De Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (in 1989)

zondag 31 december 1989 De Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (in 1989)

De Bibliotheek van de VDGA (Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam), kortweg: Doopsgezinde Bibliotheek is als bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
De collectie oude drukken omvat onder andere: bijbels, martelaarsboeken, belijdenis geschriften, liedboeken, theologische en polemische traktaten, stichtelijk proza en poëzie op het terrein van het Eurcpees anabaptisme, waarbij het Nederlandse doperdom het hoofdaccent vormt.
De geschriften van de eerste leiders en van latere generaties doopsgezinden, van
heterodoxe geestverwanten zowel als van bestrijders - in menig geval unica - bestempelen de bibliotheek tot een onschatbare bron voor de 'Täuferforschung', voor de bestudering van de radicale reformatie en voor de kerk- en cultuurgeschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tevens bevat de bibliotheek een omvangrijke prentencollectie (portretten, historieprenten, afbeeldingen van kerken, e.d.). De handbibliotheek van de Mennonitica Zaal biedt de onderzoeker hulpmiddelen als lexica, encyclopedieën, bibliografieën, tekstedities, monografieën, tijdschriften, etc. op dit terrein. Ook kunnen hier micro-fiches worden geraadpleegd van vroeg-anabaptistische geschriften.

Een deel van de oude drukken is opgenomen in de Computer-catalogus van de UB. Deze zijn voorzien van een O65-, OG 65- of OK65-signatuur; ze kunnen rechtstreeks per terminal worden aangevraagd en bestudeerd op de afdeling Zeldzame en Kostbare Werken (ZKW) of, desgewenst, op de Mennonitica Zaal.

Voor de overige titels raadplege men de gedrukte c.q. de fiche-catalogi op de
Mennonitica Zaal. In de belendende Theologische Studiezaal staan onder meer opgesteld: bijbelse, theologische en kerkelijke encyclopedieën; tekstedities op het gebied van de patristiek (o.a. Migne en Brepols' Corpus-series), de werken van o.a. Erasmus, Luther, Calvijn en andere bronnen, monografieën en bibliografieën
op het gebied der reformatie (met het accent op het lutheranisme en remonstrantisme ). Tevens zijn er complete jaargangen beschikbaar van een
tiental kerkhistorische tijdschriften.

De Doopsgezinde Bibliotheek ontvangt gaarne boeken en andere geschriften op voornoemd terrein (oude drukken, prenten en foto's zowel als recente publicaties). Tevens houdt ze zich aanbevolen voor attendering op particuliere collecties, bijzondere uitgaven, tentoonstellingen en andere hiermee annex zijnde manifestaties.

Voor inlichtingen c.q. bezoek wende men zich tot:
Doopsgezinde Bibliotheek
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
t.a.v. de conservator kerkelijke collecties.

[in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 15 (1989) pp. 185-186, door Piet Visser, toenmalig conservator kerkelijke collecties]