Jan van GEUNS

Personalia
Geboren: 1765 te Groningen
Overleden: 25 januari 1834 te Nijmegen
Gehuwd met Geertruida van Heukelom.
Was een zoon van Matthias van Geuns, geneesheer te Groningen, die later hoogleraar te Harderwijk en Utrecht zou worden en van Sara van Delden.


Opleiding

Proponent: 8 juli 1789
Promoveerde op 21 april 1789 te Harderwijk, op dezefde dag als zijn broer Steven Jan, tot meester in de vrije kunsten en doctor in de wijsbegeerte.


Ambtelijke loopbaan als predikant

Leiden     1789 - 17 apr 1814
Amsterdam 1 mei 1814 -   apr 1830

 

Publicaties PiCarta tot 4 november 2009

Boeken

 • Afscheids-rede over 2 Cor. XIII: 13, bij het nederleggen van den gewonen leeraarsdienst, in de vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam, gehouden 18 April 1830 / Meyer Warnars / 1830
 • Uitgezochte liederen, voor den openbaren en huisselijken godsdienst / bij P. Meyer Warnars / 1830
 • Over het begraven buiten Amsterdam : benevens iets over den schijndood / Amsterdam / 1828
 • Drie op-een-volgende gelegenheids-leerredenen : waarachter een bijzonder aanhangsel / P. Meijer Warnars / 1826
 • Vragen, betreffende de bijbelsche geschiedenis en het leerstellig onderwijs, om, buiten den katechisatietijd, beantwoord te worden door de leerlingen van Jan van Geuns, predikant bij de Doopsgezinden te Amsterdam / P. Meijer Warnars / 1825
 • Bijdrage ter instandhouding en bevordering van godsdienstige plegtigheden bij de gemeenten der doopsgezinden : met eenen brief van Jan van Geuns, Doyer, Assuerus / H.Az. Doijer / 1825
 • Inwijding van het nieuwe gebouw der Amsterdamsche departementen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen: op Woensdag den 5den en Maandag, den 10den van Slagtmaand, 1823 / s.n. / 1823
 • Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen : eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd Gutsmuths, J.C.F. / Vernieuwde uitg / Van Cleef / 1818
 • Leerredenen van Govert Jan van Rijswijk ; [1]Rijswijk, Govert Jan van / Warnars / 1816
 • Verslag van het hoofdzaaklijk voorgevallene ten opzigte van het fonds voor weduwen van doopsgezinde leeraaren in Holland en Westfriesland, in de tweede tien jaaren van deszelfs bestaan, dat is, sedert de oprigting, in den jaare 1794, tot het jaar 1814; benevens aanspraak en gebeden, gedaan door den mede-commissaris van dit fonds Jan van Geuns ... den 11den van bloeimaand des jaars 1814 ... / s.n. / 1814
 • De beproefde vriendschap : tooneelspel in twee bedrijven / P.F.B. / 1814
 • Albuminscriptie ; Album amicorum / Leiden / 1813
 • Bedestond, op den eersten zondag na den ontzettenden ramp der stad Leyden, op den 12 januarij 1807 overgekomen, gehouden in het kerkgebouw der remonstranten, des namiddags ten 2 uuren / A. en J. Honkoop / 1807
 • Bericht aangaande het leven van wijlen Jan Brunt, stads-onderwijzer op het algemeen armen-school, in de Kaarssemakerstraat, by het magazijn, te Leyden / D. Du Mortier en zoon / 1803
 • Josue Teissedre L'Ange en Jan van Geuns, schoolopzieners, aan alle de schoolonderwijzers tot hunlieder schooldistrict behorende Teissèdre l'Ange, J. / s.n. / 1802
 •  Philalethes Eleutherus over den slaaven-stand Philalethes Eleutherus / bij D. du Mortier en Zoon / 1797
 • Vier verhandelingen over de oorzaken van het verval in den openbaren eerdienst, en de middelen van deszelfs herstel : ter beantwoordinge eener prijsvrage van een gezelschap vrienden van godsdienst en deszelfs openbare oefeningen te Leyden / bij de Wed. J. van Terveen en Zoon / 1797
 • Eendragt, nederigheid en onbaatzuchtigheid, noodzaaklijk ter volkomene vestiging der burgerlijke vrijheid; of Leerrede over Philipp. II. vers 1, 2, 3, 4. uitgesproken ... den XXI. Junij MDCCXCV / Herdingh en Du Mortier / 1795
 • Eendragt, nederigheid en onbaatzuchtigheid, noodzaaklijk ter volkomene vestiging der burgerlijke vrijheid, of leerrede over Philipp. II vers 1, 2, 3, 4, uitgesproken in de godsdienstige vergaderplaats der Doopsgezinde Christenen te Leyden ... / bij Herdingh en Du Mortier / 1795
 • Disquisitio philosophica inauguralis, de justitia Dei / apud Joannem Moojen / 1789
 • Eenige berigten aangaande J. van Bemmelen, Fransch kostschoolhouder te Leijden / z.p. / 1808 (DDC)
 • Napoleon te Leijden, Oct. 1811 / z.p. / 1826? (DDC)
 • Verhandeling over het evenwigt in het geschapene / z.p. / z.j. (DDC)
 • Over den oorsprong der doopsgezinden van de oude Waldenzen / z.p. / z.j. (DDC)
 • Levensberigt van Cornelis de Vries, rustend leraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht, overl. 21 Nov. 1812. Haarlem / 1813 (SK 2176)
 • Brief aan het Committé ter regeling van de grondvergaderingen der gemeente van Leijden, 30 October / Leijden / 1795 (SK5233)
 • Eendragt, nederigheid en onbaatzuchtigheid noodzakelijk ter volkomene vestiging van de burgerlijke vrijheid. Leerrede bij gelegenheid van de in 1795 gesloten alliantie met Frankrijk / Leijden / 1795 (SK 5234
 • Over de oorzaken van het verval in den openbaren eeredienst / Utrecht / 1797 (SK 5247)
 • Vos, Willem de: Over de slaaven-stand. Door Philalethes. Met eenige aanteekeningen en een voorbericht van den uitgever J. van Geuns / Leijden / 1797 (SK 5254)
 • Bericht aangaande het leven van wijlen Jan Brunt / Leiden / 1803 (SK 5278)
 • Over Gal. 5:13. Leerrede in den Bundel ter viering van het derde Eeuwfeest der Hervorming, gehouden te Amsterdam den 2en November 1817 / Amsterdam / 1817 (SK 5339)
 • Redevoeringen  ter inwijding van het nieuwe gebouw der Amsterdamsche departementen voor het Nut van ’t Algemeen. 10 November, 1823 (met C.W. Westerbaan) / Amsterdam / ca. 1823 (SK 9050)
 • Over het evenwigt in het geschapene / Amsterdam / 1826

 

Artikelen

 • Levensberigt van den Eerwaardigen Heere Cornelis de Vries / Algemeene Konst- en Letterbode / 1813 (DDC)


Brieven

 • Brief geschreven aan Nicolaas Christiaan Kist (1793-1859) ; Brieven, voornamelijk geschreven aan Nicolaas Christiaan Kist (1793-1859)  / Nijmegen / 1831
 • Brieven van Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis / 1831
 • Brieven aan Tydeman, Meinard / 1816
 • Brieven aan Vries, Abraham de / 1812
 • Brieven aan Tydeman, Meinard / 1811
 • Brieven van Jan van Geuns (1765-1834), doopsgezind predikant, geschreven aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) ; Correspondentie van Jeron
 • Brieven aan Tydeman, Meinard / 1806

UvA/HvA Amsterdam

 • Brieven van Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis/ 1831
 • Brieven aan Luzac, L.C.; Heukelom Jr, J. van / 1827


Overige bijzonderheden

 • Tijdens de laatste jaren van zijn leraarsambt te Leiden was ds Van Geuns schoolopziener over het tweede schooldistrict van Zuid-Holland.
 • Hij was een geleerd man en was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en van die der Wetenschappen te Haarlem en van het Teyler’s Godgeleerd Genootschap.
 • Zeer geroemd werd zijn verhandeling “Over de oorzaken van het verval in den openbaren eeredienst”(Utrecht, 1797) - als antwoord op een prijsvraag, door het Leidsch genootschap “Vrienden van godsdienst en deszelfs openbaare oeffeningen” uitgeschreven - waarvoor hij een premie van 250 gulden ontving.


Bronnen

 • M.E. II, p. 511
 • Biograpisch Woordenboek van Protestantsche godgeleerden in Nederland, p. 237-238