KÜHLER, Wilhelmus Johannes

Wilhelmus Johannes KÜHLER

Personalia
Geboren: 8 december 1874 te Amsterdam
Overleden: 18 november 1946 te Amsterdam
Gehuwd met H. Lussingh Meursing.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1952

 

 

 

 

 

 

Opleiding
Proponent: 22 juni 1897

Ambtelijke loopbaan als predikant en in overige functies

Terschelling 21 nov 1897 -     1902
Meppel 31 aug 1902 - 26 feb 1905
in combinatie met Assen 7 sep 1902 - 19 feb 1905
 Leiden 1 sep 1905

-

1 sep 1912
als hoogleraar        -      
hoogleraar aan het
Doopsgezind Seminarie
3 okt 1912 -     1946
hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam
10 feb 1913 -     1945

Publicaties Picarta tot 27 juni 2007

Boeken

 • Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw / 2e dr / Haarlem / 1961  
 • Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland ; Dl. 2, 1e H.: 1600-1735  / Haarlem / 1940  
 • Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland  / Haarlem / 1940
 • Het ontstaan van onze broederschap / Amsterdam / 1925
 • De prediking van Geert Groote / Haarlem / 1907  
 • De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis / S.l. / 19XX  
 • Frederik van Eeden / 1900 
 • Cd. Busken Huet  / 1894
 • Het Socinianisme in Nederland  / Leiden / 1912 (SK 2540)
 • Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen / proefschrift / Rotterdam / 1908 (SK 9607)

Artikelen

 • De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis / In: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis; vol. 25 (1932), pag. 49 / 1932 12.
 • De "Vita Magistri Gerardi Magni" van Petrus Horn / In: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis; vol. 6 (1909), afl. 4, pag. 325 / 1909
 • Het anabaptisme in Nederland / De Gids / 1921 (DDC)
 • De beteekenis van de dissenters in Nederland / oratie / Leiden / 1913 (DDC)
 • De kerkelijke seminaria: Bijzondere inrichtingen in verband met de universiteit / Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam (1632-1932) (DDC)
 • Het Nederlandsche Anabaptisme en de revolutionnaire woelingen der zestiende eeuw / Doopsgezinde Bijdragen 56 / 1919 (DDC)
 • Het Offer des Heeren / Doopsgezinde Bijdragen 46 / 1906 (DDC)
 • De oorspronkelijke Vita Gerardi Magni en haar schrijver / Studien. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren / 1933 (DDC)
 • Reformateurs: Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw door Dr. C.B. Hylkema  / recensie / De Gids / 1905 (DDC)
 • De strijd om de belijdenis in de Vereenigde Vlaamsch, Friesche en Hoogduitsche gemeente te Utrecht / Doopsgezinde Bijdragen 53 / 1916 (DDC)
 • S. Cramer / Doopsgezinde Bijdragen 53 / 1916 (DDC)
 • Levensbericht van Samuel Cramer / Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden / 1912-1913 (DDC)
 • Het ontstaan van onze broederschap / Amsterdam / 1925 (DDC)
 • Lief en leed van een menniste familie te Leeuwarden in de eerste helft der zeventiende eeuw / Doopsgezinde Bijdragen 55 / 1918 (DDC)
 • Bij het afscheid van Ds Wuite / ’s-Gravenhage / 1938 (DDC)
 • Gesprek met Menno / Doopsgezinde Bijdragen 45/ 1905
 • Het vrouwtje van Gouda / Doopsgezinde Bijdragen 47 / 1907
 • De vier tijdvakken van de geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland / Doopsgezinde Bijdragen 54 / 1917
 • De oprichting der Amsterdamsche Kweekschool in 1735 / Doopsgezinde Bijdragen 55 / 1918
 • Die Freiheit der Mennoniten / Mennonite World Conference Basel / Karlsruhe / ca. 1925 (SK 214)
 • Helfende Bruderliebe in der Vergangenheit seitens der holländischen Bruderschaft / Mennonite World Conferenz Danzig / Karlsruhe / 1930 (SK 215)
 • Dutch Mennonite relief work in the seventeenth and eighteenth centuries / Mennonite World Relief Conference Danzig / Akron Pa / 1946 (SK 216)
 • Mennonites / Encyclopedia of Religion en Ethics / 1916 (SK 1238)
 • Remonstranten en Socinianen / De Remonstranten / Leiden / 1919 (SK 2590)
 • Met E.M. ten Cate: Doopsgezinden te Amersfoort / Doopsgezinde Bijdragen 55 / 1918 (SK 3314)
 • L.A. Rademaker’s D. Camphuysen / recensie / Theologisch Tijdschrift 33 / 1899 (SK 6862)
 • De tafel van den kersten ghelove / Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 3 / 1905 (SK
 • 7032)
 • ‘Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther’ door K. Müller / recensie / Teylers Theologisch Tijdschrift / 1911
 • Levensbeschrijving van de devote zusters te Deventer / Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 36 / 1911 (SK 10369)

Brieven
Universiteit van Amsterdam; Universiteits-Bibliotheek

 • Brieven aan Verwey, Albert / 1925
 • Brieven aan Verwey, Albert / 1925

Rijks Universiteit Groningen

 • Brieven van Moll, Jan Willem aan Kühler, W.J. / 1914  
 • Brieven aan Moll, Jan Willem / 1914  

Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Leiden

 • Brieven aan Pijper, Frederik / 1913
 • Brieven aan Kalf, Jan / 1898-1899

Overige bijzonderheden

 • Prof. W.J. Kühler is maar liefst 34 jaar hoogleraar geweest aan het seminarie en een paar jaar korter aan de UvA. Heel veel doopsgezinde predikanten hebben zijn colleges gevolgd.
 • Uit bovenstaande lijst met artikelen en boeken blijkt wel zijn voorkeur voor de geschiedenis.
 • Prof. Kühler is ook bibliothecaris geweest van de Amsterdamse bibliotheek.

Bronnen

 • M.E. III, p. 253-254
 • A.D.W. 1 (1946), 30 november
 • A.D.W. 1 (1946), 7 december
 • Doopsgezind Jaarboekje 1949, p. 38-39 (I.M. door Hendrik Bremer)
 • Doopsgezind Jaarboekje 1952, p. 12 (foto naar het geschilderd portret door George Rueter)