14 juni presentatie bundel artikelen van Wiebe Bergsma

vrijdag 14 juni 2019 tot: vrijdag 14 juni 2019 14 juni presentatie bundel artikelen van Wiebe Bergsma

Op 14 juni wordt - 4 jaar na diens vroegtijdig overlijden - mede als eerbetoon, een bundel verspreide artikelen van dr. Wiebe Bergsma (1955-2015) gepresenteerd: 'Gelovigen, Dominees en Geleerden : Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroeg moderne tijd'.

Toegang is gratis maar wel graag opgave vóór 10 juni via de website van de Fryske Akademy. Lees onderaan dit bericht het programma van de middag.
Of klik op de uitnodigingstekst van de Fryske Akademy in Fries of in Nederlands.

Wiebe Bergsma werd in de DB nr 42 (2016) herdacht door Piet Visser met een 'In Memoriam' (pp. 313-316). Hij was 29 jaar lang, van 1984 tot 2013, redacteur van 'Doopsgezinde Bijdragen' - als eerste niet-doopsgezinde - en schreef alleen al in die functie diverse artikelen en vele boekbesprekingen én besprekingsartikelen. Deze laatste term werd door hem geïntroduceerd en geprefereerd voor de langere, soms zeer uitgebreide varianten van boekbesprekingen, als die duidelijk het genre van de recensie overstegen en zelfstandige artikelen werden.

Aggaeus _van _Albada _1525_1587_Schwenckfeldiaan _staatsman _en _strijder _voor _verdraagzaamheid

Bergsma voltooide twee studies (beide aan de Rijksuniversiteit Groningen): naast nieuwe (of vroeg moderne) geschiedenis ook culturele antropologie en promoveerde als historicus in 1983 op een bronnenonderzoek naar een Nederlandse spiritualist: 'Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid', gerecenseerd in Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 11 (1985), door I.B. Horst. Klik hier voor de online versie van dit DB-nummer.

Daarnaast publiceerde hij een aantal boeken en schreef ook bijdragen voor o.a. de Vereniging voor Kerkgeschiedenis en deed hij - last but not least - onderzoek bij de Fryske Akademy. Klik hier voor een 'permalink' naar zijn publicaties, zoals bewaard door de Koninklijke Bibliotheek.

Het is ook door de Fryske Akademy dat deze presentatie, op:
vrijdag 14 juni, 15:30 uur, wordt georganiseerd en wel in de:
Eekhoffzaal van het Historisch Centrum Leeuwarden, aan de:
Groeneweg 1, 8911 EH
Leeuwarden.

Genoemde bundel werd geredigeerd en ingeleid door Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol, m.m.v. Lydia Janssen. Uitgever is Verloren in Hilversum.

Hieronder de inhoudsopgave van de bundel:

Voorwoord
1. Inleiding: Wiebe Bergsma (1955-2015), historicus in Friesland   
Deel I Politiek en religie:
2. Kerk, staat en volk in de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek   
3. Schwenckfeld in de Nederlanden. Agge van Albada (c. 1525-1587)   
4. ‘Godt alleen mach die ziele dooden’. Dirk Volckertszoon Coornhert en de godsdienstpolitiek   
5. Balthasar Bekker als predikant: dienaar en doctor   
Deel II Lekengelovigen, gereformeerde pioniers:
6. Zestiende-eeuwse godsdienstige pluriformiteit. Overwegingen naar aanleiding van Abel Eppens   
7. Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven   
8. Een dorp op Het Bildt. Gereformeerden in St. Annaparochie in de zeventiende eeuw   
Deel III In gesprek met geleerden:
9. Suffridus Petrus als landshistorieschrijver   
10. Een geleerde en zijn tuin. Over de vriendschap tussen Lubbertus en Vulcanius
11. Gepredestineerde kolen en dieven. Naar aanleiding van Van Deursens Bavianen en slijkgeuzen   
Lijst van illustraties / Index / Over de redacteuren

Het programma van de middag van 14 juni ziet er als volgt uit:

15.00

Inloop met thee/koffie

15.30

Woord van welkom namens de Fryske Akademy door prof. dr. Hans Mol.

15.40

'Ongebonden. Wiebe, de kerk, de wetenschap en zijn leven', voordracht door prof. dr. Paul Abels, Universiteit Leiden.

16.05

'De vroegmoderne Friese geleerdenrepubliek door de bril van Wiebe Bergsma', voordracht door prof. dr. Hans Cools, KU Universiteit Leuven.

16.30

Presentatie van het eerste exemplaar van 'Gelovigen, dominees en geleerden' en overhandiging daarvan aan Maaike en Gysbert Bergsma, door prof. dr. Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Groningen

16.40

Nagesprek met een hapje en een drankje.


Categoriën: