Dordrecht, 17 april 1982
Verslag van de zeventiende ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde kerk te Dordrecht.
Aanwezig waren 55 leden en belangstellenden.

De vergadering stond in het teken van de 'Confessie van Dordrecht uit 1632', die als het deel 5 van de 'Doperse Stemmen' drieëneenhalve eeuw later voor de negende maal in het Nederlands verschijnt. In totaal zijn er meer dan 200 edities van deze belijdenis verschenen.

S. Voolstra hield een inleiding over 'Belijdenisgeschriften in de Nederlandse doperse traditie'. Onze algemene Doopsgezinde afkeer van belijdenissen uit vrees voor een tyrannie van het belijden (voor iets wat geloofd móet worden), is zo groot dat we bereid zijn daarvoor op te geven wat geloofd mág worden.

'Voor een gemeenschappelijk getuigenis en beleid van de Doopsgezinde Broederschap is een gemeenschappelijk belijden onontbeerlijk,' aldus Voolstra.

's Middags was er een rondleiding door de stad.

Ds P. Messie besloot de bijeenkomst met een kort wijdingswoord.

Afscheid werd nog genomen van de bestuursleden P. Bart en W.H. Kuipers.
Tot bestuursleden werden benoemd: J. Brüsewitz, G.A. Posthumus (penningmeester) en
H. Smit (2e penningmeester en ledenadministratie).

Dirk Visser

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 9 (1983) ]