Middelburg, 8 november 1975
Verslag van de vierde ledenbijeenkomst

Deze bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Middelburg. Bij de ochtendzitting waren 74 (van de 420 leden) en zes gasten aanwezig. De middagzitting werd bovendien door ongeveer zestig genodigden bijgewoond.

Na de opening toonde mevr. M.M. Doornink-Hoogenraad het palmhouten cadavertje uit Apeldoorn, waarover E.M. ten Cate in DB [oude reeks] nummer 48 (1908) schrijft: "Als die (J.C. van Slee) 't niet weet, weet niemand het in Nederland, dacht ik bij dit antwoord van den geleerden onderzoeker en heb mijne navragen bij andere geschiedkenners gestaakt." (blz. 135).

Daarna werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Op voorstel van de penningmeester werd zonder tegenstem besloten de contributie voor 1976 vast te stellen op f 25,— (gereduceerd tarief  f 12,50) en het bedrag voor donateurs op f 50,—.

A.L.E. Verheyden, uit Vilvoorde, opende 's middags de tentoonstelling "Voortrekkers en Stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland" met een rede, getiteld "De Zeeuwse bijstand aan de Vlaamse broederschap, zoals dat blijkt uit de archivalia voor de 16e en het begin van de 17e eeuw" Dit artikel met Bijlage verschijnt in DB nieuwe reeks nr. 2 (1976). [klik daarvoor op de links]

De tentoonstelling, samengesteld door A.H.A. Bakker, P. Scherft, Rijksarchivaris in Zeeland, C.S. Vis en S. Voolstra, werd daarna in twee groepen bezichtigd. Terwijl de ene groep in het Rijksarchief was, genoot de andere van een wandeling door het fraaie Middelburg.

Dirk Visser, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 2 (1976) p. 180]