Johannes DYSERINCK

Personalia
Geboren: 12 mei 1835 te Haarlem
Overleden: 25 sept. 1912 te Baarn
Gehuwd met Johanna Alida Welmoed Bok, één dochter.

Opleiding
Proponent: 1861

Ambtelijke loopbaan als predikant

Den Helder 1 dec 1861 - 20 aug 1879
Vlissingen 7 sep 1879 - 20 jul 1884
Rotterdam 24 aug 1884 - 15 dec 1901

Publicaties PiCarta tot 10 juni 2009

Boeken

 • Verspreide novellen en geschriften : voor de eerste maal herdrukt ter gelegenheid van het eeuwfeest harer geboorte: 1812-16 September – 1912 Bosboom-Toussaint, Anna Louise Geertruida / Bolle / 1912
 • Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint 1812-16 September-1912 / Utrecht / 1912
 • Anna-Louis-Geertruida Bosboom-Toussaint : levens- en karakterschets / Nijhoff / 1911
 • De spreuken der vaderen / Nijhoff / 1910
 • Levensbericht van A. Winkler Prins / Brill / 1909
 • Het studentenleven in de literatuur : de medewerkers / Van Holkema & Warendorf / 1908
 • De spreuken van Jezus Sirach, mede-auteur Matthes, J.C. / Nijhoff / 1908
 • Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens) / Roelants / 1908
 • Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken / Sijthoff / 1907 
 • Herinnering aan Nicolaas Beets in woord en beeld, [naar aanleiding van de tentoonstelling in Den Haag 21-28 Maart 1904] / nieuwe uitg. / Honig / 1906 P. N. Muller / P.N. van Kampen & Zoon / 1909
 • Dr. L.R. Beijnen / W.P. van Stockum & Zoon / 1906 
 • Nic. Beets kalender 1905, Beets, Nicolaas / R.J. Fuik / 1904
 • Nicolaas Beets : 13 september 1814-13 maart 1903 : catalogus der tentoonstelling in "Pulchri Studio", 's-Gravenhage, 21-26 Maart 1904  / A.W. Sijthoff / 1904
 • Dr. Nicolaas Beets / Bohn / 1903
 • Het recht der waarheid tegenover den Staat : (bijdrage tot de eedsvraag) / Van Looy / 1902
 • Het vraagstuk der onsterfelijkheid / 2e dr / G.C. Visser / 1901
 • Een woord onzer Koningin : feestgroet, aan den avond vóór den dag van het huwelijk van Hare Majesteit de Koningin met Zijne Doorluchtige Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin / s.n. / 1901
 • Dr. Allard Pierson / Visser / 1897
 • A. C. Kruseman 1818-1894 / 's-Gravenhage / 1896
 • Tentoonstelling van handschriften, boeken, portretten enz. van Elizabeth Wolff en Agatha Deken gehouden te 's-Gravenhage bij gelegenheid der onthulling van den gedenksteen ter harer eere op het kerkhof ''Ter Navolging'' te Scheveningen : catalogus / De Gebroeders Van Cleef / 1895
 • Stillen in den lande : herinnering aan Dr. M. A. G. Vorstman en Mevrouw J. C. Vorstman, Perier / G.C. Visser / 1895
 • De Klaagliederen / Leiden / 1892
 • Gebeden / 3e dr / Haarlem / 1892
 • De Schuttersmaaltijd van Bartholomeus van der Helst / Amsterdam / 1891
 • De Nachtwacht van Rembrandt / Van Kampen / 1890
 • Het Rotterdamsche tooneelgezelschap van Bingley en Rivier te Vlissingen, 12-28 Juli 1779
 •  / Rotterdam / 1888
 • Godsdienstige overdenkingen en gebeden / 2e dr / De Erven Loosjes / 1887
 • Naar aanleiding van het gebed vóór de zitting van den Amsterdamschen gemeenteraad
 •  / Stadsdrukkerij / 1886
 • Bloemlezing uit de Apocriefe boeken des Ouden Verbonds Herderscheê, J. / Thieme / 1885
 • Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken / Altorffer / 1884
 • Kritische scholiën bij de vertaling van het Boek der Spreuken / S.C. van Doesburgh / 1883
 • Het Boek der Spreuken / De Erven Loosjes / 1883
 • De vrijstelling van den eed voor de Doopsgezinden / Erven Loosjes / 1883
 • Hildebrands Camera Obscura / J.C. & W. Altorffer / 1882
 • Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy / Altorffer / 1881
 • Vondels sterfdag na twee eeuwen gevierd te Amsterdam en Keulen : gedenkschrift / Nijgh en Van Ditmar / 1879
 • Kritische scholiën bij de vertaling van het Boek der Psalmen / Leiden / 1878
 • De psalmen / Loosjen / 1877
 • In memoriam Joanni Stephani van Buchem, VII Jan. – MDCCCLXXV / s.n. / 1875
 • De apocriefe boeken des Ouden Verbonds / erven Loosjes / 1874
 • "Vrede zij in uwe vesting" : 1672, 26 en 27 Juni, 1872 : een toepasselijk woord, ter wijding van het 2e eeuwfeest van Aardenburg's verdediging ... / s.n. / 1872
 • Bloemlezing uit de Spreuken van Jezus Sirach / Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen / 1872
 • Jezus Sirach : bloemlezing uit de Spreuken / S.l. / 1872
 • Levensbericht van Hugo Beijerman / Haarlem / 1871
 • De Spreuken van Jezus, den zoon van Sirach / De Erven Loosjes / 1870
 • Godsdienstige overdenkingen / Loosjes / 1868-1869
 • Gebeden ter inleiding van de godsdienstige overdenkingen / De Erven Loosjes / 1868
 • Verscheidenheden / Erven Loosjes / 1867
 • Verzameling overdrukken, knipsels en brieven uit het bezit van Johs. Dyserinck, vooral betrekking hebbend op Nederlandse literatuur (o.a. Haverschmidt, Beets en Busken Huet)]
 • Dyserinck, Johs / S.l. / 1860-1910
 • Uitknipsels en afschriften van besprekingen van J. Dyserink, François Haverschmidt en herdrukken van "Snikken en Grimlachjes" en "Familie en kennissen" uit verschillende tijdschriften en dagbladen Haverschmidt, François / S.l. / 18XX
 • Verzameling artikelen uit dagbladen en tijdschriften van en over Cd. Busken Huet, na zijn overlijden (1886) / S.l. / 18XX
 • P.N. Muller / Amsterdam / 1909 (SK 2518)
 • Waarop moet, volgens Paulus, de Christen zijn hoop der zaligheid bouwen / Den Helder / 1864 (SK 5585)
 • Wij gaan niet naar Boheme / z.p. / 1874 (SK 5655)
 • Laatste godsdienstige overdenkingen / Amsterdam / 1908 (SK 5879)
 • Spreuken der Vaderen. Pirké Aboth / Den Haag / 1910 (SK 5889)
 • Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid en andere letterkundige opstellen / Haarlem / 1873 (SK 9399)
 • Brieven van Betje Wolff en Aagje Deken , Den Haag, 1904 (SK 9572)
 • De medewerkers van klikspaan / z.p. / 1908 (SK 9604)
 • Oefening kweekt kennis. 1834-1909 / z.p. / 1909 (SK 9612)
 • 1672 26 en 27 Juni 1872 “Vrede zij in uwe vesting”. Een toepasselijk woord, ter wijding van het tweede eeuwfeest van Aardenburg’s verdediging, uitgesproken in de Doopsgezinde kerk aldaar / Haarlem / 1872 (DDC)
 • Ter nagedachtenis van Cornelia Dyserinck. 25 Juni 1845 – 28 November 1904 (DDC)
 • Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften / Amsterdam / 1882

Tijdschriften

 • De onthulling van het gedenkteeken tot eer der beide Vaderlandsche vrouwen en schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken. Vlissingen, 24 juli 1884 / Huisvriend, afl. 8 / 1884 (SK2342)
 • Recensie over R.H.J. Gallandat Huet ‘Van en over Betje Wolf’ / De Gids / 1882 en 1884 (SK 2948)
 • Het gedenkteeken ter eer van Betje Wolff en Aagje Deken te Vlissingen, met afbeelding van de fontein / Eigen Haard / 1884 (SK 2961)
 • Het 25 jarig hoogleeraarschap van Dr. J.G. de Hoop Scheffer, aan de Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam, 1860 – 18 januari 1885 / Nieuwe Rotterdamsche Courant / 1885 (SK 2968)
 • De weerloosheid volgens de Doopsgezinden / De Gids / 1890 (SK 3000)
 • Betje Wolff en Aagje Deken / Nieuwe Rotterdamsche Courant / 1892 (SK 3014)
 • Wolff en Deken / De Gids / 1892 (SK 3015)
 • In de Beemster-pastorie / De Gids / 1903 (SK 3127)
 • De klaagliederen  / Theologisch Tijdschrift / 1892 (SK 6741)
 • Het vraagstuk der onsterfelijkheid / Tijdspiegel / 1901 (SK 6911)
 • Uit het verleden van De Gids, Mr. C.J. Fortuyn / De Gids / 1910 (SK 7136)
 • Hildebrands Camera Obscura / De Gids / 1881 (SK 10148)
 • De Nachtwacht van Rembrandt / De Gids / 1890 (SK 10220)
 • De Schuttersmaaltijd van Bartholomeus van der Helst / De Gids / 1891 en 1894 (SK 10228)
 • Uit de brieven van Mevrouw Bosboom-Toussaint aan Mr. Is. Da Costa / De Gids / 1912 (SK 10375)
 • Waarop moet, volgens Paulus, de Christen zijne hoop der zaligheid bouwen? Een belangrijke vraag voor onze tijd met betrekking tot de opstanding van Jezus Christus / Godgeleerde Bijdragen / 1864 (DDC)
 • Welke denkbeelden had Jezus over de waaarde van het Mozaïsme voor het Godsrijk? : Bijbelsch-theologisch onderzoek volgens de Synoptische Evangeliën / Godgeleerde Bijdragen / 1866 (DDC)

Brieven

 • 260 brieven in Picarta zijn ondergebracht in:
  Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum,
  Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam,
  Leiden, Universiteitsbibliotheek en
  Leeuwarden, Tresoar.

Overige bijzonderheden

 • Johannes Dyserinck wilde eerst kunstschilder worden , maar zijn vader (architect) vreesde dat hij daar niet van zou kunnen leven. Daarna studeerde hij in Leiden en Amsterdam en in 1861 werd hij doopsgezind predikant te Den Helder.
 • Ds Dijserinck behoorde tot de moderne richtin.
 • Hij schreef in 1871 de “Godsdienstige Overdenkingen” een boek voor de Koninklijke Nederlandsche Marine, wat 20 jaar dienst heeft gedaan.
 • Hij vertaalde diverse werken uit het Grieks, studeerde Hebreeuws en vertaalde daaruit de Psalmen, het Boek der Spreuken van Salomo en de Klaagliederen.
 • De senaat van de Leidse Universiteit benoemde hem tot ere-doctor.
 • De regering sloeg hem tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
 • Hij schreef verscheiden biografieën van bekende Nederlandse schrijvers en letterkundigen waaronder Agatha Wolff, Betje Deken en Francois Haverschmidt.
 • Verder was hij gedurende een kwart eeuw medewerker aan de Nieuwe Rotterdammer.
 • In 1890 stond hij op het zestal en in 1892 op het drietal voor hoogleraar aan de Kweekschool.

Bron

 • M.E. II, p. 116-117
 • De Zondagsbode 25 (1912), 6 oktober