Amsterdam, 19 april 1986
Verslag van de vijfentwintigste ledenbijeenkomst

De bijeenkomst vond plaats in de Singelkerk te Amsterdam.
Aanwezig waren 120 leden en belangstellenden.

De herdenking van `Menno's uytgang uyt het Pausdom' in 1536 vormde de
aanleiding om de eigen traditie door andermans ogen te bekijken.

Drs. P.J.A. Nissen, als ZWO-onderzoeker verbonden aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam, sprak over rooms-katholieke reacties op de geloofskeuze van Menno Simons. Daarbij betoogde hij onder meer dat binnen de RK Kerk het beeld over de Dopers verandert. Eeuwenlang werd dit beeld bepaald door de felle confrontatie in de 16e eeuw, die aan ruim 2.000 Dopers het leven heeft gekost. In het oecumenisch gesprek van de laatste jaren is aan rk zijde het inzicht gegroeid dat veel 'waanvoorstellingen' over de Dopers het gevolg waren van de 16e-eeuwse polemiek. (Over dezelfde materie heeft Nissen een artikelĀ  geschreven, onder de titel : Katholieken en Dopers : van polemiek naar gesprek?', Kosmos + Oecumene, 20e jg., nr. 9/10 (1986) 300-307)

Mevrouw Marja Keyser, werkzaam op de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
hield een inleiding over de drukkers en uitgevers van Menno Simons.

Vervolgens vond de aanbieding van het zesde deel van Doperse Stemmen plaats : Uyt Babel ghevloden, in Jeruzalem ghetogen. Menno Simons' verlichting, bekering en beroeping, vertaald en ingeleid door W. Bergsma en S. Voolstra.

De bijeenkomst werd besloten met een wijdingswoord door br. Joh. van der Meer,
een der predikanten bij de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

Dirk Visser

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 12/13 (1986/87) p. 312]