SEPP, Christiaan

Christiaan SEPP

Personalia
Geboorte 3 april1820 te Amsterdam
Overleden 10 mei 1890 te Beverwijk
Gehuwd met Christina Elisabeth Alida Spin.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1905

 

 

 

 

 


Opleiding

Proponent: 1843


Ambtelijke loopbaan

Westzaan 5 nov 1843 - 5 nov 1848
Zaandam (Oost) 3 dec 1848 - 30 apr 1854
Leiden 14 mei 1854 - 29 okt 1882

Publicaties Picarta tot 23 juli 2008

Boeken

 • Het Staatstoezicht op de godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden / Brill / 1891
 • Uit het predikantenleven van vroegere tijden / Brill / 1890
 • Verboden lectuur : een drietal indices librorum prohibitorum  / Brill / 1889
 • Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers : opgave van hetgeen Nederlanders       over de geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben  / Brill / 1886
 • Kerkhistorische studiën / Brill / 1885
 •  Bibliographische mededeelingen van Christiaan Sepp / Brill / 1883
 •  Polemische en irenische theologie : bijdragen tot hare geschiedenis  / 2e druk / Leiden / 1882
 • Levensschets van Wopke Eekhoff  / Brill / 1881
 • Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming / Brill / 1879
 • Levensschets van Dr. Samuel Muller / Brill / 1876
 • Levensbericht van Ds. K. Sybrandi / Brill / 1873
 • Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e eeuw / De Breuk en Smits / 1873-1874
 • Geschiedkundige nasporingen / De Breuk & Smits / 1872-1875
 • Uit de geschiedenis van een gezang / Rotterdam / 1871
 • De veel genoemde en weinig bekende geschriften van den Wederdooper Bernt Rothmann  /      
 • Leiden / 1870
 • De geschiedenis van Calvijn's Institutio nader toegelicht / s.n. / 1869  
 • Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858  / 3e   [verm. en verb.] dr / De Breuk en Smits / 1869
 • Voor de letterkundige geschiedenis van Calvijn’s Institutio  / s.n. / 1868
 • De meest gewenste Maecenas voor kunsten en wetenschappen : rede, geb. den 20 Sept. 1867  / Amsterdam / 1868
 • Iets over de Scaligerana / De Breuk & Smits / 1868
 • Eerbiedig zwijgen voor Gods beschikking : leerrede naar Ps. XXXIX, vs. 10 ... uitgesproken XIV Januarij 1866 ... te Leiden / C.A. Spin / 1866
 • Johannes Stinstra en zijn tijd : eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18e eeuw / 1866
 • Woorden aan de nagedachtenis van Daniel Tieboel Siegenbeek gewijd  / s.n. / 1866
 • Het Protestantisme in Frankrijk, gedurende de XVI, XVII en XVIII eeuw / s.n. / 1861
 • Het evangelische Straatsburg der 16e eeuw / Amsterdam / 1860
 • Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858) 2e dr / J.C. Sepp & Zoon / 1860
 • Voor de letterkundige geschiedenis van Calvijn’s Institutio / s.n. / 1868
 • De meest gewenste Maecenas voor kunsten en wetenschappen : rede, geb. den 20 Sept. 1867
 •  / Amsterdam / 1868
 • Eerbiedig zwijgen voor Gods beschikking : leerrede naar Ps. XXXIX, vs. 10 ... uitgesproken XIV Januarij 1866 ... te Leiden / C.A. Spin / 1866
 • Ter nagedachtenis van Dr. J. van Gilse / s.n. / 1859
 • De zeven kruiswoorden : voor vrienden van Jezus  / Sepp / 1856
 • Vader! Uw wil geschiede! : bladen uit het levensdagboek van eenen Leraar. Wildenhahn, Aug. / Amsterdam: Allart en Van der Made / 1855
 • Leerrede ter nagedachtenis van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek / P.H. van den Heuvell / 1855
 • De Tubingsche School : open brief aan Dr. F.C. von Baur Hase, Karl / Zwaardemaker / 1855
 • Verhandeling, behelzende een antwoord op de vraag, waarbij verlangd werd: eene pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laatst der voorgaande eeuw tot op onzen tijd / by de Erven François Bohn / 1851
 • De leer des Nieuwen Testaments over de Heilige Schrift des Ouden Verbonds / Sepp / 1849
 • Johan Albrecht Bengel, een waardig discipel van den Heer : geschetst in eene voorlezing met bijlagen / J.C. Sepp & Zoon / 1848
 • Herinneringen uit het leven van een hulpprediker / J.C. Sepp / 1846
 • De Rijn, Zwitserland en Bijbelsche landschappen [boekbespreking]. Muller, Samuel / G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema / 1836
 • Brief aan een jongen vriend, over eene plaats, voorkomende in de recensie der Institutio oratoris sacri van Prof. Van Hengel. Muller, Samuel / G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema / 1831
 • Het leven van Johan Heinrich Jung, genaamd Hendrik Stilling ; I. Zijne kindschheid, jongelingsjaren en vreemdelingschap. II. Zijn huisselijk leven, leerjaren, ouderdom en dood
 • Jung, Johann Heinrich / 2e verb. uitg / Amsterdam / 1828
 • Regten van den vorst op het publiek onderwijs Raoul, L.V. / J.C. Sepp en zoon / 1828
 • Avonden aan de godsdienst gewijd, of overdenkingen op iederen avond der week, voor heilbegeerenden en rustzoekenden. Waar achter: De koningszoon (eene gelijkenis)
 • Valenti, de / A.B. Saakes / 1827
 • Het heimwee. Stilling, Hendrik / J.C. Sepp en zoon / 1820-1830
 • Waarheid in liefde, of brieven over het Katholicismus en Protestantismus
 • Jung genaamd. Stilling, J.H. / J.C. Sepp en zoon / 1818
 • Ouderdom. Stilling, Hendrik / J.C. Sepp en zoon / 1817
 • De overwinning van den christelijken godsdienst : betoogd door eene, ten algemeenen nutte ingerigte duidelijke verklaring van de Openbaring van Joannes. Jung-Stilling, J.H. / J.C. Sepp en zoon / 1816
 • Het leven van koningin Maria Leckzinska, grootmoeder van Lodewijk XVIII, den tegenwoordigen koning van Frankrijk / s.n. / 1815
 • Dichterlijke beschouwing van den toestand mijns vaderlands voor, bij en na de aanvaarding van het raadpensionaris ambt, door Zijne Excellentie den heer Rutger Jan Schimmelpenninck, in den jaare 1805 / s.n. / 1805
 • De VII Vereenigde Nederlandsche provincien / by J.C. Sepp / 1793
 • Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven. ; I / door C. Nozeman. II-V / door M. Houttuyn. Nozeman, Cornelius / Amsterdam / 1770-1829
 • Kabinet der schrijf-konst. Baers, Jan / Adam Meyer / 1761
 • Verslag over J.H. Scholtens, Dogmaticae Christianae initia / z.p. / 1856
 • Bijdragen tot de geschiedenis der prediking in Nederland / z.p. / ca. 1864
 • Maurits van Saksen / z.p. / 1860

 

Artikelen

 • Abraham de Vries / Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde / 1863
 • Nieuwe studien over Servet / Studiën en bijdragen op’t gebied der historische theologie III / 1876
 • Sebastian Franck von Word, Der Schwarmgeist: Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte von Dr. C.A. Hase, Hofdiaconus in Weimar / Godgeleerde bijdragen / 1869 (DDC)
 • De veel genoemde en weinig bekende geschriften van den wederdooper Bernt Rothmann / Godgeleerde Bijdragen / 1870 (DDC)
 • Het evangelische Straatsburg der 16e eeuw / Godgeleerde Bijdragen / 1860 (DDC)
 • Het protestantisme in Frankrijk gedurende de XVI, XVII en XVIII eeuw / Godgeleerde Bijdragen / 1859/1861 (DDC)
 • Reformatie en revolutie / Godgeleerde Bijdragen / 1861 (DDC)
 • Bijdragen tot de geschiedenis der prediking in Nederland / Godgeleerde Bijdragen / 1862 (DDC)
 • Maurits van Saksen: eene kerkhistorische studie / Godgeleerde Bijdragen / 1863 (DDC)
 • Dogmaticae Christianae Initia. / Godgeleerde Bijdragen / 1856 (DDC)


Brieven

 • 163 Brieven aan en van Christiaan Sepp, waarvan de meeste zijn te vinden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.


Overige bijzonderheden

 • Tijdens zijn studententijd was Sepp voorzitter van E.T.E.B.O.N.
 • In 1843 werd zijn antwoord op een door de universiteit van Utrecht uitgeschreven prijsvraag met goud beloond.
 • Het Teyler’s Godgeleerd Genootschap bekroonde in 1858 zijn voor een prijsvraag ingezonden antwoord en gaf dit in 1860 uit onder de titel: “Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1785-1858)”.
 • Ds Sepp was, vooral op het gebied van de kerkhistorie, een belangrijk wetenschapper hetgeen ook bleek uit het feit dat de Rijksiuniversiteit  te Leiden hem in 1875 benoemde tot doctor honoris causa.
 • Tevens was hij een gedreven predikant die preekte voor overvolle kerken.
 • Sinds 1852 was ds Sepp bestuurder en sedert 1853 curator van de A.D.S.
 • Hij heeft meegewerkt aan heroprichting van de doopsgezinde gemeente te ’s-Gravenhage in 1881.


Bronnen

 • M.E. IV, p. 502
 • De Zondagsbode 29 (1890), 18 mei
 • Doopsgezind Jaarboekje 1905,  p. 21-31