Amersfoort, 22 mei 1976
Verslag van de vijfde ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Amersfoort. Aanwezig waren 67 leden en vier gasten.
Walter Klaassen, docent aan het Conrad Grebel College te Waterloo, Canada, en hoofdredacteur van The Mennonite Quarterly Review, sprak in de ochtendzitting over zijn boekje "Anabaptism: Neither Catholic nor Protestant" (Doperdom: noch Katholiek noch Protestant: besproken in DB 1 (1976) blz. 116-117). Het boekje had een tweeledige bedoeling: de belangrijkste punten uit het geloofsleven van de eerste Dopers weer te geven en de doperse geschiedenis in een breder perspectief te plaatsen. Het Doperdom is niet alleen het radicale deel van de Reformatie (Williams), maar heeft ook diepe wortels in de Katholieke Middeleeuwen. De titel had, zo zei Klaassen, moeten luiden: Doperdom: zowel Katholiek als Protestant.
's Middags stond het thema "Wat is de doperse gemeente?" centraal. In de eerste drie artikelen in Doopsgezinde Bijdragen 2 (1976) wordt deze vraag behandeld uit historisch (I.B. Horst), bijbels (A.H.A. Bakker) en theologisch gezichtspunt (J.A. Oosterbaan). In groepen werden de stellingen, door W.H. Kuipers op basis van deze artikelen geformuleerd, besproken; daarna kwam in een gezamenlijke bijeenkomst het resultaat van de groepsgesprekken aan de orde. De gemeente is niet een willekeurige groep mensen; zij wordt gevormd door diegenen die in hun leven Christus als Heer erkennen. Voor de Dopers lag de nieuwe gemeenschap in het verlengde van de nieuwe mens; er waren "geen Dopers zonder gemeente". Voor hen was het belangrijkste: de houding, het leven van de nieuwe mens.
In de plaats van L. Laurense, uit Sappemeer, werd H.G. de Vries, uit Amsterdam, in het bestuur gekozen.
Ter vergadering verschenen de eerste 200 exemplaren van deel 2 van Doperse Stemmen: "Menno Simons' Meditatie op de 25e Psalm".

Dirk Visser, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 3 (1977) p. 125]