Bijeenkomsten

Studiedagen van de Doopsgezinde Historische Kring

De Doopsgezinde Historische Kring houdt twee keer per jaar - voor haar leden én voor andere geïnteresseerden - studiebijeenkomsten op alle mogelijke plekken in Nederland óf soms net over de grens, in steden met een doperse historie, zoals Krefeld, Emden of Antwerpen.
Doorgaans worden die dagen gevuld met lezingen door schrijvers van artikelen die later in de Doopsgezinde Bijdragen worden gepubliceerd. Vanaf 2014 komen deze geleidelijk aan ook online.
Maar de interactieve (sociale) component van deze bijeenkomsten, waar al die geïnteresseerden in de geschiedenis van het doperdom in zijn vele aspecten met elkaar kunnen communiceren, is minstens zo belangrijk.
En ook de vaak erbij horende excursies naar plaatselijke monumenten of restanten van doopsgezind leven, lijken een belangrijke attractie.

Op deze plaats vindt men terugblikken op / verslagen van alle bijeenkomsten.  Dit zijn meestal de verslagen die al zijn verschenen in de DB's  van het jaar daarna, of, voorlopige terugblikken op bijeenkomsten die net zijn geweeest.

Gestreefd wordt ook naar het online brengen van volledige audio-versies van de lezingen (en zo mogelijke discussies). Zie, als een voorbeeld daarvan, de voorjaarsbijeenkomst van 10 mei 2014 over Doopsgezinden en de Tweede Wereldoorlog, gehouden in de kerk van Wageningen.

Verder staan hier linken naar de teksten met toelichting op de programma's van de bijeenkomsten, zoals die toegezonden werden aan leden / abonnees.

Ook is op deze pagina aandacht voor programma's en impressies of verslagen van bijeenkomsten, congressen of symposia waaraan de DHK als zodanig of leden van haar redactiecommissie en/of haar bestuur een substantiële bijdrage geleverd hebben, hetzij in de organisatie dan wel in de vorm van lezingen, zoals het symposium van maart 2014 over Frits Kuiper.