Utrecht, 27 oktober 1979
Verslag van de twaalfde ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Utrecht.
Aanwezig waren 91 leden en belangstellenden.

Voorzitter S.L. Verheus schetste in de ochtendzitting het verhaal van het zgn. Utrechtse Mennoportret: het is een afbeelding van Viglius van Aytta, waarmee — aldus Verheus — het betrekkelijke van de geschiedenis is aangetoond: de vervolger is de geportretteerde van de vervolgde geworden.

In het huishoudelijke gedeelte werd de contributie op f 30,- per jaar (resp. f 20,- en f 60,-) vastgesteld. Penningmeester K. Kroon, uit Amsterdam, trad of als lid van het Dagelijks Bestuur; zijn taak werd overgenomen door P. Bart, uit Alkmaar.
Bij acclamatie werd besloten dat - met voorbijgaan van art. 3, lid 3 van het Huishoudelijk Reglement - voorzitter Verheus vanaf 1980 nog drie jaar in functie blijft.

U.F. Hylkema, uit Utrecht, hield een boeiende voordracht over de geschiedenis van de stad Utrecht, waarbij aandacht werd geschonken aan de Doopsgezinde Gemeente.

's Middags werd het Rijksmuseum Het Catharijneconvent bezichtigd.

Ds C.F. Brüsewitz, uit Bunnik, besloot de bijeenkomst met een wijdingswoord.

D. Visser, secretaris

[uit: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 6 (1980) ]