Middelstum, 27 september 1986
Verslag van de zesentwintigste ledenbijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Middelstum.
Aanwezig waren 80 leden en belangstellenden.

Na koffie en Grunneger kouke sprak dr. W. Bergsma, lid van de redactiecommissie
van de DHK en als historicus verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. Hij verving br. P. Coolman (Haren), die wegens ziekte was verhinderd.
De Ommelanden waren in de 16e eeuw dankzij de laksheid van de overheid
een toevluchtsoord voor Dopers en Spiritualisten. Verder voelden vrij veel
edelen zich tot de Dopers aangetrokken. De werfkracht van de Dopers blijkt uit
het feit dat in Friesland omstreeks het midden van de 16e eeuw een kwart van de
bevolking Doopsgezind was en uit de indrukwekkende doopactiviteiten van
Leenaert Bouwens : tussen 1551 en 1582 zou hij meer dan 10.000 mensen hebben
gedoopt.

's Middags werd het Groninger Hogeland per bus bereisd. De rit ging langs de
boerderij Melkema, het 'stamslot' van de familie Huizinga, te Huizinge, bij Middelstum, en verder via Westerend, Uithuizen en Zijldijk naar Sappemeer.

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente en orgelspel beeindigde ds. M. de Winter de bijeenkomst met een wijdingswoord.

Dirk Visser

 [in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 12/13 (1986/87) pp. 312-313]