BAKELS, Herman

Herman BAKELS

Personalia
Geboorte: 25 juli 1871 te Den Hoorn.
Overleden: 28 juli 1952 te ’s-Gravenhage.
Zoon van P.S. Bakels (1844 – 1921).
Gehuwd met  Cornelia Maria Crok.
Later gehuwd met Adriana Maria Arsina van Geitenbeek.
Zoon: P.S. Bakels en dochter: S.E. Bakels.
FOTO: uit Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 23 (1997)

 

 


Opleiding

Proponent: 25 september 1895

Ambtelijke loopbaan als predikant

Warns 12 jan 1896 - 21 apr 1901
Enkhuizen 5 mei 1901 -   mei 1907
St. Anna Parochie 5 jul 1908 - 24 okt 1909
St. Anna Parochie 14 mei 1911 - 1 okt 1916

Publicaties Picarta tot 14 maart  2007

Boeken

 • Het volk van Menno: de volgelingen van Menno Simons, de schippers en boeren van Friesland, bespied in hunne Menniste-Gemeente-zaken / Brill / 1908  
 • Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt : te weten eene verbeterde Nederlandsche vertaling waarin de meest treffende woorden en gedeelten sprekend gedrukt zijn benevens korte inleidingen enz., 3 kaartjes en afbeeldingen
 • Luyken, Jan / Goede en Goedkooped Lectuur / 1908  De oorsprongen van het christendom / Jan Börger-Bibliotheek / 2001  
 • Het godsdienstschip : hoe het reilt en zeilt / Strengholt / 1948  
 • Het godsdienstschip, hoe het reilt en zeilt / Strengholt / 1948  
 • Bijbelsch woordenboek / 3e herz. dr / Wereldbibliotheek / 1946  
 • Waarheid en leugen in het christendom  Sparenburg, A. / Leidsche Uitgeversmaatschappij / 1940  
 • Godslastering? : een boek waarin verteld wordt de geschiedenis en de beteekenis van de brochure "Balans van Christus", welke op 10 Januari 1940 verscheen, door de 28 Amsterdamsche Hervormde predikanten godslasterlijk werd geacht en op 2 Februari 1940 op hun aanklacht door den officier van justitie te Haarlem werd in beslag genomen : tevens wordt in dit boek de geheele vóórgeschiedenis en de geheele substantieele inhoud van de "Balans van Christus" volledig medegedeeld, alleen in zachtere woordenkeus (om inbeslagneming te voorkomen) maar toch zóó dat de lezer volkomen wordt ingelicht over hetgeen de genoemde brochure wilde bereiken / Servire / 1940  
 • De balans van Christus / Auteur / 1940  
 • Bijbelsch woordenboek / 2e herz. dr / Wereldbibliotheek / 1938  
 • Menschenplagerij : (waarmee dan de kèrkgang bedoeld is) / Melchior / 1935   
 • De bloeiende vlierstruik / de Tijdstroom / 1928  
 • Prikkeldraad / "De Tijdstroom" / 1927 
 • Spaansche pepertjes / 4e-6e duizendtal / van Campen / 1925  
 • Roomsch bakken en braden : een wélgemeend woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten / 3e dr / Evangelische Maatschappij / 1925  
 • Anneke’s vuurdood / Evangelische Maatschappij / 1925  
 • Roomsch bakken en braden : een wèlgemeend woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten / 2de (verm.) dr., 3de-30ste duiz / Evangelische Maatschappij / 1925  
 • De groote begoocheling Delitzsch, Friedrich / De Vrij Religieuse Tempel / 1924  
 • Bouquetje dogmatiek : waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd en onsterfelijkheid : overgezet in den toonaard van dézen tijd : wederom geillustreerd / 5e dr / Over de Linden / 1924  
 • Roomsch bakken en braden : een gemoedelijk woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten / Evangelische Maatschappij / 1924 
 • De oorsprongen van het Christendom  / Elsevier / 1923 
 • Nieuw Testamentische apocriefen op het nadere over Jezus, zijne ouders en apostelen en andere (voornamelijk nieuw-testamentische) personen volgens schrijvers vooral uit de eerste twee eeuwen onzer jaartelling / maatschappij voor goede en goedkoope lektuur / 1922-1923  
 • Nieuwtestamentische Apocriefen, of Het nadere over Jezus, zijne ouders en apostelen en andere (voornamelijk nieuwtestamentische) personen, volgens schrijvers vooral uit de eerste twee eeuwen onzer jaartelling / Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur / 1922-1923  
 • Spaansche pepertjes / 1e-3e duizendtal / Jacob van Campen / 1922  
 • Troostboekje voor beroofde ouders : verzamelde stukken Baan, L. de / Hillegom / 1921  
 • Leekeboek over godsdienst : een geloovig-kettersch boek opgedragen aan alle buiten-kerklijke menschen / 2e goedk. dr / s.n. / 1920  
 • Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt ... 31.  Leekeboek over godsdienst : een geloovig-kettersch boek, opgedragen aan alle BUITEN-kerklijke menschen / 3e dr. (7e-11e duizendtal) / Van Campen / 1920  
 • Wij ketters : ja, "om de eere Gods"! : opgedragen aan alle Gereformeerde jongelui / Boissevain / 1920  
 • Het instinct der onsterfelijkheid : eene verzameling van ook nog tot óns sprekende getuigenissen in proza en poëzie omtrent de onsterfelijkheid der ziel, van af de praehistorische menschen, de Chineezen, Babyloniërs, Parzen, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Kelten, Peruanen, enz. tot op onzen tijd toe / Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur / 1920  
 • / 3e wederom herz. dr / Van Campen etc. / 1920  
 • Leekeboek over godsdienst : een geloovig-kettersch boek opgedragen, aan alle buiten-kerkelijke menschen / 2e goedkope dr., volksuitg / Drukkerij Jacob van Campen / 1919  
 • Leekeboek over godsdienst : een geloovig-kettersch boek opgedragen aan alle buiten-kerklijke menschen / Van Campen / 1919  
 • Beknopt bijbelsch woordenboek / Mij v. Goede en Goedkoope Lectuur / 1917  
 • Luther's leven voor leeken verteld / Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur / 1917  
 • Parroewajjim, of De-reis-om-de-wereld-in-vijfduizend-jaar : feiten en "fantasie" saamgevlochten / Hollandia-drukkerij / 1916  
 • Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt : te weten eene verbeterde Nederlandsche vertaling waarin de meest treffende woorden en gedeelten sprekend gedrukt zijn; benevens korte inleidingen en 'n weinig verklarende noten, alsmede drie kaartjes en een aantal afbeeldingen naar Jan Luyken, Rembrandt en Munkacsy
 • Troost bij sterven Baan, L. de / Kalis / 1913  
 • Het stervend heidendom (La fin du paganisme) : een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling Boissier, Gaston / Bredée / 1912  
 • Het stervend heidendom : (la fin du paganisme) : een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling : eene studie over de worstelingen van 't stervend paganisme met het jonge christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de vierde eeuw
 • Boissier, Gaston / Bredée / 1912  / 2e, herz. en verm. dr. (7e, 8e en 9e duizend) / Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur / 1914  
 • Door Jatho's kijkglas : een woord naar aanleiding van de moderne-theologen-vergadering : een verhaaltje voor alle Panthéisten die nog nuchter denken kunnen : met eene teekening / Bredée / 1911 
 • Makers van de 19e eeuw Armstrong, R.A. / Bredée / 1910  
 • De Zwitsersche Robinson Crusoë of, De met vrouw en kinderen gestrande predikant
 • Wysz, J.R. / [Herdr.] / Van Holkema & Warendorf / 1910  
 • Bouquetje polemiek : te weten: godsdienstige, theologische en kerkelijke opstellen en opstelletjes / Bredée / 1909
 • Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd, onsterfelijkheid / 4e dr / Bais, Over de Linden / 1909  
 • Bouquetje polemiek, te weten: godsdienstige, theologische en kerkelijke opstellen, opstelletjes, gefabriceerd, vergaderd en aangeboden / Bredée / 1909  
 • Mensch of dier? / Hollandia-Drukkerij / 1909
 • De Zwitsersche Robinson Crusoë, of De met vrouw en kinderen gestrande predikant Wijsz, J.R. / Van Holkema & Warendorf / 1910  
 • Het volk van Menno : de volgelingen van Menno Simons, de schippers en boeren van Friesland, bespied in hunne Menniste-Gemeente-zaken / Brill / 1908  
 • Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt : te weten eene verbeterde Nederlandsche vertaling waarin de meest treffende woorden en gedeelten sprekend gedrukt zijn benevens korte inleidingen enz., 3 kaartjes en afbeeldingen Luyken, Jan / Goede en Goedkoope lectuur / 1908
 • Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd, onsterflijkheid / 3e dr., gew. en aangev / Enkhuizen / 1907  
 • Het bestaan van eene bewuste godheid : overtuigend aangetoond / Hinderdael / 1907  
 • Bouquetje dogmatiek : waarin zoo overtuigend als mogelijk was volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd en onsterfelijkheid : overgezet in den toonaard van dézen tijd : wederom geillustreerd / 2e verb. en verm. dr / P. Bais / 1907  
 • Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd, onsterflijkheid / 2e, verb. en veel verm. dr / Bais / 1907   Lectuur / 1908 
 • Bouquetje dogmatiek, waarin zoo overtuigend als mogelijk was, volgens het beginsel der vrije gedachte, wordt aangetoond de waarachtigheid van God, deugd en onsterflijkheid / 3e dr. gewijzigd en aangevuld, 11e-22e duizend / P. Bais, firma W. over de Linden / 1907 
 • Bouquetje dogmatiek, gepresenteerd aan de materialisten, de fatalisten, de atheïsten, de pantheïsten, de oud-modernen / Bais (fa. W. over de Linden) / 1906  
 • Knipselmap mei artikels oer en/of fan H. Bakels / s.n. / 19XX
 • Voor de Menschen die zich orthodox noemen, in Warns en omstreken / Gouda / 1898 (DDC)
 • Voor mijne vrienden die de Waarheid lief hebben / Gouda / 1895 (DDC)
 • Aan mijne vrienden die de Waarheid liefhebben / Gouda / 1895 (SK 5800)
 • Leendert de Baan herdacht / Huis ter Heide / 1929 (SK 5984)

 

Artikelen

 • De laatste der oude garde; Geschiedkundige, zielkundige schets uit eene Menniste Boerengemeente in ’t begin dezer eeuw /Doopsgezinde Bijdragen / 1900 (SK 3100)
 • Moederlijke diakenzorg bij de vroegere Doopsgezinden te Warns / Doopsgezinde Bijdragen / 1902 (SK 3116)
 • Authentieke bescheiden betreffende de oefening van de tucht in eene Menniste landgemeente tusschen 1650 en 1750 /  Doopsgezinde Bijdragen / 1904 (SK 3135)
 • De Menniste proponent gaat op beroeppreken / Doopsgezind Jaarboekje / 1908 (SK 3184)
 • In den ring preeken op Ameland / Doopsgezind Jaarboekje / 1912 (SK 3241)
 • Gods bestaan kan niet bewezen worden? / Teekenen des Tijds / 1907 (SK 7076)
 • Een fijne kneerd / Doopsgezind Jaarboekje / 1911 (SK 7155)
 • Langs lijnen van geleidelijkheid; de wording van het predikantstraktement in de Doopsgezinde Gemeente te Warns / Doopsgezinde Bijdragen / 1901 (SK 10276)
 • Op huisbezoek bij oude Iebeltsje / Doopsgezind Jaarboekje / 1906 (SK 10329)
 • 5 Artikelen in de Zondagsbode/A.D.W. (SK)

Brieven

 • Brieven aan Bles, Adolf / 1924
 • Brieven aan Canter, Bernard Alexander / 1923
 • Brieven aan Eeden, Frederik Willem van / 1919
 • Brieven aan Eeden, Frederik Willem van / 1919
 • Brieven aan Eeden, Frederik Willem van / 1913 
 • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1910
 • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1909
 • Brieven aan De Erven F. Bohn / 1908

Overige bijzonderheden

 • Bakels was scherp, fel, zeer origineel en bracht op populaire wijze zijn gedachten over geloof en christendom onder de mensen. Voorbeelden hiervan zijn “Nieuw Testament voor leken leesbaar gemaakt” en het “Bouquetje Dogmatiek”.
 • Hij behoorde tot de groep van de oud modernen.
 • Vaak illustreerde hij zijn geschriftjes met eigen tekeningen en tabellen.
 • Zie ook zijn bibliografie in Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nr. 23 (1997), pp. 131-132.

Bron

FOTO van Herman Bakels o.a. te vinden in het bio- en bibliografisch artikel van Jacob van Sluis, "Herman Bakels (1871-1952) en het godsbewijs vanuit de theepot", in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks, nr. 23 (1997), pp 119-132,
op pag. 120.