Izaak Jan le COSQUINO de BUSSY

Personalia

Geboren: 13 sept. 1846 te Utrecht

Overleden: 9 okt. 1920 te Hilversum

Gehuwd met Jacomina van Cleef, later met Grietje Elisabeth Laan; vijf kinderen, waaronder Arthur (1884-1953) die archivaris was van de stad Amsterdam en curator van het seminarium.

 

Opleiding

Proponent: 1870

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Edam 6 nov. 1870 – 27 okt. 1872

                    Wormerveer (Zuid) 3 nov. 1872 – 3 mrt. 1878

                     Amsterdam 17 mrt. 1878 – 20 apr. 1884

Archivaris te Deventer 1889 - 1892

Hoogleraar seminarie en hoogleraar godgeleerdheid aan de UvA 30 sept. 1892 - 1916

 

Publicaties PiCarta tot 19 dec. 2012

Boeken

Het zedelijk beoordeelen ; Dl. 1, stuk 1-2 Bussy, I.J. de / De Bussy / 1915-1920

De koopman uit een zedekundig oogpunt : redevoering Bussy, Izaak Jan de / De Bussy / 1905

Geschiedenis der wijsbegeerte : naar de dictaten van wijlen Prof. C.B. Spruyt

Spruyt, C.B. / Erven F. Bohn ; Vincent Loosjes / 1904

Inleiding tot de Zedekunde Bussy, I.J. de / de Bussy / 1898

Wijsgeerige wetenschap en persoonlijke overtuiging Bussy, Isaäk Jan de / De Bussy / 1892

De maatstaf van het zedelijk oordeel, en het voorwerp van het godsdienstig geloof : beschouwingen naar aanleiding van L. W. E. Rauwenhoff, Wijsbegeerte van den godsdienst

Bussy, Isaäk Jan de / J.H. de Bussy / 1889

Tiental preeken Bussy, Izaak Jan de / J.H. de Bussy / 1884

Toespraak gehouden op den Protestantendag : te Haarlem, 1 en 2 November 1881

Bussy, I.J. de / s.n. / [ca.1881]

Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen : beschouwingen naar aanleiding en ter beoordeeling van de jongste geschriften der "ethische" richting

Bussy, I.J. de / J.H. de Bussy / 1880

Het godsdienstig zedelijk leven der Christelijke gemeente : eene schets. Koekebakker, H. / Van Kampen / 1878

Ethisch idealisme Bussy, I.J. de / J.H. de Bussy / 1875

De maatstaf van het zedelijk oordeel, en het voorwerp van het godsdienstig geloof : beschouwingen naar aanleiding van L. W. E. Rauwenhoff, Wijsbegeerte van den godsdienst

Bussy, Isaäk Jan de / J.H. de Bussy / 1889

Antikritiek; Over de waarde en den inhoud van godsdienstige voorstellingen / Leiden / 1882 (SK 5702)

Over de begrippen toerekenbaarheid en verantwoordelijkheid / Leiden / 1904 (SK 5849)

Opstellen. Ingeleid en bewerkt door N. Westendorp Boerma Amsterdam / 1926 (SK 5968)

De wetenschap der moraal. Bewerkt naar manuscripten door J. Maarse en N. Westendorp Boerma / Amsterdam / 1939 (SK 6033)

Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door J. Maarse / Amsterdam / 1947 (SK 6071)

Tekel of Leerrede uit het Boek van den Profeet Daniël Kap. 5 vers 27: Gij zijt in weegschalen

gewogen en gij zijt te ligt bevonden / z.p. / z.d. (DDC)

Voorbericht uit het ‘Leerboek der formeele logica’: bewerkt naar de dictaten van wijlen Prof. Dr. C.B. Spruyt / Haarlem / 1903 (DDC)

Voorbericht uit ‘Geschiedenis der wijsbegeerte’: naar de citaten van wijlen Prof. Dr. C.B. Spruyt / Haarlem / 1905 (DDC)

Voorbericht uit: ‘Shakepeare’s uitbeelding van het zedelijk leven’ / Kampen / 1907 (DDC)

 

Artikelen

Gedachten over het pessimisme / Theologisch Tijdschrift / 1878 (SK 6614)

De moderne godsdienstprediking / Bijblad van de Hervorming / 1887 (SK 6686)

Katholicisme en Protestantisme / Theologisch Tijdschrift / 1888 (SK 6693)

De ontwikkelingsgang van de moderne richting / De Gids / 1889 (SK 6708)

Het zedelijke oordeel / Theologisch Tijdschrift / 1891 (SK 6730)

“Mortuos plange” / Theologisch Tijdschrift / 1895 (SK 6761)

Hoe te denken over Pierson’s oordeel over den kategorischen imperatief? / Bijblad van de Hervorming / 1896 (SK 6795)

Over verantwoordelijkheid / Teijlers Theologisch Tijdschrift / 1903 (SK 6964)

De attestatie-quaestie / De Zondagsbode / 1907 (SK 7071)

De brieven van op reis / De Zondagsbode / 1907 (SK 7072)

Over het voorwerp van de zedelijke beoordeeling / Teijlers Theologisch Tijdschrift / 1907 (SK 7073)

De gedachten over het pragmatisme / Teijlers Theologisch Tijdschrift / 1908 (SK 7095)

De nieuwste denkrichting / Teijlers Theologisch Tijdschrift / 1908 (SK 7096)

Toneel en zedelijke opvoeding / Tijdschrift voor Zedekunde I / 1919 (SK 7306)

Dankbaarheid / Tijdschrift voor ethiek / 1922 (SK 7385)

In memoriam. C. Bellaar Spruijt, overleden 28 April 1901 / Studenten Almanak Amsterdam / 1902 (SK 10286)

Verslag van de lotgevallen van de Universiteit van Amsterdam bij de overdracht van het rectoraat op den 17den September 1906 / Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam / 1906 (DDC)

Miskende eigenschap / Tijdschrift voor Zedekunde / 1919 (DDC)

Vergeetachtigheid / De Hervorming / 1887 (DDC)

Gedenken / De Hervorming / 1887 (DDC)

Martha en Maria; Tweeërlei liefde / De Hervorming / 1887 (DDC)

Twijfel / De Hervorming / 1886 (DDC)

De taal van de godsdienst / De Hervorming / 1887 (DDC)

Aantrekkelijkheid / De Hervorming / 1887 (DDC)

“Zie, de mensch” / De Zondagsbode / 1896 (DDC)

Onverdraagzaamheid / De Zondagsbode / 1896 (DDC)

Van God verlaten / De Zondagsbode / 1896 (DDC)

De nederdaling ter helle; drie artikelen in De Zondagsbode / 1896 (DDC)

 

Brieven

Leiden, Univ. Bibliotheek Leiden UB

Leiden, UB : BOH C 190 / Brieven aan De Erven F. Bohn Haarlem Bussy, Izaak Jan de / Amsterdam / 1911

Leiden, UB : BOH C 7 / Brief van De Erven F. Bohn Haarlem aan Izaak Jan de Bussy (1846-1920) Bussy, Izaak Jan de / Haarlem / 1882

Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibl. Afd. IBL

Deventer, SAB : Dv KB 499 KL / Brief van Johannes de Hullu (1864-1940) aan Izaak Jan de Bussy (1846-1920) Hullu, Johannes de / Utrecht / 6 Januari 1900

Den Haag, Koninklijke Bibl. Documentlevering

Den Haag, KB : 77 D 39 / Brieven, geschreven aan Jan te Winkel (1847-1927) ; Brieven in verband met het hoogleraarschap van te Winkel Br-Gu, geschreven aan Jan te Winkel (1847-1927) Bussy, Izaak Jan de / Amsterdam / 1899-1906

UvA/HvA Amsterdam

 Amsterdam, UVA : UB: HSS-mag.: Ej 34 / Brief aan Hendrik Peter Godfried Quack (1834-1917) Bussy, Izaak Jan de / S.l. / 1893

 

Overige bijzonderheden

Lees voor de theologische ontwikkeling van De Bussy, J.G. Frerichs, ‘Van een ethisch-idealistische theologie naar een empirisch-ethische. I.J. de Bussy als denker en mensch geschetst’ (Amsterdam 1962)

 

Bron

M.E.I, p. 485-486

De Zondagsbode  33(1920),  17 en 24 okt.

D.J.1922, p. 46-63