Haarlem, 26 mei 1979
Verslag van de elfde ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem.
Aanwezig waren 102 leden en belangstellenden.

De vergadering was gewijd aan het thema `weerloosheid', ter gelegenheid van de verschijning van het derde deel van 'Doperse Stemmen': "Vreemdelingen en bijwoners. Vredesgetuigenissen uit het Nederlandse Doperdom".
In de ochtendzitting hield Sjouke Voolstra, uit Eindhoven, een voordracht getiteld: "Weerloosheid: van gave tot opgave". Weerloosheid in de oorspronkelijke doperse zin is de messiaanse strategie van God om het kwaad uit de wereld te helpen. Weerloosheid is oorspronkelijk louter een gave, die door de gemeenschap van machtelozen als een ongekende, revolutionaire, goddelijke kracht werd ervaren. De doperse weerloosheid is, aldus Voolstra, niet in de eerste plaats een middel om een doel te bereiken dat de mensen zich stellen, hoe verheven en edel dat doel ook mag zijn, zoals: 'vrijheid, gelijkheid en broederschap'. De gerechtigheid van God, weerloosheid en de gemeente horen onverbrekelijk samen in het doperse geloof. Zolang wij niet beantwoorden aan de machteloze, alleen van God afhankelijke mensen, kunnen wij de weerloosheid niet als een levende werkelijkheid ervaren, hoogstens als een norm. Niet als een gave, hoogstens als een opgave. 'We zullen de weerloosheid moeten herontdekken als een samenvatting van het meest wezenlijke van onze traditie. We zullen de weerloosheid moeten maken tot de hartslag van ons belijden. Niet als een uitstaande belijdenis, maar als een gemeenschappelijk gezichtspunt', aldus Voolstra.

In de middagzitting zetten vier forumleden (zuster H. Woelinga-Rodbard en de broeders A.G. van Gilse, voorzitter, H. Pals en J. Siersma) hun opvattingen over weerloosheid uiteen. De bijeenkomst werd besloten met orgelspel door Marco bij de Vaate, uit Haarlem.

Dirk Visser

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 6 (1980) ]