Amsterdam-Nieuwendam, 13 november 1993
Verslag van de negenendertigste ledenbijeenkomst 

In de vermaning van de wijkgemeente Noord van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam aan het Meerpad te Amsterdam - Nieuwendam, werden 55 leden en belangstellenden van de DHK door de voorzitter, C.F. Brüsewitz, welkom geheten.

Dat dit keer de opkomst wat minder was dan andere keren, vond zijn oorzaak in het feit dat het bestuur van de DHK de mensen uit de omgeving had gevraagd niet te komen in verband met ruimtegebrek. De vermaning is een schattig kerkje, maar geen kathedraal.

De bijeenkomst stond in het teken van 150 jaar vermaning aan het Meerpad.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis had mw. J.M. Welcker zich in de geschiedenis
van dit kerkgebouw en van de wijkgemeente Noord verdiept en er een boekje over samengesteld. In haar inleiding schetste zij de moeilijkheden die zij bij het onderzoek had ondervonden. Zo'n boekwerk komt niet zo maar tot stand; daar is veel studie, tijd en accuratesse voor nodig. Het resultaat mag er echter zijn en vele mensen hebben het boekje reeds in hun bezit.

Na de uitstekende lunch, die door de wijkcommissie Noord verzorgd was, kwamen er wat huishoudelijke zaken aan de orde.
Men besloot de contributie voor iedereen op f 35,- te stellen en geen reductie voor leeftijd meer toe te passen.
Verder ging het vooral om wijzigingen in het bestuur. Voorzitter C.F. Brüsewitz vindt het na tien jaar wel genoeg en ook het redactielid D. Visser verlaat het bestuur. P. Tillema wordt tot nieuwe voorzitter gekozen; J. Doets en mw. P. van Schieveen nemen eveneens zitting in het bestuur.
De scheidende voorzitter hield een humoristische afscheidsspeech die door de voorzitter van de redactiecommissie, P. Visser, op een niet minder vermakelijke wijze werd beantwoord. Namens de vereniging bedankte hij Brüsewitz voor het werk dat hij verricht had en overhandigde hem een stoffelijk blijk van waardering: Anton van der Lems Huizingabiografie.
Na de overdracht en het slotwoord ging een ieder weer huiswaarts (behalve het bestuur, dat bij het Sluisje door vergaderde), terugblikkend op een geslaagde dag die - o.a. door het zingen van geestelijke liederen uit die tijd - de negentiende eeuw naderbij had gebracht.

P. van Schieveen

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 20 (1994) p. 315]