Jan BOEKE

Personalia

Geboren 14 april 1805 te Zaandijk

Overleden 9 juli 1854 te Breukelen

Gehuwd met Jenny de Stoppelaar Blijdenstein

Vader van Isaak Herman Boeke (1846-1913), dg predikant te Zijldijk, Hengelo, Wormerveer Zuid, Hilversum en Amsterdam

 

Opleiding

Proponent: 1829

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Nijmegen 4 okt. 1829 - 1830

                    Amsterdam 13 juni 1830 – 10 juli 1853

 

Publicaties Picarta tot 22 oktober 2008

Boeken

Het betrachten der waarheid in liefde, als bevestigende in de gemeenschap met Christus, naar Ephesen, H. 4: v. 15, geschetst en aangedrongen voor de Doopsgez. gem. te Arnhem, bij hare eerste openlijke godsdienstoefening / A.Az. Doijer / 1852

Gesprek over onze manier van begraven en rouwbetoonen  / s.n. / 1850

Schriftuurlijke katechismus / 2e verb. dr / Johannes Müller / 1847

Voorlezing over het dierenplagen / Van Kampen / 1845

Waarschuwend woord tegen het verspillen van geld aan de oprigting van een standbeeld voor Rembrandt / Sybrandi / 1844

Twee brieven ter toelichting en toetsing der schets van J.H. Halbertsma, "De Doopsgezinden en hunne herkomst" / J.D. Sijbrandi / 1844

Waar dat te vinden is, wat alle menschen zoeken : een schuitpraatje / s.n. / 1839

Redevoering, over de waarborgen van duurzaamheid, welke de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, in zich zelve bezit, ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, uitgesproken den 13den Augustus des jaars 1839 / Amsterdam / 1839

Schriftuurlijke katechismus / Johannes Müller / 1837

Handleiding bij het onderwijs in de Christelijke geloofs- en pligtenleer : ten gebruike in Doopsgezinde gemeenten / Johannes Müller / 1837 

Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving / Müller / 1836

Tweetal leerredenen ter gelegenheid der gedachtenisviering van het eerste eeuwgetijde der Doopsgezinde Kweekschool, den 6den Dec. 1835 uitgesproken Doijer, Abraham / Müller / 1836

Eenvoudige en beknopte handleiding bij de voorbereiding tot den doop / Johannes Müller / 1841

Over den waren moed en het moedbetoon in het dagelijksche leven / s.n. / 1840

Openbaar verslag van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, voor de afdeeling Amsterdam, voorgedragen den 15den October 1840 / Brandt / 1840

Over het ongepast en overdreven vereeren van menschen, als een kenmerk van onze leeftijd / z.pl / 1840

Hoe onze rampen en ons leed zamenhangen met onze zonden / z.p. / z.j. (SK 3747)

’s Heilands geboortefeest /z.p. / z.j/ (SK 3746)

Het klaaghuis beter dan het huis der maaltijden (Nog een gesprek aan de ontbijttafel) / z.p. / z.j. (SK 3748)

Paulus als voorbeeld van christelijke levenswijsheid / z.p. / z.j. (SK 3749)

Petrus (Een gesprek aan de ontbijttafel) (SK 3750)

De ware liberaal als burger / z.p. / 1831 (SK 9100)

Wordt de driftigheid teregt ligt geacht? / z.p. / z.j. (DDC)

 

Artikelen

Het genootschapswezen een kenmerk van onzer leeftijd / Vaderlandsche Letteroefeningen II / 1842 (SK 9925)

 

Brieven

Amsterdam, UvA/HvA

Brieven aan Suringar, Willem Hendrik / 1849

Brieven van Cool, Pieter; Boeke, Jan aan G.T.N. Suringar / 1848

Brieven aan Backer, Willem Cornelis / 1848

Brieven van Nederlandsch Bijbelgenootschap geschreven door Boeke, Jan aan G.T.N. Suringar / 1847

Utrecht, UvU Universiteitsbibliotheek

Brieven aan Chevallier, Mathile Jacques / 1839

 

Bijzonderheden

In1853 moest ds Boeke vanwege gezondheidsproblemen stoppen met het predikantswerk. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Vele jaren was ds Boeke lid en secretaris van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, daarnaast was hij lid en voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. In Amsterdam richtte hij de Louise-Bewaarschool op.

 

Bron

M.E. I, p. 378-379