Doopsgezinde Bijdragen nr 48 (2022) verschenen

donderdag 17 november 2022 Doopsgezinde Bijdragen nr 48 (2022) verschenen

uit het Redactioneel van Mirjam van Veen (hoofdredacteuir van de Doopsgezinde Bijdragen) bij het nieuwe DB-nummer 48, behorende bij het jaar 2022:

In dit nummer van Doopsgezinde Bijdragen pleit Mike Driedger voor gedegen
historisch onderzoek naar het Nederlands doperdom. Zijn bijdrage is natuurlijk
koren op de molen van de Doopsgezinde Bijdragen. In zijn bijdrage laat hij zien hoe het enthousiast trompetgeschal rond het jaar 1525 leidt tot een vertekening van de geschiedenis, een eenzijdige focus op het Duitstalige doperdom en tot een veronachtzaming van de geschiedenis van het Nederlands doperdom.
Zoals altijd biedt DB een keur aan artikelen waarin het internationale doperdom en met name het Nederlands doperdom wordt belicht. Marius van Hoogstraten belicht vanuit een nieuw perspectief nogmaals de doperse tucht. Piet Visser richt de blik op de cultuurgeschiedenis en pleit voor bestudering van de doopsgezinde cultuur in de Republiek. Hij laat zien dat hier nog een veld braak ligt. Ruud Lambour vraagt aandacht voor doopsgezinden en het slavernijverleden. Mieke Krebber beschrijft het leven van een van de grondleggers van de doopsgezinde bibliotheek Amsterdam, Pieter Fontein. Dezelfde Ruud Lambour laat ook zien dat het weerloosheidsbeginsel in de geschiedenis van de Nederlandse doopsgezinden veel minder vanzelf heeft gesproken dan wel eens wordt aangenomen. Alpita de Jong bezorgt in haar bijdrage een brief van Joost Halbertsma. Actueel is de fotoreportage van Ad van de Staaij over de door Rein Willink opgezette hulpactie in Oekraïne onder Stalin. Van de Staaij legt de laatste hand aan een dissertatie over dit onderwerp.
In deze jaargang van Doopsgezinde Bijdragen is andermaal de rubriek 'Bijzonder Dopers' terug te vinden. Deze keer heeft Daan de Clercq de pen ter hand genomen. In deze rubriek belicht iemand dopers materieel erfgoed waarmee hij of zij ook zelf een band heeft. Wie een bijdrage wil leveren aan deze rubriek wordt verzocht contact op te nemen met de redactie!
En dan zijn er nog de recensies. Uit het grote aantal recensies blijkt andermaal hoeveel er op het terrein van de geschiedenis van het internationale doperdom te doen is. Doopsgezinde Bijdragen draagt er graag aan bij dat het gehele veelkleurige palet van de geschiedenis van het doperdom voor het voetlicht komt.
Mirjam van Veen

Hieronder de INHOUDSOPGaVE van DB 48-2022

Inhoud

Mirjam van Veen

Redactioneel

7

 

Bijzonder Dopers

 

Daan de Clercq

Een 'doperse' oplossing voor gewetensbezwaren in Amsterdam anno 1797

9

Artikelen

Marius van Hoogstraten

Doperse Biomacht. Balthasar Hubmaier, de Tucht en de Ban

13

Mirjam van Veen

'ontrouwelijck ... verlaeten'. Coornherts vlucht

31

Piet Visser

Bijbelse kunst bij doopsgezinden, 1600-1740. De introductie van nieuwe literaire genres door Karel van Mander, Reyer Anslo, Joost van den Vondel en Claas Bruin

45

Michael D. Driedger

1625 - De lange zeventiende eeuw als Gouden Eeuw van de doopsgezinde boekproductie in de Nederlandse Republiek

95

Piet Visser

SCHABALIANA II. Een tweede bibliografische naoogst van het werk van Jan Philipsz Schabaelje

127

Ruud Lambour

Doopsgezinden in de slavernij-economie en slavenhandel van de achttiende eeuw. Een verkennende inventarisatie

189

Mieke Krebber

Pieter Fontein, zijn boekerij en de bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Een reconstructie van zijn leven

211

Ruud Lambour

Het oorlogsbedrijf van een doopsgezinde diaken in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de teloorgang van het weerloosheidsbeginsel

233

Alpita De Jong

Het theologisch temperament van Joost Halbertsma. Een twist met vriend Jan Pijnappel in een onbekende brief uit 1818

247

Ad van de Staaij

Doopsgezinde hulpverlening aan Oekraïne 1922-1934. ilustratiekatern

263

Recensies
(naam van recensent staat tussen haakjes na de titel van gerecenseerd werk)

Martin Rothkegel

The Swiss Brethren: A Story in Fragments. The Trans-Territorial Expansion of a Clandestine Anabaptist Church, 1538-1618 (Mirjam van Veen)

279

Astrid von Schlachta

Ttufer. Von der Reformation ins 21. Jahrhundert (Theo Brok)

280

Bert Dop

De Groninger versie van de doperse doorbraak (Pieter Post)

283

Eduard Visser

Douwe Gorter (1811-1876). Strijdbaar Dopers Dominee in Balk (Pieter Post)

285

Bertus Mulder

Fokje Pasma (1865-1956). Boerin, vroedvrouw, muze van Pieter Jelles Troelstra (Alle Hoekema)

287

John P.R. Eicher

Exiled Among Nations. German and Mennonite Mythologies in a Transnational Age (Mirjam van Veen)

289

Signalementen

Klaas-Dieter Voß

Das Emder Religionsgesprch von 1578 (Theo Brok)

293

Frans Grijzenhout

'Adriaen van Ostade, Frans Hals, and the art-loving Van den Heuvel family' (Ruud Lambour)

294