Mythe en werkelijkheid van doperse vrouwen (ca. 1525-1900) op het Europese vasteland - Congres 2008

Anneke Jans vlg. Jan Luyken (fragment prent)Mythe en werkelijkheid van doperse vrouwen ca. 1525-1900 op het Europese vasteland [english version]

Het onderzoek naar vrouwen in dissenterse bewegingen heeft zich tot dusver geconcentreerd op vragen als: waarom voelden vrouwen zich tot het dissidente geloof aangetrokken? Welke posities konden vrouwen verwerven in stromingen als het doperdom, calvinisme en lutheranisme? Hoe werden gelijkheids- en patriarchale beginselen en verhoudingen in deze gemeenschappen opgevat?

De aandacht van het congres (augustus 2007) wenst zich te verleggen door een andere benaderingswijze voor te stellen, die gekenmerkt wordt door een vergelijkende, contextuele, kritische en multidisciplinaire aanpak. Deze nieuwe benadering wordt aangeduid als imagologie (’imagology’).

De imagologische benadering is recentelijk voortgekomen uit culturele studies. Ze behelst het onderzoek naar beeldbepalende representaties, stereotiepen en zelfbeeldtradities. In de imagologie wordt de objectieve informatiewaarde van ‘beelden’ ter discussie gesteld, worden de structurele en bevooroordeelde aannames achter deze beelden en stereotiepen bestudeerd, en worden de gevolgen van dit soort opvattingen in de geschiedenis en in de geschiedschrijving onder de loep genomen.

Het centrale thema betreft dan ook: Mythe en werkelijkheid van doperse vrouwen

Tijdens het congres zal onze aandacht gericht zijn op de beelden, beeldvorming en stereotiepen van/over doperse vrouwen in de historische bronnen en in de geschiedschrijving, op de ontwikkeling van deze beelden en stereotiepen, op de verschillen tussen de diverse beelden en stereotiepen, en op hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden in de juiste cultuur-, mentaliteits-, sociaal en/of kerkhistorische context.

Het congres zal op 30 en 31 augustus 2007 plaats vinden in de Vrije Universiteit te Amsterdam. De voordrachten zullen daarna in het Engels worden gepubliceerd. U wordt vriendelijk verzocht vóó 15 februari 2007 een lezingvoorstel van maximaal 200 woorden te sturen/e-mailen naar dr. Mirjam van Veen, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, De Boeleaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM. E-mailadres: m.g.k.van.veen@th.vu.nl.

Zie voor meer informatie over inhoud en voorwaarden onze website.

Het congres wordt georganiseerd door:
PD. Dr. Marion Kobelt-Groch (Mennonitische Geschichtsverein e.V. & Universität Hamburg)
Dr. Els M. Kloek (Universiteit Utrecht & Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag & Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
Prof. Dr. Piet Visser (Doopsgezinde Historische Kring, Doopsgezind Seminarium & Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Amsterdam)
Dr. Mirjam van Veen (Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Amsterdam)

Myth and reality of Anabaptist/Mennonite Women Ca 1525-1900 in Continental Europe

The research on women and religious dissent so far has been focussing upon questions like: why were women attracted to religious dissent? What positions were allowed to women in religious movements like Anabaptism, Calvinism and Lutheranism? What about equality and patriarchalism in these new communities? The goal of our conference is to offer another focus, by using a comparative, contextual, critical and multidisciplinary scope. We propose a new approach: ‘imagology’.

Imagology has recently emerged within cultural studies. It concerns the study of representations, stereotypes and traditions of self image. Imagologists question the objective information value of “images”, study the structural and biased presuppositions behind these images and stereotypes and show the consequences of these beliefs in history and historiography. Our main theme will be: Myth and reality of Anabaptist/Mennonite Women

During this conference our focus will be on the images and stereotypes of Anabaptist/Mennonite women in documents and in historiography, on the development of these images and stereotypes, on the differences between these various images and stereotypes, and how to interpret them in the proper cultural, intellectual, social and/or church historical settings.

This conference will take place at Vrije Universiteit Amsterdam 30.-31. August 2007. Papers delivered at this conference will be published in English. Please send / email paper proposals of a maximum of 200 words before February 15, 2007, to Dr. Mirjam van Veen, Theologische Faculteit, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM, The Netherlands. Email address: m.g.k.van.veen@th.vu.nl.

See for more information on content and conditions our website.

The conference is co-organized by:
PD. Dr. Marion Kobelt-Groch (Mennonitische Geschichtsverein e.V. & Universität Hamburg) Dr. Els M. Kloek (Universiteit Utrecht & Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag & Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
Prof. Dr. Piet Visser (Doopsgezinde Historische Kring, Doopsgezind Seminarium & Vrije Universiteit, Faculteit Theologie, Amsterdam)
Dr. Mirjam van Veen (Vrije Universiteit, Faculteit Theologie, Amsterdam)

Täuferinnen und Mennonitinnen: Mythos und Wirklichkeit im kontinentalen Europa (ca. 1525 - 1900)

Bislang hat sich die Forschung über die Beteiligung von Frauen an religiösen Bewegungen auf bestimmte Fragen konzentriert: Warum fühlten sie sich angesprochen und schlossen sich an? Welche Positionen nahmen sie beispielswweise in den religiösen Bewegungen der Täufer, im aufbrechenden Calvinismus und sich konstituierenden Luthertum ein? Wie war es um die Gleichheit der Geschlechter bzw. die patriarchale Ordnung bestellt? Das Ziel unserer Konferenz besteht darin, die bestehende Perspektive zu erweitern, hin zu einer vergleichenden, den jeweiligen Kontext berücksichtigenden, vielseitigen Betrachtungsweise. Vorgeschlagen wird eine neue Forschungsperspektive, die sich mit dem Begriff der “Imagology” umreissen lässt.

Der den Kulturwissenschaften entlehnte Begriff zielt auf Fragestellungen ab, in denen es um Wahrnehmung, Stereotypen und Traditionen der Selbstdarstellung geht. Diese Vorgehensweise verlangt, den objektiven Informationswert bestimmter Bilder und Stereotypen zu überprüfen und die sich hinter ihnen verbergenden Strukturen und Voraussetzungen in Quellen und Darstellungen aufzudecken und sichtbar zu machen. Hieraus ergibt sich das zentrale Thema dieser Konferenz: Täuferinnen und Mennonitinnen: Mythos und Wirklichkeit Der Blick soll sich vorrangig auf Bilder und Stereotypen konzentrieren, wie sie durch Quellen und Darstellungen über Täuferinnen und Mennonitinnen vermittelt werden. Wie entwickelten sich derartige Bilder? Worin unterscheiden sie sich? Und wie sind sie im kulturellen, geistigen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Rahmen historisch zu interpretieren?

Die Konferenz wird am 29. und 30. August 2007 an der Freien Universität Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) stattfinden. Es ist vorgesehen, die gehaltenen Vorträge in english zu publizieren. Vorschläge im Umfang von 200 Wörtern werden bis zum 15. Februar 2007 erbeten. Bitte senden sie ihre Vorschl?ge nach Dr. Mirjam van Veen , Theologische Faculteit, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM, The Netherlands. E-mail address: m.g.k.van.veen@th.vu.nl. Information über Inhalt und Bedingungen der Organization, finden Sie hier.

Organisiert wird die Konferenz von:
PD. Dr. Marion Kobelt-Groch (Mennonitische Geschichtsverein e.V. & Universität Hamburg) Dr. Els M. Kloek (Universiteit Utrecht & Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag & Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
Prof. Dr. Piet Visser (Doopsgezinde Historische Kring, Doopsgezind Seminarium & Vrije Universiteit, Faculteit Theologie, Amsterdam)
Dr. Mirjam van Veen (Vrije Universiteit, Faculteit Theologie, Amsterdam)

comments are closed

De sculptuur van Menno Simons (in koper) werd in 1987 door Esther K. Augsburger ontworpen.