Amsterdam, 20 april 1991
Verslag van de vierendertigste ledenbijeenkomst

Aangezien het - mede vanwege de vele aanmeldingen - onmogelijk bleek om per
boot de 'menniste hemel' aan de Utrechtse Vecht te bezoeken, werd op het laatste
ogenblik in Amsterdam een alternatief `toeristisch' programma georganiseerd
waaraan zeer vele leden en belangstellenden deelnamen.

's Ochtends hield Mary Sprunger in de Singelkerk een lezing over de de betrokkenheid van de doopsgezinden bij het Amsterdamse zakenleven in de zeventiende eeuw (zie de bewerkte versie van haar referaat in DB nieuwe reeks nummwr 18 (1992) pp. 39-52.

Na de lunch werd in twee rondvaartboten een tocht gemaakt door de Amsterdamse
grachten.
Aan de hand van een door P. Visser gereedgemaakte gids kreeg men een goede indruk van de locaties waar sinds de Gouden Eeuw welvarende doopsgezinden gewoond hebben.

S. Voolstra

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 18 (1992) p. 173]