Jan BROUWER

Personalia

Geboren: 20 april 1760 te Franeker

Overleden: 1838 te Leeuwarden

 

Opleiding

Proponent: onbekend

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Leeuwarden 1785 – 11 apr. 1822

 

Publicaties PiCarta tot 28 januari 2009

Boeken

Catalogus librorum, qui studiis inservierunt viri doctissimi, plurimum reverendi Jani Brouwer,

Leeuwen, J. van / G.T.N. Suringar / 1838

Hulde aan Jacobus Martinus Baljeé, .. / S.l. / 1835

Verzen op de ... echtverbindtenis van ... Bernard Brouwer, met ... Agatha de Clercq

 / S.l. / 1833

 J. J. van Swinden's; beschrijving van een kunststuk, verbeeldende een volledig bewegelijk hemelsgestel; (Planetarium), uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga . Swinden, J.H. van / 2e verm. dr., nieuwe uitg / Ypma / 1831

Beschrijving door J. H. van Swinden ... van een kunststuk, verbeeldende een volledig bewegelijk hemels-gestel, uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga . Swinden, J.H. van / 2e dr., verm. met bijvoegsels en pl. / T.J. Tuinstra / 1824

Ter uitvaart van onze veelgeliefde dochter Saske van der Vlugt geb. Brouwer, gehouden te Haarlem op den 18den october 1823 / s.n. / 1823

Dank-offer aan ... Bartel Willem van der Vlugt, ...  / S.l. / 1823

Hulde aan de nagedachtenis van Jan Hendrik van Swinden / Leeuwarden / 1823

Huwelijks-vers bij de echtverbintenis van den wel edelen heere Willem van der Vlugt, weduwnaar, en mijne dochter Saske Brouwer, weduwe Fontein, gesloten te Leeuwarden den 6 November 1822 / s.n. / 1822

Op het huwelyk van ... Sjeerp Brouwer, en ... Sjuwke Cats ...  / S.l. / 1819

Huwelyks-vers, aan Jelle Hingst, en ... Gepke Brouwer toegezongen ...  / S.l. / 1817

Aan mijne dochter Saske Brouwer, Wed. Fontein, bij het treurig sterfgeval van ... Tjalling Fontein ... / S.l. / 1816

Huwelyks-zang, toegezongen aan ... Tjalling Fontein, ... en ... Saske Brouwer ... / S.l. / 1815

Dankrede wegens den vrede : [uitgesproken 20 julij 1814] / S.l. / 1814

Ter uitvaart ... Bae Jans Brouwer, ... Toegezonden aan ... Sjeerp Brouwer ...  / S.l. / 1813

Vreugde-lied bij het wederkeeren der Friesche jongelingen, ... / S.l. / 1813

Op de afbeelding van mijn oudsten zoon Seerp Brouwer, student in de geneeskunde, ingeroepen tot eerewacht des franschen keizers (15 dec. 1813) / S.l. / 1813

Ter uitvaart van mijnen vader heere Bae Jans Brouwer, overleden te Franeker, den 4 dec. 1813 : toegezongen aan mijn oudsten zone Seerp Brouwer, als garde d'honneur in Franschen krijgsdienst afwezig / S.l. / 1813

Vreugde-lied bij het wederkeeren der Friesche jongelingen, aan den keizerlijken dwang tot den Franschen krijgsdienst ontvlucht  / s.n. / 1813

Hulde aan Gerrit Hesselink, A.L.M. Phil. Doct., ... hoogleraar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte, bij de doopsgezinden te Amsterdam . Koopmans, R. / bij J.W. Yntema & comp. / 1812

Vijf-en-twintig jarige leerrede, over de onveranderlijkheid der leere van en aangaande Jesus Christus : uitgesproken op den 25sten van slagtmaand 1810 / D. van der Sluis / 1811

Vijf-en-twintig jarige leerrede, over de onveranderlijkheid der leere ...  / bij D. v.d. Sluis / 1810

Ter uitvaart van den eerwaardigen en zeer geleerden heere Albertus Brink, leeraar der hervormden te Leeuwarden, onzen vriend en ambtgenoot, aldaar [...] overleden, en ter aarde besteld den 26sten van lentemaand 1810 / D. van der Sluis / 1810

Ter tachtigste verjaring van mijnen waarden vader, den heere B.J. Brouwer; gevierd te Franeker, den 25sten van zomermaand 1809  / s.n. / 1809

Drietal redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van Leidens ramp, Hollands watersnood; en bij het eindigen der agttiende eeuwe / D. van der Sluis / 1809

Lijk-dicht bij het afsterven van ... Wopke Wopkens overleeden tot Leeuwarden, den 6 September 1807; oud bijkans 77 jaren / S.l. / 1807

Verhandeling ten antwoorde op de vraag, verlangende eene behoorlyk ontwikkelde, welberedeneerde en met bewyzen gestaafde opgave van hetgeen de achttiende eeuw in vergelyking der naastvoorgaande byzonder eigen of karacteristiek heeft, en vorderende, dat op grond van zoodanige voorafgegane opgave onderzocht en betoogd worde, of de meest bekende Europische volken gedurende de XVIIIde eeuw in gemelde opzigten al of niet gevorderd zyn; : zo ja, waarin zulks zy gelegen; zo neen, waaraan dit zy toeteschryven : en dus of en in ... in den loop der XVIIIde eeuw in ware verlichting en zedelyke verbetering hebbe toegenomen / by Johannes Jacobus Beets / 1805

Brief van den boekhouder der drie eerste classen van de Societeit der Doopsgezinden in Friesland, aan de kerkeraaden der Doopsgezinde gemeenten in die provintie; tot geleide van een ontwerp ter oprichtinge en instandhoudingen van een fonds tot ondersteuning der weduwen van gestorven leeraaren / s.n. / 1805

Verhandeling ten antwoord op de vraag, kunnen deugd en goede zeden, by een volk, vooral in dien trap van zuiverheid en algemeenheid, waar in zy, byzonderlyk onder een meer vryen en republiekeinschen regeeringsvorm, schynen gevorderd te worden, eenen genoegzamen steun, en duurzamen waarborg, vinden ... / by Joh. Enschedé en Zoonen en J. van Walré / 1802

Viertal van prys-verhandelingen over de noodzaaklykheid van godsdienstige begrippen en praktyken voor deugd en goede zeden

Feith, Rhijnvis / Joh. Enschedé en zoonen, J. van Walré / 1802

Verhandeling ten antwoord op de vraag, kunnen deugd en goede zeden, by een volk, vooral in dien trap van zuiverheid en algemeenheid, waar in zy, byzonderlyk onder een meer vryen en republikeinschen regeeringsvorm, schynen gevorderd te worden, eenen genoegzamen steun en duurzamen waarborg, vinden, in de beste menschelyke voorzorgen en hulpmiddelen van wetgeving, beschaving, en opvoeding, zonder eenigen hoogeren en meer krachtdadigen invloed van godsdienstige begrippen en praktyken noodig te hebben? - en wat heeft de daadlyke ondervinding onder vroegere en laatere volkeren hieromtrent geleerd? / J. Enschedé en zoonen : J. van Walré / 1802

Redevoering, gedaan in de kerk der Doopsgezinden te Leeuwarden, bij gelegenheid van het nationaal feest, op den 19 Dec. gevierd, wegens de aftogt der Engelschen en Russischen legers van den Nederl. Grond  / D. v.d. Sluis / 1800

Verhandeling over de vraage: Is 'er in den mensch geen ander beginsel van werking dan eigenliefde, en kan met alle de neigingen, en harstochten, die zich by hem opdoen, daar toe brengen; of huisvesten 'er in hem ook beginselen van goedwilligheid, die zich door geene eigenliefde verklaaren laaten, en volstrekt belangeloos mogen genaamd worden? / by Joh. Enschedé en Zoonen en J. van Walré / 1799

Brief, den eerwaardigen Ewaldus Kist ... toegezonden, over deszelfs onlangs uitgegeeven Aanmerkingen omtrent de stelling van den Heidelbergschen catechismus: Wy zyn van natuure geneigd, God en onzen naasten te haaten / Wordt uitgegeeven by J. Yntema, te Amsterdam / 1797

Verhandeling over de vraag: Kan men met grond beweeren, dat de menschen immer, alleen door middel hunner eigene rede, of redekavelingen, zonder behulp van eenig rechtstreeks, of meer onmiddelyk godlyk onderwys, tot de rechte denkbeelden van God en godlyke zaaken, zouden hebben kunnen komen? / by Joh. Enschedé en Zoonen en J. van Walré / 1797

Iets tot wederantwoord aan ... E. Kist, thans predikant te Dordrecht / Wordt uitgegeeven by J. Yntema, te Amsterdam / 1797

Vervolg van aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergschen Katechismus: Wy zyn van nature geneigd God en onzen naasten te haten, tot antwoord op den brief van den eerwaardigen Jan Brouwer ... Kist, Ewaldus / bij Martinus de Bruijn, #in de Warmoesstraat, het zesde Huis van de Vischsteeg, Noordzijde# / 1797

Verhandeling over de vraag: Is het inwendig bewys, afgeleid uit de goedheid en godebetaamlykheid, of wel uit de strekking der kristelyke leer ter bevordering van 's menschen gelukzaligheid, genoegzaam, ter overtuiging, dat dezelve waarlyk godlyk, dat is, met de daad, op godlyken last, door Jesus en de apostelen, verkondigd is? Of moet 'er, om eene gegronde en volkomene overtuiging desaangaande voort te brengen, het uitwendig bewys, ontleend uit de euangelische geschiedenis en de wonderwerken door de eerste predikers dier leer verrigt, bykomen? / by Joh. Enschedé en zoonen en J. van Walré / 1795

Prijsverhandeling, strekkende ter beantwoording van den vraage: Is de vrijheid van drukpers een noodwendig vereischte ter handhaving der vrijheid, en onafhankelijkheid van een gemeenebest? zoo ja, welke zijn de voordeelen, die daar uit voortvloeijen : opgegeven door het genootschap "Vlijt, Moeder der Wetenschappen" / s.n. / 1784

Verhandeling: eene opgave van hetgeen de 18e eeuw in vergelijking der naastvoorgaande byzonder eigen of karacteristiek heeft, enz. / J. Enschede en zonen / 1783

Ter nagedachtenis van den eerwaadigen en zeer geleerde Heere, klaas tigler: in leven Leeraar der Doopsgezinden te Leeuwarden, overleden aldaar, op den 30sten van Hooimaand 1811, in den ouderdom van ruim zeven-en-tachtig jaren / z.p. / 1811 (DDC)

Lijkvers op den wel edelen en zeer ervaren geneesheer, onzen vriend, Ulco Cats, in den ouderdom van ruim 72 jaren. Overleden te Leeuwarden den 13e van Slagtmaand 1810 / z.p. / 1810? (DDC)

Leerrede op het derde eeuwfeest der Kerkhervorming / Leeuwarden / 1818

Lijkrede op Abraham Alders leeraar te Goch / Cleef / 1774

Over de oorzaken van het verval in de openbare eeredienst en de middelen tot herstel / z.p. / 1796 (SK 5242)

Gelegenheidsgedichten betreffende de familie Brouwer en aanverwanten: de Clercq, Fontein, Hingst en van der Vlugt / z.p. / z.d (SK 8201)

Leerrede bij het eindigen der XVIII eeuwe / Leeuwarden / 1809 (SK 8960)

 

Bijzonderheden

Ds Brouwer zette zich in voor het in 1805 opgerichte weduwen-fonds en was één van de eerste bestuurders van de in 1811 opgerichte Algemeene Doopsgezinde Sociéteit. In Leeuwarden was hij curator van de latijnse school en lid van de plaatselijk schoolcommissie.

Vijf maal werden zijn antwoorden op de prijsvragen van het Teyler’s genootschap bekroond, driemaal met goud en tweemaal met zilver. Ook beoefende hij de dichtkunst.

In 1804 werd ds Brouwer benoemd tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en in 1821 tot lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.

 

Bron

M.E. I, p. 439

Biogr. Wbk I, p. 648-650