VRIES, Jeronimo de

Jeronimo de VRIES

Personalia
Geboren: 17 juni 1838 te Amsterdam
Overleden: 29 april 1915 te Haarlem
Gehuwd met Alida Maria Jarman. Zij kregen zeven kinderen.
Kleinzoon van mr. Jeronimo de Vries (1776-1833), chef hoofdstedelijke secretarie, veelzijdig litterator en één van de belangrijkste figuren in de Amsterdamse samenleving.

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1916

 

 Opleiding

Proponent: 25 juni 1861

Ambtelijke loopbaan als predikant

Edam (als proponent)              
Noordeinde van Graft 1 jun 1862 - 21 mei 1865
Krommenie 28 mei 1865 - 15 mei 1870
Wormerveer (Zuid) 22 mei 1870 - 21 jul 1872
Haarlem 4 aug 1872 - 31 mei 1908


Publicaties Picarta tot 26 maart 2008

Boeken

 • Levend water : gedachten van Jeronimo de Vries / Tjeenk Willink / 1934
 • Silhouetten L.E. / 6e dr / Van Holkema & Warendorf / 1928    8  identieke titels
 • Vierde bundel preeken / Nieuwe uitg. / H.D. Tjeenk Willink / 1915
 • Derde bundel preeken / Nieuwe uitg. / H.D. Tjeenk Willink / 1915
 • Karakterschetsen : Zachaeüs, Michal, Rebekka, Mozes op den Horeb, Haman, Saul  / H.D. Tjeenk Willink / 1915
 • The art of Frans Hals in the municipal museum of Haarlem / Tjeenk Willink / 1913    2  identieke titels
 • Het Muiderslot / J.H. de Bussy / 1910
 • Pinkster : Preek over Joh. 16: 33 / Amsterdam / 1908
 • De eerste ambtenaarsverordening / Amsterdam / 1906    2  identieke titels
 • Gods hulp en haar doel / Tjeenk Willink / 1902    2  identieke titels
 • Waarmee onze vaderen maaltijd hielden en hoe / s.n. / 1900
 • Op goudgrond door Peaux, A. / Tjeenk Willink / 1899  2  identieke titels
 • Zedekundige schetsen en omtrekken voor de jeugd : ten dienste van het onderwijs op zondagsscholen, enz. / H.D. Tjeenk Willink / 1898    2  identieke titels
 • Aan dr. E. Barger : indrukken ontvangen bij de lezing van zijn antwoord op het Adres der vrijzinnigen / H.D. Tjeenk Willink / 1884
 • Wat zijn boeken? / Sijthoff / 1881    2  identieke titels
 • Levensschets van Robertus Bell / Brill / 1875
 • Wat de 1ste April ons te zeggen heeft / Blok & Draaisma / 1872    2  identieke titels
 • De laatste der Bragianen (A. Winkler Prins, 1817-1908) /Amsterdam / 1908 (Overdruk van Eigen Haard) (SK 2515)
 • Het eeuwfeest van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit / Amsterdam / 1911 (Overdruk van Eigen Haard) (SK 2538)
 • Het heil van de daad / Vereeniging ter behartiging van de godsdienstige belangen der Doopsgezinden in de Verstrooiing / ca. 1910 (Geschriftje, nr. 32) (SK 5890)
 • Recensie: Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm, geschetst door Nicolaas Beets  / z.p. / 1843? (DDC)
 • Aan de hooggeleerde heer Matthijs Siegenbeek / z.p. / 1835 (DDC)
 • Ary Scheffer – Bilderdijk: Eene bijzonderheid uit hun leven / Magdalene / 1859 (DDC)
 • Gedachtenis-rede over de heer Jacob Mendes de Leon: Gehouden in de Maatschappij Arti et Amicitiae, te Amsterdam, op den 26 Mei 1843 / z.p. / 1843 (DDC)
 • Iets over den invloed der Kerkhervorming, op de schilderkunst in ons vaderland, voorgedragen in eene zitting van de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, den 5den october 1848 / z.p. / z.j. (DDC)
 • Iets ter vereering van mijnen vriend Cornelis Willem Westerbaen: Voorgedragen in de Afdeeling tot Nut van ’t Algemeen te Amsterdam / z.p. / z.j. (DCC)
 • Kleine bijdrage tot ons Vaderlandsch Strafregt, ten aanzien van Diefstal bij nacht, toegelicht uit de oorsprong van het luiden der Damiateklokjes te Haarlem / overdruk / z.j. (DDC)
 • Mededeeling van eenen brief van Maria van Reigersberg aan Huig de Groot / z.p. / [18xx] (DDC)
 • Over de geest van onzen leeftijd, vergeleken met dien onzer ouderen: Voorgelezen [o.a.] te Amsterdam, den 15 den Nov. 1821, in de Maatschappij tot Nut en Beschaving / z.n. / 1821 (DDC)
 • Over het eenvoudige: Deze Verhandeling is voorgelezen in de Maatschappij Felix Meritis en in die van de Nederlandsche Letterkunde te Leijden / Amsterdam / 1818 (DDC)
 • Over het gebrek aan gematigdheid en achting jegens het publiek van openbare schrijvers en sprekers / z.p / 1836 (DDC)
 • Redevoering bij het verslag en de prijsuitdeeling in de Maatschappij Felix Meritis, onder voorzitting van het Departement Teekenkunde, op den 27 Januarij 1841 gehouden / z.n. / 1841 (DDC)
 • Verslag van het bezoek eener zoogenaamde salle ‘asile (bewaar- of kleine-kinderschooltje) te Parijs, ter aanprijzing van de meerdere uitbreiding, aan soortgelijke inrigtingen hier te lande te geven, bijzonder ten behoeve van minvermogenden, met vele jonge kinderen bezwaard / z.p. / 18xx (DDC)
 • Verslag, gegeven in de oude Luthersche kerk te Amsterdam, bij het openbaar onderzoek en de prijsuitdeeling der stads-armenscholen, den 23sten  Maart 1841 / z.p. / 1841 (DDC)
 • Voorstel tot oprichting van eene vereeniging voor gevallen vrouwen / z.p. / 18xx (DDC)
 • Zie verder bijgevoegde “Lijst der geschriften van Jeronimo de Vries” en de beschrijving van de UB exemplaren in de digitale Bibl.


Artikelen

 • Dr. Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, 1819-1893 / Eigen Haard / 1893 (DDC)
 • Een kijkje in een school / Eigen Haard / 1899 (SK 3098)
 • Geschiedenis der christelijke kerken in Nederland, in tafereelen / Gids, 3e serie / 1866 (SK 6513)
 • Horeb Exodus 3:1-10 / Stemmen uit de Vrije Gemeente / 1882 (SK 6650)
 • Willen en doen. Rom. 7:19 / Doopsgezinde Bijdragen / 1896
 • Leonardus Hesta. Met portret / Doopsgezinde Bijdragen / 1901
 • Vrede bij een donker verleden. 1 Timoth. 1, 12:13 / Doopsgezinde Bijdragen / 1909
 • Ook een verloren Zoon. Lukas 15:25-32 / Doopsgezind Jaarboekje 1908 (SK 7112)
 • Het is niet al goud wat er blinkt / Doopsgezind Jaarboekje / 1910 (SK 7150)
 • Martha: Lukas 10:38-42 / Doopsgezind Jaarboekje / 1912 (SK 7188)
 • Maria, het kind vereerend / Eigen Haard / 1912 (SK 10381)
 • De drie kooien van de Wederdoopers aan de Albertitoren te Munster / Eigen Haard / 1899 (DCC)
 • De laatste der Bragianen [A. Winkler Prins, 1817-1908]. Dichterlijke mengelingen / Eigen Haard / 1908 (DDC)
 • Liefde’s weeklacht [19xx] / Onze Godsdienstprediking / z.j. (DDC)
 • Een aanneming en een kerkeraadsvergadering / Doopsgezinde Bijdragen / 1876

 

Brieven
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

 • Brieven aan Enschedé, Adriaan Justus / 1896
 • Brieven van Vries, Jeronimo de / 1883

Leiden, Universiteitsbibliotheek

 • Brieven aan Beets, Nicolaas / 1886-1896

Den Haag, Nederlands Letterkundig Museum

 • Brieven aan Rooijen, Abraham Jacobus Servaas van / 1876-1892

 

Overige bijzonderheden

 • Zijn letterkundige arbeid: hij redigeerde “Los en vast”
 • en was van 1886 mederedacteur van “Eigen Haard”, waarvoor hij een groot aantal artikelen heeft geschreven.
 • Ook nam ds De Vries het geschiedkundige deel van de Nederlandsche Almanak voor zijn rekening en
 • tevens was hij medewerker van “De liefde Sticht”.
 • Heel belangrijk zijn de vele preekbundels die gedrukt zijn, want ds De Vries was in de eerste plaats prediker en behoorde toe aan de moderne richting.
 • Van 1888 tot 1911 was hij bestuurder van de A.D.S..
 • Tal van jaren was hij secretaris van de (Haarlemse) Vereeniging van Doopsgezinde Gemeenten en van de Doopsgezinde Weezenvereeniging in die stad.
 • Zijn letterkundige verdiensten werden erkend met het lidmaatschap van Teyler’s Tweede Genootschap, de Ned. Maatschappij van Letterkunde en andere genootschappen.
 • Verder is hij hoofdbestuurder geweest van de Nederlandse Protestanten Bond en was hij een verdienstelijk dichter.


Bronnen

 • M.E. IV, p. 863-864
 • De Zondagsbode 28( 1915), 9 mei
 • De Zondagsbode 51 (1938), 12 juni (met portret)
 • Doopsgezind Jaarboekje 1916, p. 23-35 (met portret als frontispice)
 • Doopsgezinde Bijdragen 1902 (met portret)