Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland

Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland

Redactie Prof. Dr. S. Groenveld, drs. J.P. Jacobszoon, dr. S.L. Verheus ;
alleen nog verkrijgbaar bij de DHK

€ 20,-

288 bladzijden

In woord en beeld wordt de geschiedenis geschetst van het doperdom zoals die zich voltrok in de Habsburgse Nederlanden, in de Republiek en in het Koninkrijk.

Allereerst worden ontstaan en eerste groei, gemeenschappelijke opvattingen en opkomende onenigheden van de doperse gemeenten beschreven.

Het zijn de verschillende groepen wederdopers, die hier de revue passeren; groepen waarvan die der menisten geleidelijk aan als de meest toonaangevende naar voren kwamen.

Tenslotte wordt de 20ste eeuw geschetst, een periode waarin een aantal ontwikkelingen samenkomt en problemen rijzen die om nieuwe antwoorden roepen. Een periode ook, waarin het misschien meer dan voorheen de vraag is, of, dan wel in hoeverre, in die antwoorden nog een eigen doopsgezind geluid kan doorklinken, afkomstig van een zelfstandige stem die opklinkt naast die der grote kerken.Vervolgens komen van de doperse beweging, waarbinnen gematigde meniste groepen zich omstreeks 1600 doopsgezinden gingen noemen, afzonderlijke facetten in hun ontwikkeling tot omstreeks 1900 aan de orde: organisatorische aspecten, theologisch onderwijs, het gemeenteleven, de armenzorg, de zending, het vredesgetuigenis, economische en culturele activiteiten en de relatie tot de overheid.

De omvangrijke publicatie is geïllustreerd met ruim 200 afbeeldingen.

Lees ook de recensie bij de eerste druk van dit boek, in 1980 (met een ander omslag), door J. Reiling in:
Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 7, pp. 137-139