CRAANDIJK, Jacobus

Jacobus CRAANDIJK

Personalia
Geboren: 7 september 1834 te Amsterdam
Overleden: 3 juni 1912 te Haarlem
Gehuwd met Anna Geertruida Ballot (overleden op 28 oktober 1914), met wie hij drie kinderen kreeg.
Zoon van Pieter Hendrik Craandijk en Maria van Coppenaal.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1915

 

 

 


Opleiding

Proponent: 1858


Ambtelijke loopbaan als predikant

Borne 13 mrt 1859 - 4 mei 1862
Rotterdam 18 mei 1862 - 27 apr 1884
Haarlem 11 mei 1884 - 11 nov 1900

 

Publicaties Picarta tot 16 mei 2008

Boeken

 • Zestal preeken, nagelaten door A. Ballot, in leven Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Hengelo Ballot, Antonie / J.D. Sybrandi / 1872
 • Het Nederlandsch zendelinggenootschap in zijn willen en werken  / 2e dr / Wyt / 1869 - 2  identieke titels
 • Eene godsdienstige viering van het vijftigjarige bestaan onzer onafhankelijkheid : feestrede den 15den November 1863 uitgesproken ... te Rotterdam  / Altman / 1863
 • 1 Petr. I : 24, 25 : het vergankelijke van al het aardsche en het onvergankelijke van het Evangelie / Roosenburg / 1875
 • Iets uit de geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden  / Misset / 1889  2  identieke titels
 • Rotterdamsche historiebladen ; 3e afd., 1e dl.: Genealogische aanteekeningen en levensbeschryvingen Fruin, R. / Nijgh & Van Ditmar / 1880
 • Rotterdamsche historiebladen ; 2e afd., 1e dl.: Geschiedkundige stukken
 • Fruin, R. / Nijgh & Van Ditmar / 1876
 • Levensbericht van Dr. Jan Hartog / Leiden / 1905 (SK 2488)
 • Recensie door J. Craandijk van Vos, K.: de Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / Rotterdam / 1907 in: Bijdragen tot de geschiedenis van het kerkelijk leven te Rotterdam in Teylers Theologisch Tijdschrift VI, 1 (SK 2506)

 
Artikelen

 • Eenige mededeelingen uit het resolutieboek der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam. 1771-1801 / Doopsgezinde Bijdragen / 1864
 • Iets over den tegenwoordigen stand van zaken te Dordrecht / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe serie 1 / 1867
 • Nog iets over de Dordtsche zaak / Doopsgezinde Bijdragen nieuwe serie 3 / 1869
 • Het vergankelijke van al het aardsche en het onvergankelijke van het evangelie. Rede uitgesproken ter gedachtenis van het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam, 30 mei 1875 / Rotterdam / 1875 (SK 2307)
 • De  doopsgezinde hofjes / De Haarlemsche hofjes; 26 lichtdrukken met bijschriften…. / Haarlem / 1904 (SK 2482)
 • Een en ander uit oude familiepapieren / Doopsgezinde Jaarboekje / 1910 (SK 3212)
 • Bij het portret: Ds. G. ten Cate / Doopsgezind Jaarboekje / 1911 (SK 3223)
 • Francken Az.,W & J. Craandijk: Een dagbladdiscussie over de zending, bepaaldelijk op Java / Geloof en Vrijheid IV / 1870 (SK 6563)
 • De vereischten der kanselwelsprekendheid voor onzen tijd / Geloof en Vrijheid VIII / 1874 (SK6592)
 • Recensie door J. Craandijk van: Harvard: De bedreigde grenzen in: De Gids XLI / 1877 (SK 10120)
 • Over kalk en nog wat : iets uit de berekeningen van de grafelijkheid van Holland, over het jaar 1345 / In: Bijdrage voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks; vol. 4 (1904), afl. 2 en 3 (SK 10305)
 • Het verschil in de voorstelling van het ontstaan der Christelijke Kerk tusschen F.C. Baur te Tübingen en A. Ritschl te Bonn (afstudeerscriptie)


Brieven
Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven van Winkler, Johan  / 1899
 • Brieven aan Barger, G. / 1890


Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

 • Brieven aan Witkamp, Pieter Harmen / 1886


Leiden, Universiteitsbibliotheek van Leiden

 • Brieven aan Tideman, Jan / 1878

 • Bijgevoegd: kopie van de lijst van geschriften, bijdragen enz. van J. Craandijk, samengesteld door  Jero. De Vries in “Levensbericht van Jacobus Craandijk”, overdruk uit de “Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1912-1913”


Overige bijzonderheden

 • Als student al moest ds. Craandijk niet veel van de moderne theologen hebben. Voor het Doopsgezind Studentengezelschap “E.T.E.B.O.N.” organiseerde hij de jaarlijkse tochten, daarmee vooruitlopend op het door hem gestichte wandelgezelschap "Ähasverus”. Talloos veel wandeltochten door het hele land heeft hij beschreven in zijn “Wandelingen”.
 • In Rotterdam was hij ook gevangenispredikant
 • en op 22 oktober 1863 deed hij verslag en hield hij de toespraak bij gelegenheid van de 49ste Algemeene Vergadering van het Bijbelgenootschap.
 • Als afgevaardigde van Rotterdam werd ds Craandijk in 1875 benoemd tot bestuurder en later curator van de A.D.S., wat hij tot 1912 is gebleven.
 • 47 Jaar lang was hij in allerlei functies actief voor het Nederlandsch Zendingsgenootschap en op 14 juli 1897 mocht hij de feestrede uitspreken tijdens het Eeuwfeest van deze instelling.
 • In 1879 was hij de organisator en de voorzitter van een samenkomst van de bestuurders van de A.D.S. in Amsterdam, waar de recente perikelen rond het toedienen van de doop besproken werden. (Doopsgezinde Bijdragen 1880)
 • Tevens was ds Craandijk lid van het Utrechtsch Genootschap en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.


Bronnen

 • M.E. I,  p. 728
 • De Zondagsbode 25 (1912), 16 juni
 • Doopsgezinde Bijdragen 1912, p. 212-215 (met portret)
 • Doopsgezind Jaarboekje 1915, p. 21-29 (met portret als frontispice)
 • Levensbericht van Jacobus Craandijk door Jero. De Vries