Amersfoort 5 oktober 2013
40-jarig jubileum van de DHK
Najaarsbijeenkomst 2013

Op zaterdag 5 oktober 2013 waren de leden van de Doopsgezinde Historische Kring en andere belangstellenden uitgenodigd in de Johanneskerk te Amersfoort voor de najaarsbijeenkomst. Deze stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de DHK.
               Johanneskerk_Amersfoort (1)     DG Amersfoort kerkzaal int
In de nazomer van 1973 werd al het fundament gelegd toen Dirk Visser en Simon Verheus een uitnodiging stuurden naar enkele doopsgezinde ‘broeders’ om oprichting te bespreken van een vereniging die zich kon meten met de Duitse ‘Mennonitischer Geschichtsverein‘. Op hervormingsdag 30 oktober 1973 vormden zij samen met I.B. Horst, J.P. Jacobszoon, L.D.G. Knipscheer, L. Laurense, H.W. Meihuizen en Sjouke Voolstra de ‘werkgroep ter oprichting van de DHK’.

Verheus werd tot voorzitter benoemd, Visser tot secretaris, en spoedig versterkte ook K. Kroon de gelederen als penningmeester. Hun oproep om lid te worden was zo bemoedigend, dat besloten werd op 23 maart 1974 in Amersfoort de officiële oprichtingsbijeenkomst te houden. Daarbij waren 55 van de 103 lidmaten aanwezig. De doelstelling beoogde toen: “de bestudering van doperdom en aanverwante stromingen alsmede bezinning op de doperse traditie, zulks ten dienste van gemeente en broederschap“.

Na veertig jaar was het tijd om terug te blikken.
Welke ontwikkelingen heeft de DHK doorgemaakt gerelateerd aan de veranderde en gekrompen doopsgezinde broederschap, gewijzigde maatschappelijke verhoudingen, en verschuivende historische inzichten?
Wat is de identiteit van de DHK nu vergeleken met vroeger?
Maar ook: wat moest de DHK zonder de beheerders van het doperse erfgoed: de archieven en vooral ook de Doopsgezinde Bibliotheek met Zaal Mennonitica?
En: waarom is de lokale geschiedenis zo’n vast element gebleven in de DHK en de Doopsgezinde Bijdragen?

Op deze 5 oktober was Dirk Visser wegens ziekte helaas niet in staat om zijn eigen terugblik ‘Het begon allemaal aan de tafel van professor Horst… ‘ te brengen.
Adriaan Plak hield een met veel dia’s verlucht verhaal over exemplarische topstukken uit de mennonitica-collectie van de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: ‘Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind zijn, of: ‘Rumspringa’ in de Doopsgezinde Bibliotheek'.
Piet Visser vertelde over: ‘Doperse stemmen: drukwerken en netwerken van de DHK‘.
Willem Stuve, deed, heel toepasselijk, verslag van nieuw bronnenonderzoek naar de geschiedenis van de dicht bij Amersfoort gelegen ‘Doopsgezinde gemeenten ‘Tussen Vecht en Eem‘.

Anna Voolstra (voorzitter DHK-bestuur), hield de in- en uitleiding ‘40 jaar DHK – een praatje met een plaatje‘ en zette ook Piet Visser, op het eind van haar terugblik, nog even speciaal in het zonnetje, omdat het bestuur, tot zijn schrik, volledig Piet Vissers hoogst eigen jubileum van 25-jarige (en op dat moment zelfs al 26-jarige) belangeloze dienstbaarheid aan de doelstelling van de DHK, als onderzoeker-contribuant, én als bestuurs- én redactielid, voorbij had laten gaan. Klik hier voor haar lofrede en hier voor Piets dankwoord.

Als extra verrassing kon de leden, wegens een ruimhartige donatie, in het vooruitzicht worden gesteld dat de website - sinds een tijd niet meer bijgehouden - geheel vernieuwd zou worden. Het Leids webdesignbureau, ab-c media, was er al aan begonnen. Mede in verband daarmee waren nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Nelleke Kan-van Dishoeck, ging de nieuwe portefeuille ‘communicatie’ en Yvonne Melis de post van secretaris bezetten. Ook webmaster Jaap de Jong, in zijn hoedanigheid van webredacteur, krijgt voor de nieuwe website een opvolger.

Echter zonder het onvolprezen historisch besef van de trouwe achterban, zo’n 600 leden – uniek in Nederland – zou er niets te vieren zijn geweest! Daarom, en in al die veertig jaren nog nooit vertoond, was het programma ook nog eens geheel gratis!