DIJKEMA, Fokke

Fokke DIJKEMA

Personalia

Geboren: 5 januari 1877 te Ezumazijl

Overleden: 3 maart 1944 te Amsterdam

Getrouwd op 26 juni 1902 met Adriana Johanna Augusta Heg (1876-1926) uit Leeuwarden; het echtpaar kreeg twee zonen. Zijn vrouw Adriana overlijdt in 1926. Tweede huwelijk met Anna Gesina Schipper.

Foto in Doopsgezind Jaarboekje 1979, p. 24

Opleiding

Proponent: 26 juni 1901

Ambtelijke loopbaan

Predikant te  Midwolda c.a.         15 dec.  1901 – 5 febr.  1905

                      Hilversum-Huizen 12 febr.  1905 -  9 juni  1907

                      Rotterdam              16 juni   1907 -     jan.   1916

                      Amsterdam             13 febr. 1916 – 15 mrt. 1942         

 

Publicaties Picarta tot 15 mrt. 2017

Boeken  

De Openbaring van Johannes in haar doel en beteekenis voor dezen tijd beoordeeld / Van Holkema & Warendorf / 1940

De Bijbel onze levensgids / Vrijzinnig Protestantsche Blaadjesvereeniging / 1939

Het anti-semitisme in ouden tijd / F. Bohn / 1938 

Het boek Jona  / Haarlem / 1936

Ruth 4: 17-22 / Haarlem / 1935

Lot’s vrouw  / Haarlem / 1933

Morgenwijding / Van Holkema & Warendorf / 1931

Hoe is de Bijbel ontstaan? / De Bussy / 1931

De sacramenten der Roomsche Kerk  / 2e dr / Holkema & Warendorf / 1930

De Doopsgezinden te Amsterdam, 1530-1930 / Vereenigde Doopsgezinde Gemeente / [1930]

Buitenkerkelijke stroomingen : Spiritisme, Theosofie, Christian Science, Orde van de Ster in het Oosten  / Van Holkema & Warendorf / [1930]

"Vrede, vrede, maar er is geen vrede" : preek naar aanleiding van Jeremia 6 : 14,

/ Van Holkema & Warendorf / 1929

Het probleem van het lijden in het latere Jodendom  / Haarlem / 1929

De vorm der Hebreeuwsche poëzie  / Haarlem / 1928

Theosofie als wetenschap  / De Tijdstroom / 1928

Het Hooglied / Haarlem / 1927

De ongeloovigen / 2e, herz. dr / Paris / [1922]

Wat zullen wij doen? : preek, uitgesproken op 9 Augustus 1914, in de Doopsgezinde Kerk

 / Tuinzing / [1914]

Godsdienst en wetenschap / publisher not identified / [191 - ?]

"Verblijdt u in de Hope" : Rom. 12 : 12a  / Tuinzing / 1910

Het avondmaal  / s.n. / [1908]

 De Leidsche Psalmbundel : [critiek op de "Bloemlezing uit de Psalmen" van H. Boetje en J. Sepp]  / s.n. / [1901]

Burgemeesteren als scheidsrechters in eene kerkelijke aangelegenheid / Rotterdam / 1913

Ter inwijding van het nieuwe orgel (in de Singelkerk te Amsterdam) / Amsterdam / 1930

Christologische studiën (met C.J. Bleeker e.a.)  / Amsterdam / 1943

 

Artikelen

Bespreking van [Boetje, H en J. Sepp], Bloemlezing uit de Psalmen / Theologisch Tijdschrift XXXVII / 1903

Het Vrijzinnig Protestantisme / Teekenen des Tijds V / 1903

Aanpassing: I Corinthe IX: 19-23 / Doopsgezind Jaarboekje / 1905

Eenige synoniemen / Theologische Studiën XXIII / 1905

Profeten en psalmen in hunne verhouding tot de offers / Theologisch Tijdschrift XXXIX / 1905

Psalm 2 / Theologisch Tijdschrift XL / 1907

Een verdeeling der Psalmen / Theologisch Tijdschrift XLIII / 1909

De Theosofie beschouwd van Vrijzinnig-Godsdienstig standpunt / Teekenen des Tijds IX / 1905

Het geloof der gemeente / Theologisch Tijdschrift LII / 1918

De federatie / Doopsgezind Jaarboekje XIX / 1920

De Christus des geloofs en de Jezus der historie / De Gids LXXXVI / 1922

Het antieke anti-semitisme / De Gids / LXXXVI / 1922

De profeet Hozea / Nieuw Theologisch Tijdschrift XIV / 1925

Het hemelsch Jerusalem / Nieuw Theologisch Tijdschrift XV / 1925

Onze eeredienst / Doopsgezind Jaarboekje XXIV / 1925

Het hooglied / Nieuw Theologisch Tijdschrift XVI / 1927

Thuiskomst / Doopsgezind Jaarboek XXVI / 1927

De vorm der Hebreeuwsche poëzie / Nieuw Theologisch Tijdschrift XVII / 1928

De Wereldbond der Kerken voor den Vrede / Doopsgezind Jaarboekje / 1929

Een vergeten hoofdstuk / Nieuw Theologisch Tijdschrift XVIII (1929)

Morgenwijding / z.p. / 1931

De tempel te Elefantine en de zgn. centralisatie van de eeredienst te Jerusalem / Nieuw Theologisch Tijdschrift XX / 1931

Zijn Eer / Doopsgezind Jaarboekje / 1931

Lot’s vrouw / Nieuw Testamentisch Tijdschrift XXII / 1933

Een nieuwe vertaling van de Wet / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXIII / 1934

Eer uwen vader en uwe moeder / Vrijzinnige Godsdienstprediking XXIX / 1934

Ruth 4:17-22 / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXIV / 1935

Het boek Jona / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXV / 1936

De Doopsgezinden en de Statenvertaling / De Statenvertaling, 1637-1937 / Haarlem / 1937

Het anti-semitisme (met anderen) in Vereniging voor Gemeentedagen van Doopsgezinden / Brieven / 1938 en 1939

Paulus’ visioen / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXVII / 1938

Psalmvertaling / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXVIII / 1939

De Joden in Palestina na Jeruzalem’s val / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXIX / 1940

Onze belijdenis / Doopsgezind Jaarboekje / 1941

De Messiasgedachte in het Oude Testament / Christologische Studiën / 1943

Hesed in het Oude Testament / Nieuw Theologisch Tijdschrift XXXIII / 1944

Een uitvoerige studie over de in 1902 ontdekte wetgeving van koning Hammurabi van Babylonië / Rechtsgeleerd Magazijn / 1905 (?)

Verslag van het internationale Vrijzinnig Protestantse congres te Genève / Het Algemeen Handelsblad / 1906

Afscheid / Berichten en Mededeelingen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam / 15 april 1942

Een kort protest [met repliek van S.H. Buytendijk] / Theologische Studiën / 1902

Een nieuw boek van Leo Tolstoi /  Teekenen des Tijds / 1902

22 Artikelen in De Zondagsbode

 

Brieven

Utrecht, Universiteitsbibliotheek Uithof; afd. PDU/IBL

Utrecht, UB : Archief Gonda 1.1.85 / Brieven van N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h E.J. Brill (w.g. T. Folkers, F.C. Wieder Jr., B.A. van Proosdij, N.W. Posthumus, F.T. Dijkema, J.D. Verschoor, T.A. Edridge, R. Smitskamp aan Jan Gonda (1905-1991) Folkers, Theodorus / Leiden / 1937-1990

 

Overige bijzonderheden

  • In 1941 herdacht ds Dijkema dat hij 40 jaar predikant was, waarvan 25 jaar in Amsterdam. Naast een volle kerk had hij daar in 1941 nog 61 dopelingen. Hij verzette zich tegen de N.S.B. en S.D. en was actief in de Gemeentedagbeweging en gedurende een aantal jaren bestuurslid  van de ADS.
  •  Ds Dijkema was afgevaardigde naar de wereldcongressen in Basel (1925) en Amsterdam (1936).
  •  De internationale samenwerking in de Wereldbond van Kerken uitte zich in zijn deelneming aan de congressen te Wassenaar (1919), Praag (1928) en Larvik (1938). Hij stimuleerde de Oecumenische Beweging, in 1937 was hij daartoe in Oxford-Edenburgh. In Frankrijk kreeg hij een hoge onderscheiding voor zijn inzet voor de opbouw van de verwoeste protestantse kerken na de Eerste Wereldoorlog.

 

Bron

Mennonite Encyclopedia II, p. 61

Doopsgezind Jaarboekje 1979, p. 24-27