Arend Hendrik van GELDER

Personalia
Geboren: 11 januari 1756 te Amsterdam
Overleden: 18 augustus 1819 te Amsterdam
Hij was ongehuwd.
Zoon van Arend van Gelder en Susanna Oortman.


Opleiding

Proponent: 1773


Ambtelijke loopbaan als predikant

Middelie-Axwijk     1773 -     1779
Westzaan-Zuid     1779 -     1780
Amsterdam Zon     1780 -     1801
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam
    1801 - 26 apr 1812

 

Publicaties PiCarta tot 6 oktober 2009

Boeken

 • Redevoeringen over onderwerpen uit de natuurlijke historie, voorgelezen in het tweede Amsterdamsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ; Eerste stuk: handelende over de roofdieren. Tweede stuk: handelende over de planten- en granenetende dieren  / Sepp / 1816
 •  Naamlijst der Doopsgezinde gemeenten en leeraren, in de Vereenigde Nederlanden en eenige aangrenzende en nabij gelegene landen; benevens Doopsgezind kerknieuws, sedert den jare 1810; opgemaakt en in orde gebragt voor den jare 1815 / bij M. Schooneveld en Zoon, boekhandelaars / 1815
 •  Redevoeringen over onderwerpen uit de natuurlijke historie : voorgelezen in het tweede Amsterdamsche departement der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen ; I. Beschouwing der roofdieren / Leyden etc. / 1813
 • Redenvoering, over den invloed der Bataafsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, op de gezellige samenleeving en de vriendschap, en over de diensten, welke men onderstellen mag, ten dien aanziene, door haar reeds den vaderlande beweezen te zijn : uitgesproken ter openinge van de jaarlijksche Algemeene Vergadering dier Maatschappij op den 14. van oogstmaand, des jaars 1804 / Amsterdam / 1811
 • Redevoering, strekkende, om aan te toonen: dat de beschouwing van de werken der natuur, of der Schepping, eene juiste aanleiding is tot wezenlijk vermaak en genoegen voor den redelijken mensch : uitgesproken [...] op den 7. van Oogstmaand des jaars 1810 / s.n. / 1810
 • De kerkenraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam aan de leden dier gemeente / s.n. / 1810
 • Naamlijst der Doopsgezinde Gemeenten en leeraren, in de Vereenigde Nederlanden en eenige aangrenzende en nabij gelegene landen : benevens doopsgezindkerknieuws, sedert den jare ... ; opgemaakt en in orde gebragt voor den jare ... / Schooneveld / 1810-1829
 • Verslag van het hoofdzaaklijk voorgevallene ten opzichte van het fonds voor weduwen van doopsgezinde leeraaren in Holland en Westfriesland, in de eerste tien jaaren van deszelfs bestaan, dat is, sedert de oprichting, in den jaare 1794, tot het jaar 1804; benevens aanspraak en gebeden, gedaan door den mede-commissaris van dit fonds A.H. van Gelder ... den 11 van grasmaand des jaars 1804 ... / s.n. / 1804
 • Redevoering, over de waarde van het menschelijk verstand, zo met betrekking tot het geluk der geheele menschelijke maatschappij, als van ieder afzonderlijk lid van dezelve : uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen", op den 15. van Oogstmaand, des jaars 1797
 • / s.n. / 1797
 • De omwenteling ... in Amsteldam en in andere steden en plaatsen van Holland, ..  / bij M. Schalekamp / 1795
 • Be"andwoording der prijsvraag: Welke zijn de gebreken in de schoolen, waar in de jeugd van den gemeenen burgerstand onderwezen wordt? Horstig, Karl Gottlieb / Amsteldam / 1795
 • Mengelingen / Amsterdam / 1819

Overige bijzonderheden

 • Ds Van Gelder was lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen  en had grote liefde voor de natuur.
 • Op 17-jarige leeftijd was hij al proponent en begon hij als predikant in Middelie-Axwijk!
 • In Amsterdam was hij predikant bij de zonisten. Een poging tot vereniging van de gemeente “de Zon” met de doopsgezinde gemeenten “het Lam” en de “Toren” mislukte in 1795, maar slaagde 22 april 1801 en ds Van Gelder werd één van de predikanten van de nieuwe Vereenigde Doopsgezinde Gemeente.
 • Voorts is hij bekend om zijn bijdragen in de “Grooten bundel”, een gezangbundel bij de godsdienstoefeningen in gebruik: ongeveer 25 liederen waren van zijn hand.
 • Toen in 1811 de “Algemeene Doopsgezinde Sociëteit” werd opgericht, was ds Van Gelder één van de bestuurders.


Bronnen

 • M.E. II, p. 450
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII, p. 590
 • Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, deel 3, p. 198