Hoofddorp, 30 mei 1987
Verslag van de zevenentwintigste ledenbijeenkomst

De voorjaarsvergadering kwam bijeen in de Vermaning van de Doopsgezinde
Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp, bijgewoond door 67 leden en belangstellenden (iets minder dan zich aanvankelijk hadden aangemeld).

Dr. Auke Jelsma (hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Hogeschool
Kampen) sprak over het thema 'De positie van de vrouw in de Radikale Reformatie' toegelicht door de huwelijksopvatting bij Bernhard Rothmann.
Het bleek (nog) niet haalbaar om een historica op het spreekgestoelte te krijgen,
maar de `partijdige onpartijdigheid' en daarmee betrokkenheid van de spreker
bij het onderwerp, die een artikel schreef in het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 75(1975) 82-107, onder de titel 'De koning en de vrouwen: Münster 1532-1534', bleek een garantie voor een afgewogen `verhaal. Met een achterliggende vraagstelling hoe het thema te aktualiseren, wees presentatie van feitenmateriaal
meer op het probleem voorbarige parallellen te trekken met de tegenwoordige
situatie. Al laat beschouwing over een langere periode zien, dat er duidelijke (meer sociaal dan theologisch gedetermineerde) verschuivingen optreden : radikaliteit blijkt soms een noodsprong.

In de middag werd een forumdiskussie gehouden, aangezet door mevr. Joke
de Wilde (hoofdredaktie ADW) en gevoerd tussen ds. Janneke Postma, mevr.
Bonnie Rademaker en drs. Peter Nissen.

De bijeenkomst eindigde met een slotwoord van ds. J. Brüsewitz en orgelspel
door br. S. Groenveld.

A.V.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 14 (1988) p. 195]