw - pp. 369 t/m 372
PIET VISSER - Alle G. Hoekema & Elisabeth J.T. Brussee-Van der Zee (eds.), ‘Bloembollen’ voor Westerbork - pp. 372 t/m 375
YME KUIPER - De roots van de Hollandse Fehrs uit de Oude Kolonie. Historisch en antropologisch commentaar bij Arlette Kouwenhoven, De Fehrs; kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie - pp. 375 t/m 383

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR – pp. 385 t/m 388

Inhoudsopgave DB 37 (2011)

INHOUDSOPGAVE Doopsgezinde Bijdragen 37 (2011)

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER – Redactioneel - pp. 7 t/m 16

ARTIKELEN:
LAAS TERPSTRA - Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior Hoffman en Nikolaus von Amsdorf in kaart gebracht - pp. 17 t/m 48
WILLEM STUVE - Een selectie van schriftelijke bijdragen uit de hoek van de Oud-Vlaamse (Huiskopers) doopsgezinden – pp. 49 t/m 74
WILLEM STUVE - Een zeventiende-eeuws groepsportret. De ondertekenaars van de Confessie van Dordrecht in 1632 – pp. 75 t/m 86
NEL KLAVERSMA - Jan Luyken (1649-1712). Dichter en boekillustrator – pp. 87 t/m 104
MARGREET VAN DER HUT – “Berymde Tafereelen” – pp. 105 t/m 129
JELLEKE KRAMER - Doopsgezinden in Bunschoten en Spakenburg – pp. 129 t/m 148
JEANINE OTTEN - Saackle Claessens. Een doopsgezinde kaarsenmaker en verkoper van verfstoffen in Harlingen in het jaar 1679 – pp. 149 t/m 172
ALEX NOORD – “Friso is’t cieraad van den mennoniet”: Orangisme onder doopsgezinden in de achttiende eeuw – pp. 173 t/m 196
YME B. KUIPER – “t Cieraad van onze Stad”: Anna Braam (1738-1777); Bruiloftsverzen en portretten als venster op de positie van vrouwen binnen geleerde doopsgezinde kringen in Harlingen rond

1750 – pp. 197 t/m 222
ALPITA DE JONG - Het ‘doopsgezind boeddhisme’ van Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) – pp. 223 t/m 240
PIETER POST - In de wereld, maar niet van de wereld? Vriend en vijand in de doopsgezinde liedteksten van de negentiende eeuw – pp. 241 t/m 256
MARIUS ROMIJN - ‘De steengroeve’ van Herman Bakels als anticiperende parabel – pp. 257 t/m 278
LUUK A. BROER - Dominee W. Broer: Prediker (1906-1968) – pp. 279 t/m 296
PIET VISSER - In memoriam: professor dr. Irvin B. Horst (1915-2011) – pp. 297 t/m 304

RECENSIES:
HERMAN MEDDENS - Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke Ijszee (1774-1778) – pp. 305 t/m 308
ALLE G. HOEKEMA - Jaime Prieto Valladares, Mission and migraine. Global Mennonite History Series:Latin America – pp. 308 t/m 310
J. SCHIERE - Carel Roessingh & Tanja Plasil, Between horse&buggy and four-wheel drive. Change and diversity among Mennonite settlements in Belize) Central America – pp. 310 t/m 314
JAN SMELIK - Pieter Post: Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (17931973). Van particularisme naar oecumeniciteit – pp. 314 t/m 318
WIETEKE VAN DER MOLEN - C. van Duin: Het bijbels ongeloof: Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testament – pp. 318 t/m 320
PIET VISSER - Peter J. Klassen: Mennonites in early modern Poland & Prussia – pp. 320 t/m 325

SIGNALEMENTEN VAN NIEUWE LITERATUUR – pp. 325 t/m 330

Inhoudsopgave DB 35/36 (2009/2010)

Inhoudsopgave Doopsgezinde Bijdragen 35/36 (2009/2010) - Dubbelnummer

REDACTIONEEL
JELLE BOSMA & PIET VISSER - Inleiding; over ketters en kerkvolk, notabelen en nieuwe rijken, socialisten en liberalen, vrijzinnigen en orthodoxen, heterodoxen en homoseksuelen, lesbo’s en ander ongeregeld

ARTIKELEN
JAMES URRY - De beleving van rijkdom en armoede door Nederlandse en Russische doopsgezinden - pp. 23 t/m 58
PETER KRIEDTE - Bescheidenheid, zakelijke soberheid en vroeg-industrieel kapitalisme; geloof en handel in de Krefeldse doopsgezinde gemeente (1600 tot ca. 1830) - pp. 59 t/m 82 JAMES W. LOWRY - 350 jaar lang gezagen zeggingskracht; de receptiegeschiedenis van Van Braghts Martelaers spiegel bij deAmish - pp. 83 t/m 118
ANNA VOOLSTRA - 150 jaar Doopsgezinde Bijdragen; over de vraag waar de Bijdragen aan willen bijdragen - pp. 119 t/m 142

BIOGRAFISCHE ARTIKELEN
DAAN DE CLERCQ - Jan Kops (1765-1849) - pp. 143 t/m 144
PIET VISSER - Matthijs Siegenbeek (1774-1854) - pp. 145 t/m 147
ANNA VOOLSTRA - Maria Aletta Hulshoff (1781-1846) - pp. 148 t/m 150
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH - Joost 1-fiddes Halbertsma (1789-1869) - pp. 151 t/m 154
ANNA VOOLSTRA - Pieter Huidekoper (1798-1852) - pp. 155 t/m 157
YME KUIPER - Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) - pp. 158 t/m 160
ANNA VOOLSTRA - Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) - pp. 161 t/m 163
PIET VISSER - Frederik Muller (1817-1881) - pp. 164 t/m 165
PIET VISSER - Anthony Winkler Prins (1817-1908) - pp. 166 t/m 167
PIET VISSER - Jakob Gijsbert de 1-loop Scheffer (1819-1893) - pp. 168 t/m 170
ANNA VOOLSTRA - Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - pp. 171 t/m 173
PIET VISSER - Christiaan Sepp (1820-1890) - pp. 174 t/m 175
PIET VISSER - Klaas Ris (1821-1902) - pp. 176 t/m 178
LEO ADRIAENSSEN - Cornelis Hartsen (1823-1895) - pp. 179 t/m 181
PIET VISSER - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) & Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) - pp. 182 t/m 184
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH -  Jacobus Graandijk (1834-1912) - pp. 185 t/m 187
BONNY RADEMAKER-HELFFERICH - Lawrence Alma-Tadema, Sir (1836-1912) - pp. 188 t/m 191
DAAN DE CLERCQ - Pieter van Eeghen (1844-1907) - pp. 192 t/m 193
DAAN DE CLERCQ - Frederik Johannes /FritsJ Lugt (1884-1970) - pp. 194 t/m 195

ARTIKELEN
WILLEM STUVE - Een Leidse lacune; schets van de geschiedenis van de Oud-Vlaamse gemeenten van Leiden - pp. 197 t/m 216
WILLEM STUVE - Een roepende in de woestijn; Louwerens Willems (1589-1636), voorvechter van de Oude Vlamingen - pp. 217 t/m 242
WIEBE BERGSMA & PIET VISSER - De sociniaanse problemen van de collegiantische boekverkoper Simon Pietersz Boncq - pp. 243 t/m 266
NINA GEERDINK - U vraagt, wij draaien? De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje (1649-1711) voor rijke doopsgezinden - pp. 267 t/m 286
MICHAEL CLEMENS - Hoe een doopsgezind vermaner een laatste rustplaats vond op een gereformeerd kerkhof; Pieter Alberts Swart, belangrijk lid van de achttiende-eeuwse doopsgezinde gemeente van Neustadtgödens in Oost-Friesland - pp. 287 t/m 302
YME KUIPER - Van patriot tot notabele; de reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792 - pp. 303 t/m 336
JORIS ODDENS - Menistenstreken in het strijdperk; het eerste parlement van Nederland ende mythe van de moderate middenpartij - pp. 337 t/m 362
BERNHARD KRUITHOF - Uit de dagboeken van de doopsgezinde predikant Jakob Huizinga (1809-1894) over geloof, hoop en liefde - pp. 363 t/m 410
ANNIE REKKER-VAN DER WERFF -  De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland - pp. 411 t/m 440
FROUKJE PITSTRA - ‘Daar ik altijd meer algemeen vrijzinnig georiënteerd was gebleven, dan speciaal Doopsgezind’; de vorming van het eigenzinnige vermanerschap van Anne Zernike (1887-1972) - pp. 441 t/m 467

‘400 jaar Doopsgezinde gemeente Aardenburg’ thema najaarsbijeenkomst Doopsgezinde Historische Kring op 29-11-2014 te Aardenburg

De najaarsbijeenkomst 2014 van de Doopsgezinde Historische Kring vindt plaats op zaterdag 29 november 2014 te Aardenburg. Het thema zal zijn:
400 jaar Doopsgezinde gemeente Aardenburg‘.
Het voorlopige programma behelst o.a. de presentatie van een boekje over de geschiedenis van de gemeente, waarin interviews met enkele notabelen en andere gemeenteleden. Voorts zijn er plannen voor een documentairefilm en een tentoonstelling.
Nadere, exactere, bijzonderheden komen uiterlijk zo’n 6 weken vóór de bijeenkomst.

‘Doopsgezinden & de Tweede Wereldoorlog’ thema voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring op 10 mei 2014 in Wageningen

Op 10 mei 1014 wordt de voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring gehouden in de doopsgezinde kerk te Wageningen.
Het thema is: Doopsgezinden & de Tweede Wereldoorlog.
Nadere bijzonderheden volgen binnenkort.

Herdenking Frits Kuiper in een kerkdienst in Alkmaar op 9 maart 2014

Op zondag 9 maart wordt in een kerkdienst in de Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar, waar ds. Frits Kuiper vóór en tijdens de tweede wereldoorlog predikant was, aandacht geschonken aan de familie Kuiper. Na die dienst, die wordt geleid door de predikanten Carolien Cornelissen, Pieter Post en Alle Hoekema, vindt nog een samenzijn plaats, waar o.a. ds. George Schepperle, één van de leerlingen van Kuiper, het woord zal voeren over ‘Persoonlijke indrukken van ds. en mevrouw Kuiper‘. Verder is er een beeldpresentatie.
De dienst begint om 10.00 uur. Het kerkgebouw staat aan de Koningsweg nr. 12.

Herdenking van het doperse echtpaar Frits Kuiper & Maaike Anna Heuvelink op 7 maart 2014 te Oosterbeek

In verband met het feit dat het vrijdag 7 maart 2014 veertig jaar geleden was dat doopsgezind predikant en theoloog Frits Kuiper op 75-jarige leeftijd plotseling overleed, organiseerden Atje en Karel de Haan - die gedurende deze 40 jaar de gedachtenis áán en het gedachtegoed ván Frits Kuiper levend hebben gehouden - op vrijdag 7 maart 2014 een feestelijke herdenking van werk en leven van Frits Kuiper en zijn vrouw Maaike Anna Heuvelink, in het Koetshuis van het Pastoraal-Diakonaal Centrum ‘De Herberg’, Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek.
Er werd een levensverhaal verteld aan de hand van dia’s en er was ook een kleine expositie te zien; ds. Gert-Jan Loor, oud-voorzitter van de werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’, hield een lezing. Ook andere aanwezigen konden desgewenst het woord voeren.
Last but not least was er de presentatie van een boek door Karel E. de Haan, dat eerst was aangekondigd als: “De toekomst in ons midden”, maar dat uiteindelijk als titel kreeg: ‘De terugkeer van de kudde‘, (een toespeling op het schilderij van Pieter Brueghel de Oude). Het boek bevat de correspondentie én bio-en bibliografische aspecten van de relatie tussen Frits Kuiper en de Nederlandse Hervormde predikant, theoloog en hoogleraar Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976). Deze was degene die Franz Rosenzweig in Nederland introduceerde en die Kuiper ertoe aanzette Rosenzweig te bestuderen, wat vervolgens leidde tot drie publicaties: een vertaling van het boekje ‘Gebruik je verstand! Een boekje over ons menselijk denken‘ (1967); het bekende ‘Klein drieluik van onze bevrijding‘, waarin Rosenzweig centraal figureerde (1974, postuum) en tot: ‘Wandelen met G’d: een theologische biografie van Franz Rosenzweig‘ (1996, door Karel de Haan verzorgd).

Naar Messiaans Communisme: Symposium over Frits Kuiper (1898-1974): origineelste doperse theoloog van de 20e eeuw

Op 7 maart 2014 zal het veertig jaar geleden zijn, dat de doopsgezinde theoloog en predikant Frits Kuiper, de markantste doperse theoloog van ons land in de twintigste eeuw, door een verkeersongeluk plotseling overleed. Deze datum is de aanleiding om zijn persoon en werk nog eens vanuit verschillende perspectieven te belichten.
Het Doopsgezind Seminarium en de Doopsgezinde Historische Kring, organiseren, in samenwerking met de Doopsgezinde Vredesgemeente in Nederland, een symposium, dat op donderdag 6 maart aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam, op de 16e verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit plaats vindt.
Tijdens dit symposium, waaraan verschillende bekende theologen deelnemen, zal ook een boek over Frits Kuiper van de hand van dr. Pieter Post worden gepresenteerd.
Het volledige programma staat hieronder. Nieuwe aanmeldingen zijn op de dag zelf niet meer mogelijk wegens te grote belangstelling.

De organisatoren:
Drs. Karel E. de Haan, Doopsgezinde Vredesgemeente Nederland
Dr. Alle G. Hoekema, oud-docent Doopsgezind Seminarium en Vrije Universiteit
Dr. Pieter Post, oud-docent Doopsgezind Seminarium
Prof.dr. Piet Visser, hoogleraar Doopsgezind Seminarium (dagvoorzitter ochtend)
Mevr. drs. Anna Voolstra, voorzitter Doopsgezinde Historische Kring (dagvoorzitter middag)

Het programma van het symposium op donderdag 6 maart 2014

10.00 Koffie, thee
10.30 Welkom door Prof.dr. Piet Visser

I Biografisch gedeelte

10.40 Drs. Karel de Haan, ‘Anti-Zionisme thans gemener dan Anti-Semitisme’. Algemene inleiding in het denken van Frits Kuiper
11.00 Drs. Ferdinand van Melle, De biografische context van het gezin van Frits Kuipers vader, dr. A.K. Kuiper
11 .20 Vragen en discussie

II Maatschappelijk en politiek gedeelte

11.30 Prof.dr. Herman Noordegraaf, De politiek-maatschappelijke en kerkelijke context tussen de twee wereldoorlogen en de plaats van ‘rode dominees’
11.50 Prof.dr. Rinse Reeling Brouwer, Frits Kuiper en Christenen voor het socialisme
12.10 Dr. Pieter Post, Naar Messiaans Communisme. Frits Kuiper (1898-1974): dopers theoloog
12.30 Vragen en discussie
12.40 Boekpresentatie: Pieter Post, Naar Messiaans Communisme (Gorinchem: Narratio, VTM Reeks)
12.50 Boekaankondiging: Karel E. de Haan, De toekomst in ons midden (Biografie, bibliografie en correspondentie van Frits Kuiper met K.H. Miskotte)

13.00 Lunch

III Zionisme vanuit Jodendom en Christendom
14.00 Drs. Ruth Hoogewoud-Verschoor: Overzicht van het Zionisme in Nederland
14.20 Drs. Adri Sevenster, De betekenis van Rosenzweig
14.40 Dr. Dick Boer, Voortrekker en buitenbeentje: Frits Kuiper’s visie op het Zionisme en wat de kerk daarover (niet) zei.
15.00 Vragen en discussie

IV De betekenis van Frits Kuiper in de Nederlandse en internationale doopsgezinde broederschap
15.10 Dr. Alle Hoekema, Kuiper in de doopsgezinde wereld
15.30 Vragen en discussie
15.40 Afsluiting door Drs. Anna Voolstra

Koffie, thee, drankje

Het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit is gelegen aan De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Het is met openbaar vervoer bereikbaar via sneltram 51, tram 5 (beide vanaf Amsterdam CS of NS station Amsterdam-Zuid), tram 16 en 24 (vanaf Amsterdam CS), Connexxion bus 176, halte De Boelelaan. Lopend is het hoofdgebouw vanaf NS station Amsterdam-Zuid te bereiken in 10 minuten.

Najaarsbijeenkomst DHK 2013 ‘40-jarig JUBILEUM DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING’

Op zaterdag 5 oktober 2013 vond in de Johanneskerk te Amersfoort de najaarsbijeenkomst plaats van de Doopsgezinde Historische Kring. De bijeenkomst staat in het kader van het 40-jarig bestaan van de DHK.

In de nazomer van 1973 werd al het fundament gelegd toen Dirk Visser en Simon Verheus een uitnodiging stuurden naar enkele doopsgezinde ‘broeders’ om oprichting te bespreken van een vereniging die zich kon meten met de Duitse ‘Mennonitische Geschichtsverein‘. Op hervormingsdag 30 oktober 1973 vormden zij samen met I.B. Horst, J.P. Jacobszoon, L.D.G. Knipscheer, L. Laurense, H.W. Meihuizen en Sjouke Voolstra de ‘werkgroep ter oprichting van de DHK’.

Verheus werd tot voorzitter benoemd, Visser tot secretaris, en spoedig versterkte ook K. Kroon de gelederen als penningmeester. Hun oproep om lid te worden was zo bemoedigend, dat besloten werd op 23 maart 1974 in Amersfoort de officiële oprichtingsbijeenkomst te houden. Daarbij waren 55 van de 103 lidmaten aanwezig. De doelstelling beoogde toen: “de bestudering van doperdom en aanverwante stromingen alsmede bezinning op de doperse traditie, zulks ten dienste van gemeente en broederschap“.

Na veertig jaar was het tijd om terug te blikken. Welke ontwikkelingen heeft de DHK doorgemaakt gerelateerd aan de veranderde en gekrompen doopsgezinde broederschap, gewijzigde maatschappelijke verhoudingen, en verschuivende historische inzichten? Wat is de identiteit van de DHK nu vergeleken met vroeger? Maar ook: wat moest de DHK zonder de beheerders van het doperse erfgoed: de archieven en vooral ook de Doopsgezinde Bibliotheek met Zaal Mennonitica? En: waarom is de lokale geschiedenis zo’n vast element gebleven in de DHK en de Doopsgezinde Bijdragen?

Op deze 5 oktober was Dirk Visser wegens ziekte helaas niet in staat om zijn eigen terugblik ‘Het begon allemaal aan de tafel van professor Horst… ‘ te brengen.
Adriaan Plak hield een met veel dia’s verlucht verhaal over exemplarische topstukken uit de mennonitica-collectie van de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: ‘Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind zijn’, of: ‘Rumspringa’ in de Doopsgezinde Bibliotheek.
Piet Visser vertelde over: ‘Doperse stemmen: drukwerken en netwerken van de DHK‘.
Willem Stuve, deed, heel toepasselijk, verslag van nieuw bronnenonderzoek naar de geschiedenis van de dicht bij Amersfoort gelegen ‘Doopsgezinde gemeenten ‘Tussen Vecht en Eem‘.

Anna Voolstra (voorzitter DHK-bestuur), hield de in- en uitleiding ‘40 jaar DHK – een praatje met een plaatje‘ en zette ook Piet Visser, op het eind van de terugblik, nog even speciaal in het zonnetje, omdat het bestuur, tot haar schrik, volledig Piet Vissers hoogst eigen jubileum van 25-jarige (en op dat moment zelfs al 26-jarige) belangeloze dienstbaarheid aan de doelstelling van de DHK, als onderzoeker-contribuant, én als bestuurs- én redactielid, voorbij had laten gaan.

Als extra verrassing kon de leden, wegens een ruimhartige donatie, in het vooruitzicht worden gesteld dat de website - sinds een tijd niet meer bijgehouden - geheel vernieuwd zou worden. Het Leids webdesignbureau, ab-c media, was er al aan begonnen. Mede in verband daarmee waren nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Nelleke Kan-van Dishoeck, ging de nieuwe portefeuille ‘communicatie’ en Yvonne Melis de post van secretaris bezetten. Ook webmaster Jaap de Jong, in zijn hoedanigheid van webredacteur, krijgt voor de nieuwe website een opvolger.

Echter zonder het onvolprezen historisch besef van de trouwe achterban, zo’n 600 leden – uniek in Nederland – zou er niets te vieren zijn geweest! Daarom, en in al die veertig jaren nog nooit vertoond, was het programma ook nog eens geheel gratis!

Voorjaarsbijeenkomst DHK 2013 - ‘Doopsgezinden op de Zuid-Hollandse Eilanden’ 20 april te Ouddorp

Op zaterdag 20 april 2013 vond in Ouddorp de voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring plaats. Er was een buitengewoon interessant programma samengesteld. Thema: Doopsgezinden op de Zuid-Hollandse Eilanden. Sprekers waren onder meer Edwin de Jong, Jan Both, Piet Visser en Elma Posthuma. Daarnaast waren er een tweetal boekpresentaties. Na de lunch is er een rondleiding door het kerkgebouw en/of dorp. De muziek wordt verzorgd door het gospelkoor van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.

Een verslag van de dag werd door Bart Smits geschreven voor de algemene website van de doopsgezinden in Nederland.

Freerk Hoekstra (1760-1837)

De doopsgezinde gemeente van Harlingen onthult op zondag 8 juli 2012 de gerestaureerde grafsteen van Freerk Hoekstra. Hij was van 1792-1836 voorganger van de gemeente. Freerk Hoekstra schreef een aantal boeken voor de catechese en richtte zich als auteur specifiek tot kinderen. Op de website van de DBNL zijn een aantal primaire en secundaire bronnen van en over Freerk Hoekstra te vinden.

De kerkenraad van Harlingen nodigt belangstellenden van harte uit om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn (zondag 8 juli, vanaf 09.30). Ter gelegenheid van restauratie van de grafsteen vertelt Henk de Haan enige bijzonderheden over het leven van Freerk Hoekstra en zal het eerste exemplaar van een boekje worden uitgereikt. Een nazaat van Freerk Hoekstra onthult de gerestaureerde steen die dankzij een subsidie van de Wassenberg - Clarijs - Fontein Stichting en het Fonds Wijland van de ADS hersteld kon worden en nu in de hal van de vermaning aan de Zoutsloot is geplaatst.

Aanmelding graag per mail of telefoon, resp. eenlingdejong [at] hetnet.nl / 0517-234824

Doopsgezinden uit Frieslands verleden

Op 22 januari wordt bij Tresoar de tentoonstelling Menno! geopend. Het programma begint met een inloop tussen 13.30 en 14.00, waarna drs. Bert Looper de tentoonstelling zal inleiden. Er is een toespraak van prof. dr Yme Kuiper over de doopsgezinden in de tweede helft van de 18e eeuw. Bovendien zingt de Cantorij, onder leiding van Jaap Meerms, een aantal doperse liederen. Meer informatie op de website van de doopsgezinde gemeente te Leeuwarden.

De sculptuur van Menno Simons (in koper) werd in 1987 door Esther K. Augsburger ontworpen.