FLOH, Jacob Hendrik

Jacob Hendrik FLOH

Personalia

Geboren: 24 okt. 1758 te Krefeld

Overleden: 24 mrt 1830 te Enschede

Gehuwd op 2 mei 1785 te Enschede  met Magteld Paschen (1767 – 1839); vier kinderen

Schaduwportret in Doopsgezind Jaarboekje 1986, p. 47

 

Opleiding

Proponent: 27 febr. 1783

 

Ambtelijke loopbaan

Predikant te Nijmegen 1783 – 1783

                     Enschede 1783 - 1829

 

Publicaties Picarta tot 22 mrt. 2017

Boeken

Voorberigt en bijvoegsel tot den tweeden druk, der zeer vermeerderde tweede uitgave, van de Onderrigtingen, raadgevingen en wenken voor min- of meer geoefende schoolonderwijzers, enz. / G. Wouters / [1828]

Onderrigtingen, raadgevingen en wenken, voor min of meer geoefende schoolonderwijzers

 / 2e [onveranderde] dr. van de 2e uitg / G. Wouters / 1827

Verhandeling over de geschikste wijze om het gewoon school-onderwijs ten platten lande te doen strekken tot verbetering van gewoonten en voorouderlijke begrippen bij den boerenstand

 / L. van Es / 1822 (SK 5355)

Onderrigtingen, raadgevingen en wenken, voor min of meer geoefende school-onderwijzers en handleiding voor hen, die daartoe opgeleid worden / 2e en zeer verm. uitg / 's Gravenhage / 1821

Volksgeluk is zonder volksdeugd onbestaanbaar : iets tot nabetrachting, na den algemeenen dank en biddag van den 18 junij 1821 / J.L. Zeehuizen / 1821 (SK 5351)

Kerkelijke redevoering ter gelegenheid der godsdienstige viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming : uitgesproken op den 2. November 1817 te Enschedé, in de kerk der Doopsgezinden  / J.L. Zeehuisen / 1818 (SK 5342)

Handleiding tot het oprigten en in stand houden van voor den mensch en den burgerstaat, zoo hoogst nuttige industrie-scholen / H.C.A. Thieme / 1813

Iets over de ondoelmatigheid der voornaamste weeshuizen in het voormalige Koningrijk Holland : benevens eene proeve van een plan, ter betere verzorging en doelmatigere opvoeding der arme-weezen / Schalekamp en Van de Grampel / 1811

Gesprekken over de pokken, de natuurlijke inënting van dezelve en meer bijzonder over het inënten der koepokken : voor burgeren en landlieden  / J.R. Poster / 1811

Onderrigtingen, raadgevingen en wenken, voor min of meer geoefende school-onderwijzers, die hunnen belangrijken post, volgens de nieuwste schoolverordeningen in dit koningrijk, doelmatig wenschen waar te nemen, tot gemak voor hun zelven, en ten meesten nutte der aan hun onderwijs toevertrouwde jeugd  / W. Wouters / 1808

Rapport, behelzende een nieuw ontwerp der Verklaring van rechten en pligten van den mensch en burger  / Den Haag / 1797

Vertrouwlyke gesprekken, betreffende de belangrykste onderwerpen van onzen tyd, verlichting, vryheid, gelykheid, enz. ... : eerste gesprek, over de verlichting

 / by M. Schalekamp / 1794

Antwoord op de vraag, Welke is de beste theörie van straffen en belooningen in de schoolen?

 / Amsteldam / [1794]

Theorie von Strafen und Belohnungen auf Schulen (met A. van Dam) / Erfurt / 1798 (SK 5227)

Prijsverhandelingen, over de beste theörie van straffen en belooningen in de schoolen.

/ bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1794

Verhandeling over het onwrikbaar verband [...] tusschen de deugd en het waaragtig geluk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.  H. Keijzer, C. de Vries and H. van Munster / 1793

Het onwrikbaar verband, dat 'er is tusschen de deugd en het waarachtig geluk, op de duidelijkste en meest treffende wijze, voornaamlijk voor eenvouwigen en ongeoefende verstanden, aangetoond ...  / Amsteldam / [1793]

Verhandeling over het onwrikbaar verband dat 'er is tusschen de deugd en het waaragtig geluk

 / bij Harmanus Keijzer, Cornelis de Vries, en Hendrik van Munster / 1793

Proeve eener beredeneerde verklaaringe der geschiedenisse van 's Heilands verzoekingen ..

 / bij Gerrit Brouwer / 1790

Iets over bedestonden / z.p. / 1817(SK 5338)

 

Brieven

Leiden, Universiteits Bibliotheek

Leiden, UB : BPL 3713 / [Brief aan Theodorus van Swinderen (1784-1851)]  / Enschede / 1823

 

Overige bijzonderheden

Zie “Monografie van Ds J.H. Floh (1758-1830)” door G. Veenstra in het Doopsgezind Jaarboekje 1986.

 

Bron

M.E.II, 341

Doopsgezind Jaarboekje 1986, p. 47 – 61

Biographisch WoordenboekIII, p. 65-69