Enkhuizen 14 november 1992
Verslag van de zevenendertigste ledenbijeenkomst 

Deze bijeenkomst, die door 80 leden en belangstellenden werd bezocht, werd gehouden in de doopsgezinde kerk te Enkhuizen.
Het was 100 jaar geleden dat de Vermaning aan het Venedie werd gebouwd.
Ter gelegenheid van dit feit werd door ds B. K. Homan, samen met de heer Zwart en mevr. A.G. Zwart-Kramer, een boekje uitgegeven over de geschiedenis van de doopsgezinden in Enkhuizen.

Nadat eerst de korte huishoudelijke punten waren doorgesproken, volgde een lezing van ds. Homan die belichtte hoe van 1892 af het er internationaal op politiek
gebied in Europa en Amerika aan toeging, om vervolgens, via de landelijke politiek,
met de diverse kabinetten, uit te komen bij de kerkgeschiedenis in Nederland.
Het jaar 1892 is voor onze calvinistische broeders en zusters van groot gewicht. Toen vond de eenwording plaats tussen twee groeperingen, de christelijk-gereformeerden
en de nederduits-gereformeerden, tot de gereformeerde kerk in Nederland.
De doopsgezinde broederschap telde in 1892 ongeveer 35.000 leden. De broederschap
is in de negentiende eeuw volledig geëmancipeeerd, d.w.z. de doopsgezinden hadden
zich helemaal aangepast aan de staat en hadden toegang tot alle ambten gekregen.
Er waren toen doopsgezinde burgemeesters, ministers, zelfs een gouverneur-generaal
van Nederlands-Oostindië. Daarna noemde Homan de diverse predikanten die zich zowel in de broederschap als aan het doopsgezind seminarie verdienstelijk hebben gemaakt. Hij eindigde zijn lezing met het herdenken van zr. Jacomien Vlasveld die op 12 augustus 1892 werd geboren. Zij heeft in de doopsgezinde gemeente Enkhuizen vele functies vervuld. Zo beheerde zij de financiën en het secretariaat, bezocht zij zieken en zorgde zij ervoor dat er in vakantie-periodes gastpredikanten kwamen. Tevens had zij zitting in de Raad van Kerken namens de doopsgezinde gemeente Enkhuizen. Zij deed dit met een grote blijmoedigheid. Zr. Vlasveld overleed op 10 februari 1992.

Na de goed verzorgde lunch werd een wandeling door historisch Enkhuizen gemaakt, eindigend in het Zuiderzee-(binnen-)museum, waar ter afsluiting thee werd geschonken.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 19 (1993) p. 263]