Harlingen, 24 september 1977
Verslag van de achtste ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Harlingen.
Aanwezig waren 107 leden en 11 gasten.

In de morgenzitting hield C.P. Hoekema, uit Leeuwarden, een boeiende causerie waarin hij enige aspecten uit de geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland behandelde.
Deze inleiding verschijnt in het Doopsgezind Jaarboekje 1979.

De deelnemers bezochten 's middags per bus het schuilkerkje te Pingjum, het Menno Simons-monument en de Doopsgezinde kerk te Witmarsum.

Mw ds G. van Zetten, uit Franeker, besloot de bijeenkomst met een wijdingswoord.

Dirk Visser, secretaris

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 4 (1978) p. 117]