Alle Meenderts CRAMER

Personalia

Geboren:  25 maart 1805 te Norden

Overleden: 14 dec. 1894 te Haarlem

Eerst, van 1831-1836, gehuwd met Katharina Romkes; dochter Geertje

In 1840 trouwde hij met Elisabeth Muller (dochter van Samuel Muller) en werden er nog 10 kinderen geboren. Hij was de vader van Samuel Cramer (1842-1913).

 

Opleiding

Proponent: 1829

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Huizinge-W. jan.1830 – 17 sept. 1832

Combinatie Middelburg en Vlissingen 23 nov. 1832 – 30 apr. 1871

                         

Publicaties PiCarta tot 25 maart 2009

Boeken

Rapport over de oprichting van een werkhuis te Middelburg / Altorffer / 1865

Twee brieven ter toelichting en toetsing der schets van J.H. Halbertsma, ‘De Doopsgezinden en hunne herkomst’ met J. Boeke / Amsterdam / 1844 (SK 2225)

Over onze gebrekkige kennis aangaande de toekomstige zaligheid / n.p. / n.d. (SK 3758)

De christelijke gemeente vergeleken met een ligchaam / z.p. / 1863 (SK 5580)

De bekeering van den apostel Paulus, vertaald naar Beyschlag / Utrecht / 1865 (SK 5594)

De vraag: Moet de werk-inrigting te Middelburg nog verder blijven bestaan? : tevens met betrekking op het meer wenschelijke van Werk-inrigtingen in het algemeen / Middelburg / 1857

Bijvoegselen tot de levensbeschrijving van David Joris / Middelburg / 1844

Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden / Müller / 1837

Algemeene bepalingen nopens het doel en de werkzaamheden der Vereeniging onder de zinspreuk: Loon voor Werk / Middelburg / 1839 (DDC)

Verhandeling over de invloed der beschaving op het geluk: Voorgelezen in de Vergadering van het Middelburgsch Departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, den 11 januari 1843 / overdruk / 1843 (DDC)

Wees toch onpartijdig! Beschouwing en beoordeling van verschillende onlangs uitgekomene vlugschriften / Middelburg / 1865 (DDC)

 

Artikelen

Recensie van Cate, S. Blaupot ten ‘Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt’ (SK 2211)

Aanteekeningen van een rondreize in alle de Gemeenten der Oude Vlamingen in de Nederlanden en Oost-Friesland, ten jare 1754; door den Eerw. Lubbert Jans Kreemer, Leeraar te Nieuwstad-Gödens / Jaarboekje voor de Doopsgezinde Gemeenten / 1839 (SK 2841)

Brief betreffende den stamvader der familie Van Geuns hier te lande, en de nederigheid der oude doopsgezinden, met name der Oude Vlamingen / Doopsgezinde Lectuur III / 1858 (SK 2856)

Ontwerp van een Reglement voor den Kerkeraad eener Doopsgezinde gemeente / Doopsgezinde Bijdragen / 1865

Wat is het eigenaardige der Doopsgezinden, vooral hier te lande? / Doopsgezinde Bijdragen / 1873

Moet de doop voor allen gehandhaafd, of facultatief gesteld worden? / Doopsgezinde Bijdragen / 1878

De legende van Aardenburg (Kantteekening op Doopsgezinde Bijdragen 1884, bl. 49) / Doopsgezinde Bijdragen / 1885

Over de voorwaarden voor den doop in onze gemeenten / Doopsgezinde Bijdragen / 1886

Recensie van J.H. Scholten’s ‘De doopformule’ / Waarheid in Liefde / 1869 (SK 6546)

De stichting van Amalia Sieveking te Hamburg / Vaderlandsche Letteroefeningen / 1837 (SK 9917)

De vraag over het wenschelijke van werkinrichtingen / Tijdschrift voor het armwezen / 1837 (SK 9917)

Zie ook de bijgevoegde lijst van Geschriften van A.M. Cramer

 

Brieven

Aan Muller, Pieter Nicolaas / 1886

 

Overige bijzonderheden

In de bijna 40 jaar dat hij predikant was in Middelburg en Vlissingen heeft hij tevens gewerkt aan de bovenstaande lange lijst van geschriften. In Middelburg stichtte hij o.a. “Loon voor Werk”, een armverzorging door werkverschaffing, die jarenlang goed werk heeft verricht. Z.M. Koning Willem II beloonde hem hiervoor met het ridderkruis van de Nederlandse Leeuw.

 

Bron

M.E. I, p. 730-731

De Zondagsbode 8(1894), 30 december

Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1895