FEENSTRA Jr., Pieter

Pieter FEENSTRA Jr.

Personalia
Geboren: 18 oktober 1850 te Sappemeer
Overleden: 16 augustus 1936 te Amsterdam
Gehuwd met A.M.C. Tjeenk Willink.
Zoon van Pieter Feenstra (1800-1886), dg predikant te Leer en Sappemeer.
FOTO: Doopsgezind Jaarboekje 1937, t.o.p. 17
Overige vindplaatsen van portret: zie onderaan.

 

 

 

 


Opleiding

proponent: 1872

Ambtelijke loopbaan als predikant

Witmarsum 16 mrt 1873 - 4 sep 1881
Nijmegen 18 sep 1881 - 26 apr 1891
Amsterdam 10 mei 1891 - 30 jan 1916


Publicaties Picarta tot 28 augustus  2007

Boeken

 • Gedenkschrift van het Menno-Simons-Monument / Zwolle / 1879 (SK 2325)
 • Wettig-gekroond. Toespraak ter gedachtenis van Prof. J.G. de Hoop Scheffer, gehouden op 7 januari 1894, in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam / Amsterdam / 1894 (SK 2399)
 • Levensbericht van A. Loosjes / Leiden / 1904 (SK 2484)
 • De stichting van het Menno Simons-monument / Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, nr. 37 / Haarlem / ca. 1912 (SK 2539)
 • Levensbericht van Vincent Loosjes Az. / Leiden / 1933 (SK 2636)
 • Gedachten van onzen bijbel, handleiding bij het godsdienstonderwijs aan meergevorderden; gevolgd door eenige godsdienstige liederen / Zwolle / 1876
 • Handleiding ten gebruike bij het godsdienstonderwijs in doopsgezinde gemeenten / 2de, 4de en 5de verb. druk / Amsterdam / 1898, 1904 en 1909 (SK 5668 t/m 5670)
 • Pro Sancto; Studiën en reden / Haarlem / 1899 (SK 5820)
 • De kennisse Gods door de kennis van Christus; Afscheidsrede, gehouden 30 januari 1916 in de Singelkerk / Amsterdam / 1916 (SK 5919)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie; Studiën over de Fransche Revolutie in de jaren 1789-1794 / Haarlem / 1929 (SK 9756)
 • Godsdienstige vrijdenkers: Toespraak ter opening van de Openbare Samenkomst van den Ned. Protestantenbond, gehouden te Nijmegen, 23 October 1907 / z.p. / 1907(DCC)
 • Hoe uit een zedelijk oogpunt te oordeelen over de Vrouwenbeweging? Referaat gehouden in de Vergadering van Moderne Theologen van 1898 (DDC)
 • Thomas Carlyle / Haarlem / 1877 (DDC)
 • Verslag omtrent de Vereeniging ter behartiging van de godsdienstige belangen der Doopsgezinde Broeders en Zusters in de verstrooiing over 1905-1910 / Geschriftjes t.b.v. de Doopsgezinden in de Verstrooiing nr. 34 (DCC)
 • Afscheidsrede: gehouden 30 januari 1916 in de Singelkerk / z.p. / 1916 (DDC)

 

Artikelen

 • Bij het portret: Jan Fopko Bakker, 1843-1911 / Doopsgezind Jaarboekje / 1920 (SK 3337)
 • De taak der fantasie op het gebied van den godsdienst / Bijblad van de Hervorming / 1895 (SK 6779)
 • De zedelijke wereldorde / Doopsgezind Jaarboekje / 1902 (SK 6945)
 • Recensie van H.V. Groenewegen, De theologie en hare wijsbegeerte / Teylers Theologisch Tijdschrift III / 1905 (SK 7025)
 • Fries Redivivus / Teylers Theologisch Tijdschrift IV / 1906 (SK 7054)
 • De godsdienst en de Fransche revolutie / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1912-1917, 1922 (SK 7180)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie I: De invloed van Jean Jacques Rousseau / Nieuw Theologisch Tijdschrift /1922 (DDC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie II / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DDC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie III / De kerkelijke politiek der Revolutie / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DCC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie IV / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DCC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie V / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DCC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie VI / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DCC)
 • De godsdienst en de Fransche Revolutie VII: De godsdienst van Robespierre / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1922 (DCC)
 • De mensch Carlyle / Nieuw Theologisch Tijdschrift / 1913 (SK 7196)
 • Willetrad, een apostel der Friezen / De vrije Fries / 1881 (SK 10149)
 • H. Taine / Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten / 1881 (DDC)
 • Levensbericht van A. Loosjes / De levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden; (1903-1904) (DDC)
 • Levensbericht van Vincent Loosjes Az (24 November 1855 – 19 September 1932 / Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; (1932-1933) (DCC)
 • 39 Artikelen in de Zondagsbode (SK)


Brieven

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1931
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1930
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1930
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1930
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1927
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1927
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1924
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1924
 • Brieven aan Mendes da Costa, Maurits Benjamin / 1906

 
Overige bijzonderheden

 • Ds Feenstra is op allerlei gebied werkzaam geweest in de Broederschap.
 • Toen hij predikant was in Witmarsum richtte hij de stichting van het Menno Simons-monument op en werd er een nieuwe vermaning gebouwd.
 • Daarna was ds Feenstra 25 jaar predikant van de doopsgezinde gemeente Amsterdam.
 • Van 1894-1917 was hij redacteur van de Zondagsbode.
 • Hij was één van de zes leden van het Teylers Godgeleerd Genootschap en redacteur van het Teylers Theologisch Tijdschrift.
 • Daarnaast was hij voorzitter en stuwkracht van wat later zou worden de Commissie voor de Verstrooiden en
 • Hij was voorzitter van het N. en Z. Hollandsche Weduwen-en Weezenfonds.
 • Vijfenveeertig jaar heeft ds Feenstra zich ingezet voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, o.a. meerdere keren als voorzitter.
 • Ook was hij voorzitter van het Curatorium en voorzitter van de regelingscommissie bij de feestelijke herdenking van het 100-jarig bestaan der A.D.S.
 • De reorganisatie van de A.D.S. is in hoofdzaak het werk van ds Feenstra geweest.
 • De Broederschap in Nederland werd een centraal orgaan waartoe alle gemeenten behoren.
 • Voor al zijn werkzaamheden werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

Bronnen

 • M.E. II, p. 319
 • De Zondagsbode 43 (1930), 19 oktober 1930 (met portret)
 • De Zondagsbode 43 (1930), 26 oktober 1930
 • De Zondagsbode 39 (1936), 23 augustus 1936 (met portret)
 • De Zondagsbode 39 (1936), 13 september 1936
 • Doopsgezind Jaarboekje 1937, pp. 17-24 (met portret vóór pag. 17)