Cornelis CARDINAAL

Personalia
Geboren: 8 januari 1808 te Zaandam
Overleden: 8 januari 1890 te Almelo
Gehuwd met Sara Alida van Gelder (1807-1854), met wie zes of zeven kinderen had.
Hij was de enige zoon van Cornelis Cardinaal en Anna Ris.

Opleiding
Proponent: 1831

Ambtelijke loopbaan als predikant

Wormer-Jisp 20 jan 1832 -   apr 1834
Warga   apr 1834 -   okt 1838
Almelo   okt 1838 -     1873

Publicaties PiCarta tot 11 februari 2009

Boeken

 • De openbare en de bijzondere school nevens elkander te handhaven, in het belang van het volksonderwijs in Nederland  / Boekdrukkerij van B.T. Blenken / 188X
 • Waartoe dit verlies? / s.n. / 1875 
 • Leerrede over Jakobus IV. 14a / Johs. Wilmes / 1868
 • Onze roeping als leden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen : redevoering uitgesproken in de departementen Almelo en Hengelo van genoemde maatschappij, na de herziening der algemeene nut / s.n. / 1867
 • Eene vertelling van grootvader voor zijn kleinzoon / Almelo / 1884 (SK 5719)
 • Een vijftal schetsen uit de oude doos / Almelo / 1881 (SK 9449)

Artikelen

 • Is het wenschelijk, dat men kinderen reeds op 7- of 8-jarigen leeftijd catechetisch onderwijs ontvangen en de openbare godsdienstoefeningen bijwonen laat? / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe serie 3 / 1869
 • De nood in Frankrijk en de school te Etupes / Doopsgezinde Bijdragen / 1872
 • Vrijstelling van den eed aan de Doopsgezinden verleend / Doopsgezinde Bijdragen / 1875 (mede-auteur J.G. de Hoop Scheffer)
 • Wat er voor vijftig jaren en langer alzoo in den Pool werd verhandeld / Doopsgezinde Bijdragen / 1878
 • Samenspraak over de vrijbeurten der Doopsgezinde leeraars / Doopsgezinde Bijdragen / 1878
 • Samenspraak tusschen twee leden der gemeente bij gelegenheid der vacature / Doopsgezinde Bijdragen / 1879
 • De wonden der maatschappij / Geloof en vrijheid / 1876 (SK 10102)
 • Naar aanleiding van het geuzenlied der Belgen / Geloof en vrijheid / 1877 (SK 10119)

Brieven
Leeuwarden, Tresoar

 • Brieven aan Eekhoff, Wopke / 1865

Leiden, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Veth, Pieter Johannes / 1859

Overige bijzonderheden

 • Ds Cardinaal was één van de oprichters der Zwolsche Ring, die hem later tot erelid benoemde.
 • Gedurende 35 jaar heeft hij de doopsgezinde gemeente Almelo gediend.
 • Daarnaast ging in het bijzonder het onderwijs aan de jeugd hem ter harte, wat resulteerde in zijn voorzitterschap van de plaatselijke schoolcommissie en van het college van het toenmalige gymnasium te Almelo. Hij bestreed het schoolverzuim, zette zich in voor het onderwijs voor de kinderen in de fabrieken en de schipperskinderen.
 • Als voorzitter van het Departement der 'Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen'
 • bevorderde hij de bloei van de leesbibliotheek
 • en de spaarbank
 • en kwam op zijn initiatief de hulpbank tot stand.
 • Ds Cardinaal was ook voorzitter van '’t Collegie tot Zedelijke Verbetering der gevangenen'
 • en van dat van 'Regenten voor ’t Huis van Arrest'.
 • Verder hield hij zich bezig met de bestrijding van het misbruik van sterke drank
 • en zette hij zich in om werklozen weer aan een baan te helpen.

Bronnen

 • M.E. I, p. 516
 • De Zondagsbode 13(1890), 26 januari