Steenwijk, Giethoorn, Blokzijl, 14 oktober 2006
Verslag van de najaarsbijeenkomst
'Doopsgezinden in de Kop van Overijssel'

Zie hier de uitnodiging met toelichting op het programma
Hieronder het verslag

De najaarsbijeenkomst van de DHK van zaterdag 14 oktober 2006 trok een recordaantal van 130 deelnemers.
In dit geval was er hoog gegrepen, want het thema van de dag was 'Doopsgezinden in de Kop van Overijssel'. Het programma bleek aantrekkelijk. Het bood, zoals dat bij de DHK vaak het geval is, een ochtendgedeelte met koffie en voorts enkele lezingen in Steenwijk, die voorbereidden op een rondrit door de Noordwesthoek van Overijssel waar lichamelijk en geestelijk bijgetankt werd in de vermaningen van Giethoorn en Blokzijl.
Niet alleen stipte kerkenraden, koffieschenkende en broodjessmerende vrijwilligers, of zich aan hun tijd houdende inleiders en buschauffeurs, maar óók en 'last but not least', leden die bereid waren níet uit de band te springen, zouden het in een strak schema gegoten programma kunnen doen slagen. En dat lukte wonderwel, wat een groot compliment is voor iedereen.
 
Het ochtendprogramma begon in de mooie vermaning van Steenwijk, waar al in 1552 sprake is van de doop door Leennert Bouwens van vijf anabaptisten. De oudste geschiedenis van de gemeente speelde zich af in Zuidveen, totdat in 1848 het classicistische kerkje van Steenwijk gereed kwam.

Op het mooie met bomen omzoomde voorpleintje rekenden in de buitenlucht, gezellig aan een tafeltje zittend, penningmeester Henk Smit en secretaris Elma Schlecht geduldig onze bijdragen af, reikten de deelnemerslijsten uit en voorzagen iedereen van een door br. Klaas Prins keurig verzorgde 'handout': een heus boekwerkje over de geschiedenis van dit gebied en zijn vermaningen. Na een welkomstwoord door br. E.B. Ockels, de voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk, konden we genieten van uitstekende koffie en speciale koek, waarvan velen graag het recept wilden hebben. Uit mijn jeugd weet ik nog goed, hoe vanzelfsprekend eenvoudig maar goed de mensen vroeger in deze streek leefden.

Al heel vroeg vestigden zich tal van gevluchte dopers in het moerassige veengebied tussen Friesland, Drenthe en Overijssel. Dankzij de latere ontginning van de venen nam hun aantal toe. Bij die ontwikkelingen wilden we stilstaan, evenals bij wat die specifiek op maatschappelijk gebied met zich mee brachten.

Daarom werd in de lezing door Piet Visser in de eerste plaats stil gestaan bij de bijzondere persoonlijkheid van ds. Tjeerd Oeds Hylkema (1888-1962). Zijn sociale engagement bleek uit zijn spilfunctie in de Gemeentedag-beweging (o.a. door de oprichting van Fredeshiem), maar evenzeer uit zijn betrokkenheid bij werkloosheidsprojecten die de ontwikkeling van Giethoorn - waar hij van 1912 tot 1929 leraar was - zeer hebben bevorderd.

Ook de daarna per bus bezochte gemeenten Giethoorn en Blokzijl gaan ver in de doperse historie terug. Na door zr. M. Gorte-Vedder in Giethoorn welkom te zijn geheten, konden we in de mooie kerkzaal en twee andere ruimten allen de lunch gebruiken, wat toch een 'tour de force' was voor de zusters van de gemeente.

Aan het begin van het middagprogramma hield ds A.H. Bakker een inleiding over de geschiedenis van Giethoorn en haar doperse gemeente die hij kent als geen ander.
Onze weg vervolgend door de Kop van Overijssel, werden we langs verschillende doperse en historische ijkpunten geleid door onze gidsen, br. K.D. Prins en br. J. Veen, kenners van de streek. Het einddoel was het oude stadje Blokzijl, waar een wandeling langs doperse plekken en voormalige vermaningen gemaakt werd en waar we welkom werden geheten door de voorzitter van de gemeente br. F. Schippers, en waar ons de mooie uitgave van E. Smit, Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl (Steenwijk,1992) als grote verrassing werd uitgereikt.

De thee werd gedronken in de hervormde kerk in verband met de omvang van de groep. De tocht eindigde tenslotte in de huidige vermaning. In het slotlied (gezang 391), begeleid door het orgel, beleefden we opnieuw in het tweede couplet de stille wereld van in nevels gehulde venen, maar herdachten ook met het zesde couplet ons vlak tevoren op 11 oktober plotseling overleden actieve DHK-lid Isa Wolff-Craandijk. Met een welgemeend dankwoord aan alle medewerkers van deze prachtige excursie, die dankzij ieders medewerking 'niet uit de klauwen liep', namen we afscheid.

Bonny Rademaker-Helfferich

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 32 (2006) pp.347-348]